TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yakobus 5:1-6

5:1 age <71> (5720) nun <3568> oi <3588> plousioi <4145> klausate <2799> (5657) ololuzontev <3649> (5723) epi <1909> taiv <3588> talaipwriaiv <5004> umwn <5216> taiv <3588> epercomenaiv <1904> (5740)

5:2 o <3588> ploutov <4149> umwn <5216> seshpen <4595> (5754) kai <2532> ta <3588> imatia <2440> umwn <5216> shtobrwta <4598> gegonen <1096> (5754)

5:3 o <3588> crusov <5557> umwn <5216> kai <2532> o <3588> argurov <696> katiwtai <2728> (5769) kai <2532> o <3588> iov <2447> autwn <846> eiv <1519> marturion <3142> umin <5213> estai <1510> (5704) kai <2532> fagetai <5315> (5695) tav <3588> sarkav <4561> umwn <5216> wv <5613> pur <4442> eyhsaurisate <2343> (5656) en <1722> escataiv <2078> hmeraiv <2250>

5:4 idou <2400> (5628) o <3588> misyov <3408> twn <3588> ergatwn <2040> twn <3588> amhsantwn <270> (5660) tav <3588> cwrav <5561> umwn <5216> o <3588> afusterhmenov <650> (5772) af <575> umwn <5216> krazei <2896> (5719) kai <2532> ai <3588> boai <995> twn <3588> yerisantwn <2325> (5660) eiv <1519> ta <3588> wta <3775> kuriou <2962> sabawy <4519> eiselhluyan <1525> (5754)

5:5 etrufhsate <5171> (5656) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> espatalhsate <4684> (5656) eyreqate <5142> (5656) tav <3588> kardiav <2588> umwn <5216> en <1722> hmera <2250> sfaghv <4967>

5:6 katedikasate <2613> (5656) efoneusate <5407> (5656) ton <3588> dikaion <1342> ouk <3756> antitassetai <498> (5731) umin <5213>TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA