TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Ulangan 32:1-25

Konteks
Nyanyian Musa
32:1 "Pasanglah telingamu, v  hai langit, w  aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. x  32:2 Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, y  perkataanku menetes laksana embun, z  a  laksana hujan renai b  ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. 32:3 Sebab nama TUHAN c  akan kuserukan: d  Berilah hormat e  kepada Allah kita, 32:4 Gunung Batu, f  yang pekerjaan-Nya sempurna, g  karena segala jalan-Nya adil, Allah yang setia, h  dengan tiada kecurangan, adil i  dan benar Dia. j  32:5 Berlaku busuk terhadap Dia, mereka yang bukan lagi anak-anak-Nya, yang merupakan noda, suatu angkatan k  yang bengkok dan belat-belit. 32:6 Demikianlah engkau mengadakan pembalasan l  terhadap TUHAN, hai bangsa yang bebal m  dan tidak bijaksana? n  Bukankah Ia Bapamu o  yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? p  32:7 Ingatlah kepada zaman dahulu kala, q  perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, r  tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, s  kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. 32:8 Ketika Sang Mahatinggi t  membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misah anak-anak manusia, u  maka Ia menetapkan wilayah v  bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. w  32:9 Tetapi bagian x  TUHAN ialah umat-Nya, Yakub ialah milik y  yang ditetapkan bagi-Nya. 32:10 Didapati-Nya dia di suatu negeri, di padang gurun, z  di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. a  Dikelilingi-Nya b  dia dan diawasi-Nya, dijaga-Nya sebagai biji mata-Nya. c  32:11 Laksana rajawali menggoyangbangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, d  mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya, e  32:12 demikianlah TUHAN sendiri menuntun f  dia, g  dan tidak ada allah asing menyertai dia. h  32:13 Dibuat-Nya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit i  di bumi, dan memakan hasil dari ladang; dibuat-Nya dia mengisap madu dari bukit batu, j  dan minyak k  dari gunung batu yang keras, 32:14 dadih dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba; dan domba-domba jantan dari Basan l  dan kambing-kambing jantan, dengan gandum m  yang terbaik; juga darah buah anggur n  yang berbuih engkau minum. 32:15 Lalu menjadi gemuklah 1  o  Yesyurun, p  dan menendang ke belakang, --bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun--dan ia meninggalkan q  Allah yang telah menjadikan dia, ia memandang rendah gunung batu r  keselamatannya. 32:16 Mereka membangkitkan cemburu-Nya s  dengan allah asing, mereka menimbulkan sakit hati-Nya t  dengan dewa kekejian, 32:17 mereka mempersembahkan korban u  kepada roh-roh jahat 2  v  yang bukan Allah, kepada allah yang tidak mereka kenal, w  allah baru yang belum lama timbul, x  yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. 32:18 Gunung batu yang memperanakkan engkau, telah kaulalaikan, dan telah kaulupakan y  Allah yang melahirkan engkau. 32:19 Ketika TUHAN melihat hal itu, maka Ia menolak mereka, z  karena Ia sakit hati oleh anak-anaknya lelaki dan perempuan. a  32:20 Ia berfirman: Aku hendak menyembunyikan wajah-Ku b  terhadap mereka, dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan c  yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. d  32:21 Mereka membangkitkan cemburu-Ku e  dengan yang bukan Allah, mereka menimbulkan sakit hati-Ku dengan berhala f  mereka. Sebab itu Aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. g  32:22 Sebab api telah dinyalakan oleh murka-Ku, h  dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah; i  api itu memakan j  bumi dengan hasilnya, k  dan menghanguskan dasar gunung-gunung. l  32:23 Aku akan menimbun malapetaka m  ke atas mereka, seluruh anak panah-Ku n  akan Kutembakkan kepada mereka. 32:24 Apabila mereka sudah lemas karena lapar o  dan merana oleh demam p  yang membara, dan oleh penyakit sampar, q  maka Aku akan melepaskan taring binatang r  buas kepada mereka, dengan racun binatang s  yang menjalar di dalam debu. t  32:25 Pedang di luar rumah dan kengerian u  di dalam kamar akan melenyapkan v  teruna maupun dara, anak menyusu serta orang ubanan. w 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[32:15]  1 Full Life : MENJADI GEMUKLAH.

Nas : Ul 32:15

Kemakmuran menjadi faktor utama yang mengakibatkan Israel melupakan Allah dan melakukan penyembahan berhala (bd. Ul 8:7-20). Sejarah telah menunjukkan berkali-kali bahwa pada saat-saat senang dan makmur, umat Allah paling mudah melupakan Allah dan berhenti mencari wajah-Nya. Akan tetapi, selama keadaan yang buruk dan tidak menguntungkan, umat Allah lebih mungkin menghampiri Allah dengan sungguh-sungguh serta memohon pertolongan-Nya (bd. kitab Hakim-Hakim).

[32:17]  2 Full Life : ROH-ROH JAHAT.

Nas : Ul 32:17

Di belakang dewa-dewa dan agama-agama palsu dunia ini terdapat kuasa-kuasa roh-roh jahat (Mazm 106:37; 1Kor 10:20;

lihat art. SIFAT PENYEMBAHAN BERHALA).

Roh-roh jahat ini dapat bertindak melalui para pengikut mereka bahkan sampai melakukan mukjizat (Kel 7:11,22; 2Tes 2:9-10; Wahy 13:13; 19:20). PB mengakui adanya roh-roh jahat itu dan mendorong orang percaya untuk melawan mereka dengan kuasa dan wibawa Kristus (Ef 6:12;

lihat art. KUASA ATAS IBLIS DAN SETAN-SETAN).TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA