TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ulangan 5:23-33

5:23 <02205> Mkynqzw <07626> Mkyjbs <07218> ysar <03605> lk <0413> yla <07126> Nwbrqtw <0784> sab <01197> reb <02022> rhhw <02822> Ksxh <08432> Kwtm <06963> lwqh <0853> ta <08085> Mkemsk <01961> yhyw(5:23)

5:23 kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> hkousate <191> thn <3588> fwnhn <5456> ek <1537> mesou <3319> tou <3588> purov <4442> kai <2532> to <3588> orov <3735> ekaieto <2545> puri <4442> kai <2532> proshlyete <4334> prov <4314> me <1473> pantev <3956> oi <3588> hgoumenoi <2233> twn <3588> fulwn <5443> umwn <4771> kai <2532> h <3588> gerousia <1087> umwn <4771>

5:24 <02425> yxw <0120> Mdah <0854> ta <0430> Myhla <01696> rbdy <03588> yk <07200> wnyar <02088> hzh <03117> Mwyh <0784> sah <08432> Kwtm <08085> wnems <06963> wlq <0853> taw <01433> wldg <0853> taw <03519> wdbk <0853> ta <0430> wnyhla <03068> hwhy <07200> wnarh <02005> Nh <0559> wrmatw(5:24)

5:24 kai <2532> elegete <3004> idou <2400> edeixen <1166> hmin <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> thn <3588> doxan <1391> autou <846> kai <2532> thn <3588> fwnhn <5456> autou <846> hkousamen <191> ek <1537> mesou <3319> tou <3588> purov <4442> en <1722> th <3588> hmera <2250> tauth <3778> eidomen <3708> oti <3754> lalhsei <2980> o <3588> yeov <2316> prov <4314> anyrwpon <444> kai <2532> zhsetai <2198>

5:25 <04191> wntmw <05750> dwe <0430> wnyhla <03068> hwhy <06963> lwq <0853> ta <08085> emsl <0587> wnxna <03254> Mypoy <0518> Ma <02063> tazh <01419> hldgh <0784> sah <0398> wnlkat <03588> yk <04191> twmn <04100> hml <06258> htew(5:25)

5:25 kai <2532> nun <3568> mh <3165> apoyanwmen <599> oti <3754> exanalwsei hmav <1473> to <3588> pur <4442> to <3588> mega <3173> touto <3778> ean <1437> prosywmeya <4369> hmeiv <1473> akousai <191> thn <3588> fwnhn <5456> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> hmwn <1473> eti <2089> kai <2532> apoyanoumeya <599>

5:26 <02421> yxyw <03644> wnmk <0784> sah <08432> Kwtm <01696> rbdm <02416> Myyx <0430> Myhla <06963> lwq <08085> ems <0834> rsa <01320> rvb <03605> lk <04310> ym <03588> yk(5:26)

5:26 tiv <5100> gar <1063> sarx <4561> htiv <3748> hkousen <191> fwnhn <5456> yeou <2316> zwntov <2198> lalountov <2980> ek <1537> mesou <3319> tou <3588> purov <4442> wv <3739> hmeiv <1473> kai <2532> zhsetai <2198>

5:27 <06213> wnyvew <08085> wnemsw <0413> Kyla <0430> wnyhla <03068> hwhy <01696> rbdy <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <0413> wnyla <01696> rbdt <0859> taw <0430> wnyhla <03068> hwhy <0559> rmay <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <08085> emsw <0859> hta <07126> brq(5:27)

5:27 proselye <4334> su <4771> kai <2532> akouson <191> osa <3745> ean <1437> eiph kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> kai <2532> su <4771> lalhseiv <2980> prov <4314> hmav <1473> panta <3956> osa <3745> an <302> lalhsh <2980> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> prov <4314> se <4771> kai <2532> akousomeya <191> kai <2532> poihsomen <4160>

5:28 <01696> wrbd <0834> rsa <03605> lk <03190> wbyjyh <0413> Kyla <01696> wrbd <0834> rsa <02088> hzh <05971> Meh <01697> yrbd <06963> lwq <0853> ta <08085> ytems <0413> yla <03068> hwhy <0559> rmayw <0413> yla <01696> Mkrbdb <01697> Mkyrbd <06963> lwq <0853> ta <03068> hwhy <08085> emsyw(5:28)

5:28 kai <2532> hkousen <191> kuriov <2962> thn <3588> fwnhn <5456> twn <3588> logwn <3056> umwn <4771> lalountwn <2980> prov <4314> me <1473> kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> me <1473> hkousa <191> thn <3588> fwnhn <5456> twn <3588> logwn <3056> tou <3588> laou <2992> toutou <3778> osa <3745> elalhsan <2980> prov <4314> se <4771> orywv <3717> panta <3956> osa <3745> elalhsan <2980>

5:29 <05769> Mlel <01121> Mhynblw <0> Mhl <03190> bjyy <04616> Neml <03117> Mymyh <03605> lk <04687> ytwum <03605> lk <0853> ta <08104> rmslw <0853> yta <03372> haryl <0> Mhl <02088> hz <03824> Mbbl <01961> hyhw <05414> Nty <04310> ym(5:29)

5:29 tiv <5100> dwsei <1325> outwv <3778> einai <1510> thn <3588> kardian <2588> autwn <846> en <1722> autoiv <846> wste <5620> fobeisyai <5399> me <1473> kai <2532> fulassesyai <5442> tav <3588> entolav <1785> mou <1473> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> ina <2443> eu <2095> h <1510> autoiv <846> kai <2532> toiv <3588> uioiv <5207> autwn <846> di <1223> aiwnov <165>

5:30 <0168> Mkylhal <0> Mkl <07725> wbws <0> Mhl <0559> rma <01980> Kl(5:30)

5:30 badison eipon autoiv <846> apostrafhte <654> umeiv <4771> eiv <1519> touv <3588> oikouv <3624> umwn <4771>

5:31 <03423> htsrl <0> Mhl <05414> Ntn <0595> ykna <0834> rsa <0776> Urab <06213> wvew <03925> Mdmlt <0834> rsa <04941> Myjpsmhw <02706> Myqxhw <04687> hwumh <03605> lk <0853> ta <0413> Kyla <01696> hrbdaw <05978> ydme <05975> dme <06311> hp <0859> htaw(5:31)

5:31 su <4771> de <1161> autou <846> sthyi <2476> met <3326> emou <1473> kai <2532> lalhsw <2980> prov <4314> se <4771> tav <3588> entolav <1785> kai <2532> ta <3588> dikaiwmata <1345> kai <2532> ta <3588> krimata <2917> osa <3745> didaxeiv <1321> autouv <846> kai <2532> poieitwsan <4160> en <1722> th <3588> gh <1065> hn <3739> egw <1473> didwmi <1325> autoiv <846> en <1722> klhrw <2819>

5:32 <08040> lamvw <03225> Nymy <05493> wrot <03808> al <0853> Mkta <0430> Mkyhla <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsak <06213> twvel <08104> Mtrmsw(5:32)

5:32 kai <2532> fulaxesye <5442> poiein <4160> on <3739> tropon <5158> eneteilato <1781> soi <4771> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> ouk <3364> ekklineite <1578> eiv <1519> dexia <1188> oude <3761> eiv <1519> aristera <710>

5:33 <03423> Nwsryt <0834> rsa <0776> Urab <03117> Mymy <0748> Mtkrahw <0> Mkl <02895> bwjw <02421> Nwyxt <04616> Neml <01980> wklt <0853> Mkta <0430> Mkyhla <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsa <01870> Krdh <03605> lkb(5:33)

5:33 kata <2596> pasan <3956> thn <3588> odon <3598> hn <3739> eneteilato <1781> soi <4771> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> poreuesyai <4198> en <1722> auth <846> opwv <3704> katapaush <2664> se <4771> kai <2532> eu <2095> soi <4771> h <1510> kai <2532> makrohmereushte epi <1909> thv <3588> ghv <1065> hv <3739> klhronomhsete <2816>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA