TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yeremia 49:1-22

49:1 <03427> bsy <05892> wyreb <05971> wmew <01410> dg <0853> ta <04428> Mklm <03423> sry <04069> ewdm <0> wl <0369> Nya <03423> srwy <0518> Ma <03478> larvyl <0369> Nya <01121> Mynbh <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <05983> Nwme <01121> ynbl(49:1)

49:1 (30:17) toiv <3588> uioiv <5207> ammwn outwv <3778> eipen kuriov <2962> mh <3165> uioi <5207> ouk <3364> eisin <1510> en <1722> israhl <2474> h <2228> paralhmqomenov <3880> ouk <3364> estin <1510> autoiv <846> dia <1223> ti <5100> parelaben <3880> melcom ton <3588> gad <1045> kai <2532> o <3588> laov <2992> autwn <846> en <1722> polesin <4172> autwn <846> enoikhsei <1774>

49:2 <03068> hwhy <0559> rma <03423> wysry <0853> ta <03478> larvy <03423> sryw <03341> hntut <0784> sab <01323> hytnbw <08077> hmms <08510> ltl <01961> htyhw <04421> hmxlm <08643> tewrt <05983> Nwme <01121> ynb <07237> tbr <0413> la <08085> ytemshw <03068> hwhy <05002> Man <0935> Myab <03117> Mymy <02009> hnh <03651> Nkl(49:2)

49:2 (30:18) dia <1223> touto <3778> idou <2400> hmerai <2250> ercontai <2064> fhsin <5346> kuriov <2962> kai <2532> akoutiw epi <1909> rabbay yorubon <2351> polemwn <4171> kai <2532> esontai <1510> eiv <1519> abaton kai <2532> eiv <1519> apwleian <684> kai <2532> bwmoi <1041> authv <846> en <1722> puri <4442> katakauyhsontai <2618> kai <2532> paralhmqetai <3880> israhl <2474> thn <3588> archn <746> autou <846>

49:3 <03162> wydxy <08269> wyrvw <03548> wynhk <01980> Kly <01473> hlwgb <04428> Mklm <03588> yk <01448> twrdgb <07751> hnjjwsthw <05594> hndpo <08242> Myqv <02296> hnrgx <07237> hbr <01323> twnb <06817> hnqeu <05857> ye <07703> hdds <03588> yk <02809> Nwbsx <03213> ylylyh(49:3)

49:3 (30:19) alalaxon <214> esebwn oti <3754> wleto gai kekraxate <2896> yugaterev <2364> rabbay perizwsasye <4024> sakkouv <4526> kai <2532> epilhmpteusasye kai <2532> koqasye <2875> epi <1909> melcom oti <3754> en <1722> apoikia badieitai oi <3588> iereiv <2409> autou <846> kai <2532> oi <3588> arcontev <758> autou <846> ama <260>

49:4 <0413> yla <0935> awby <04310> ym <0214> hytruab <0982> hxjbh <07728> hbbwsh <01323> tbh <06010> Kqme <02100> bz <06010> Myqmeb <01984> yllhtt <04100> hm(49:4)

49:4 (30:20) ti <5100> agalliash en <1722> toiv <3588> pedioiv enakim yugater <2364> itamiav h <3588> pepoiyuia <3982> epi <1909> yhsauroiv <2344> authv <846> h <3588> legousa <3004> tiv <5100> eiseleusetai <1525> ep <1909> eme <1473>

49:5 <05074> ddnl <06908> Ubqm <0369> Nyaw <06440> wynpl <0376> sya <05080> Mtxdnw <05439> Kybybo <03605> lkm <06635> twabu <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <06343> dxp <05921> Kyle <0935> aybm <02005> ynnh(49:5)

49:5 (30:21) idou <2400> egw <1473> ferw <5342> fobon <5401> epi <1909> se <4771> eipen kuriov <2962> apo <575> pashv <3956> thv <3588> perioikou <4040> sou <4771> kai <2532> diasparhsesye <1289> ekastov <1538> eiv <1519> proswpon <4383> autou <846> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> o <3588> sunagwn <4863>

49:6 o <03068> hwhy <05002> Man <05983> Nwme <01121> ynb <07622> twbs <0853> ta <07725> bysa <03651> Nk <0310> yrxaw(49:6)

49:6

49:7 <02451> Mtmkx <05628> hxron <0995> Mynbm <06098> hue <06> hdba <08487> Nmytb <02451> hmkx <05750> dwe <0369> Nyah <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0123> Mwdal(49:7)

49:7 (30:1) th <3588> idoumaia <2401> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> ouk <3364> estin <1510> eti <2089> sofia <4678> en <1722> yaiman apwleto boulh <1012> ek <1537> sunetwn <4908> wceto sofia <4678> autwn <846>

49:8 <06485> wytdqp <06256> te <05921> wyle <0935> ytabh <06215> wve <0343> dya <03588> yk <01719> Ndd <03427> ybsy <03427> tbsl <06009> wqymeh <06437> wnph <05127> won(49:8)

49:8 (30:2) hpathyh <538> o <3588> topov <5117> autwn <846> bayunate <900> eiv <1519> kayisin oi <3588> katoikountev en <1722> daidan oti <3754> duskola <1422> epoihsen <4160> hgagon <71> ep <1909> auton <846> en <1722> cronw <5550> w <3739> epeskeqamhn <1980> ep <1909> auton <846>

49:9 <01767> Myd <07843> wtyxsh <03915> hlylb <01590> Mybng <0518> Ma <05955> twllwe <07604> wrasy <03808> al <0> Kl <0935> wab <01219> Myrub <0518> Ma(49:9)

49:9 (30:3) oti <3754> trughtai hlyon <2064> soi <4771> ou <3364> kataleiqousin <2641> soi <4771> kataleimmata <2640> wv <3739> kleptai <2812> en <1722> nukti <3571> epiyhsousin <2007> ceira <5495> autwn <846>

49:10 <0369> wnnyaw <07934> wynksw <0251> wyxaw <02233> werz <07703> dds <03201> lkwy <03808> al <02247> hbxnw <04565> wyrtom <0853> ta <01540> ytylg <06215> wve <0853> ta <02834> ytpvx <0589> yna <03588> yk(49:10)

49:10 (30:4) oti <3754> egw <1473> katesura <2694> ton <3588> hsau <2269> anekaluqa <343> ta <3588> krupta <2927> autwn <846> krubhnai <2928> ou <3364> mh <3165> dunwntai <1410> wlonto dia <1223> ceira <5495> adelfou <80> autou <846> kai <2532> geitonov <1069> autou <846> kai <2532> ouk <3364> estin <1510>

49:11 o <0982> wxjbt <05921> yle <0490> Kytnmlaw <02421> hyxa <0589> yna <03490> Kymty <05800> hbze(49:11)

49:11 (30:5) upoleipesyai <5275> orfanon <3737> sou <4771> ina <2443> zhshtai <2198> kai <2532> egw <1473> zhsomai <2198> kai <2532> chrai <5503> ep <1909> eme <1473> pepoiyasin <3982>

49:12 <08354> htst <08354> hts <03588> yk <05352> hqnt <03808> al <05352> hqnt <05352> hqn <01931> awh <0859> htaw <08354> wtsy <08354> wts <03563> owkh <08354> twtsl <04941> Mjpsm <0369> Nya <0834> rsa <02009> hnh <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk(49:12)

49:12 (30:6) oti <3754> tade <3592> eipen kuriov <2962> oiv <3739> ouk <3364> hn <1510> nomov <3551> piein <4095> to <3588> pothrion <4221> epion <4095> kai <2532> su <4771> aywwmenh ou <3364> mh <3165> aywwyhv oti <3754> pinwn <4095> piesai <4095>

49:13 <05769> Mlwe <02723> twbrxl <01961> hnyyht <05892> hyre <03605> lkw <01224> hrub <01961> hyht <07045> hllqlw <02721> brxl <02781> hprxl <08047> hmsl <03588> yk <03068> hwhy <05002> Man <07650> ytebsn <0> yb <03588> yk(49:13)

49:13 (30:7) oti <3754> kat <2596> emautou <1683> wmosa legei <3004> kuriov <2962> oti <3754> eiv <1519> abaton kai <2532> eiv <1519> oneidismon <3680> kai <2532> eiv <1519> katarasin esh <1510> en <1722> mesw <3319> authv <846> kai <2532> pasai <3956> ai <3588> poleiv <4172> authv <846> esontai <1510> erhmoi <2048> eiv <1519> aiwna <165>

49:14 <04421> hmxlml <06965> wmwqw <05921> hyle <0935> wabw <06908> wubqth <07971> xwls <01471> Mywgb <06735> ryuw <03068> hwhy <0853> tam <08085> ytems <08052> hewms(49:14)

49:14 (30:8) akohn <189> hkousa <191> para <3844> kuriou <2962> kai <2532> aggelouv <32> eiv <1519> eynh <1484> apesteilen <649> sunacyhte <4863> kai <2532> paragenesye <3854> eiv <1519> authn <846> anasthte <450> eiv <1519> polemon <4171>

49:15 <0120> Mdab <0959> ywzb <01471> Mywgb <05414> Kyttn <06996> Njq <02009> hnh <03588> yk(49:15)

49:15 (30:9) mikron <3398> edwka <1325> se <4771> en <1722> eynesin <1484> eukatafronhton en <1722> anyrwpoiv <444>

49:16 <03068> hwhy <05002> Man <03381> Kdyrwa <08033> Msm <07064> Knq <05404> rsnk <01361> hybgt <03588> yk <01389> hebg <04791> Mwrm <08610> yvpt <05553> eloh <02288> ywgxb <07931> ynks <03820> Kbl <02087> Nwdz <0853> Kta <05377> aysh <08606> Ktulpt(49:16)

49:16 (30:10) h <3588> paignia sou <4771> eneceirhsen soi <4771> itamia kardiav <2588> sou <4771> katelusen <2647> trumaliav <5168> petrwn <4074> sunelaben <4815> iscun <2479> bounou <1015> uqhlou <5308> oti <3754> uqwsen <5312> wsper <3746> aetov <105> nossian <3555> autou <846> ekeiyen <1564> kayelw <2507> se <4771>

49:17 <04347> htwkm <03605> lk <05921> le <08319> qrsyw <08074> Msy <05921> hyle <05674> rbe <03605> lk <08047> hmsl <0123> Mwda <01961> htyhw(49:17)

49:17 (30:11) kai <2532> estai <1510> h <3588> idoumaia <2401> eiv <1519> abaton pav <3956> o <3588> paraporeuomenov <3899> ep <1909> authn <846> suriei

49:18 <0120> Mda <01121> Nb <0> hb <01481> rwgy <03808> alw <0376> sya <08033> Ms <03427> bsy <03808> al <03068> hwhy <0559> rma <07934> hynksw <06017> hrmew <05467> Mdo <04114> tkphmk(49:18)

49:18 (30:12) wsper <3746> katestrafh <2690> sodoma <4670> kai <2532> gomorra kai <2532> ai <3588> paroikoi <3941> authv <846> eipen kuriov <2962> pantokratwr <3841> ou <3364> mh <3165> kayish <2523> ekei <1563> anyrwpov <444> kai <2532> ou <3364> mh <3165> enoikhsh <1774> ekei <1563> uiov <5207> anyrwpou <444>

49:19 o <06440> ynpl <05975> dmey <0834> rsa <07462> her <02088> hz <04310> ymw <03259> yndyey <04310> ymw <03644> ynwmk <04310> ym <03588> yk <06485> dqpa <0413> hyla <0970> rwxb <04310> ymw <05921> hylem <07323> wnuyra <07280> heygra <03588> yk <0386> Ntya <05116> hwn <0413> la <03383> Ndryh <01347> Nwagm <05927> hley <0738> hyrak <02009> hnh(49:19)

49:19 (30:13) idou <2400> wsper <3746> lewn <3023> anabhsetai <305> ek <1537> mesou <3319> tou <3588> iordanou <2446> eiv <1519> topon <5117> aiyam oti <3754> tacu <5036> ekdiwxw <1559> autouv <846> ap <575> authv <846> kai <2532> touv <3588> neaniskouv <3495> ep <1909> authn <846> episthsate oti <3754> tiv <5100> wsper <3746> egw <1473> kai <2532> tiv <5100> antisthsetai moi <1473> kai <2532> tiv <5100> outov <3778> poimhn <4166> ov <3739> sthsetai <2476> kata <2596> proswpon <4383> mou <1473>

49:20 <05116> Mhwn <05921> Mhyle <08074> Mysy <03808> al <0518> Ma <06629> Nauh <06810> yryeu <05498> Mwbxoy <03808> al <0518> Ma <08487> Nmyt <03427> ybsy <0413> la <02803> bsx <0834> rsa <04284> wytwbsxmw <0123> Mwda <0413> la <03289> Uey <0834> rsa <03068> hwhy <06098> tue <08085> wems <03651> Nkl(49:20)

49:20 (30:14) dia <1223> touto <3778> akousate <191> boulhn <1012> kuriou <2962> hn <3739> ebouleusato <1011> epi <1909> thn <3588> idoumaian <2401> kai <2532> logismon <3053> autou <846> on <3739> elogisato <3049> epi <1909> touv <3588> katoikountav yaiman ean <1437> mh <3165> sumqhsywsin ta <3588> elacista twn <3588> probatwn <4263> ean <1437> mh <3165> abatwyh ep <1909> authn <846> katalusiv autwn <846>

49:21 <06963> hlwq <08085> emsn <05488> Pwo <03220> Myb <06818> hqeu <0776> Urah <07493> hser <05307> Mlpn <06963> lwqm(49:21)

49:21 (30:15) oti <3754> apo <575> fwnhv <5456> ptwsewv <4431> autwn <846> eseisyh <4579> h <3588> gh <1065> kai <2532> kraugh <2906> sou <4771> en <1722> yalassh <2281> hkousyh <191>

49:22 o <06887> hrum <0802> hsa <03820> blk <01931> awhh <03117> Mwyb <0123> Mwda <01368> yrwbg <03820> bl <01961> hyhw <01224> hrub <05921> le <03671> wypnk <06566> vrpyw <01675> hadyw <05927> hley <05404> rsnk <02009> hnh(49:22)

49:22 (30:16) idou <2400> wsper <3746> aetov <105> oqetai <3708> kai <2532> ektenei <1614> tav <3588> pterugav <4420> ep <1909> ocurwmata <3794> authv <846> kai <2532> estai <1510> h <3588> kardia <2588> twn <3588> iscurwn <2478> thv <3588> idoumaiav <2401> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> wv <3739> kardia <2588> gunaikov <1135> wdinoushv <5605>TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA