TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ulangan 32:1-25

32:1 <06310> yp <0561> yrma <0776> Urah <08085> emstw <01696> hrbdaw <08064> Mymsh <0238> wnyzah(32:1)

32:1 prosece <4337> ourane <3772> kai <2532> lalhsw <2980> kai <2532> akouetw <191> gh <1065> rhmata <4487> ek <1537> stomatov <4750> mou <1473>

32:2 <06212> bve <05921> yle <07241> Mybybrkw <01877> asd <05921> yle <08164> Mryevk <0565> ytrma <02919> ljk <05140> lzt <03948> yxql <04306> rjmk <06201> Prey(32:2)

32:2 prosdokasyw <4328> wv <3739> uetov <5205> to <3588> apofyegma mou <1473> kai <2532> katabhtw <2597> wv <3739> drosov ta <3588> rhmata <4487> mou <1473> wsei <5616> ombrov <3655> ep <1909> agrwstin kai <2532> wsei <5616> nifetov epi <1909> corton <5528>

32:3 <0430> wnyhlal <01433> ldg <03051> wbh <07121> arqa <03068> hwhy <08034> Ms <03588> yk(32:3)

32:3 oti <3754> onoma <3686> kuriou <2962> ekalesa <2564> dote <1325> megalwsunhn <3172> tw <3588> yew <2316> hmwn <1473>

32:4 <01931> awh <03477> rsyw <06662> qydu <05766> lwe <0369> Nyaw <0530> hnwma <0410> la <04941> jpsm <01870> wykrd <03605> lk <03588> yk <06467> wlep <08549> Mymt <06697> rwuh(32:4)

32:4 yeov <2316> alhyina <228> ta <3588> erga <2041> autou <846> kai <2532> pasai <3956> ai <3588> odoi <3598> autou <846> kriseiv <2920> yeov <2316> pistov <4103> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> adikia <93> dikaiov <1342> kai <2532> osiov <3741> kuriov <2962>

32:5 <06618> ltltpw <06141> sqe <01755> rwd <03971> Mmwm <01121> wynb <03808> al <0> wl <07843> txs(32:5)

32:5 hmartosan <264> ouk <3364> autw <846> tekna <5043> mwmhta genea <1074> skolia <4646> kai <2532> diestrammenh <1294>

32:6 <03559> Knnkyw <06213> Kve <01931> awh <07069> Knq <01> Kyba <01931> awh <03808> awlh <02450> Mkx <03808> alw <05036> lbn <05971> Me <02063> taz <01580> wlmgt <03068> hwhyl <03068> h(32:6)

32:6 tauta <3778> kuriw <2962> antapodidote <467> outw <3778> laov <2992> mwrov <3474> kai <2532> ouci <3364> sofov <4680> ouk <3364> autov <846> outov <3778> sou <4771> pathr <3962> ekthsato <2932> se <4771> kai <2532> epoihsen <4160> se <4771> kai <2532> ektisen <2936> se <4771>

32:7 <0> Kl <0559> wrmayw <02205> Kynqz <05046> Kdgyw <01> Kyba <07592> las <01755> rwdw <01755> rwd <08141> twns <0995> wnyb <05769> Mlwe <03117> twmy <02142> rkz(32:7)

32:7 mnhsyhte <3403> hmerav <2250> aiwnov <165> sunete <4920> eth <2094> geneav <1074> genewn <1074> eperwthson ton <3588> patera <3962> sou <4771> kai <2532> anaggelei <312> soi <4771> touv <3588> presbuterouv <4245> sou <4771> kai <2532> erousin soi <4771>

32:8 <03478> larvy <01121> ynb <04557> rpoml <05971> Myme <01367> tlbg <05324> buy <0120> Mda <01121> ynb <06504> wdyrphb <01471> Mywg <05945> Nwyle <05157> lxnhb(32:8)

32:8 ote <3753> diemerizen <1266> o <3588> uqistov <5310> eynh <1484> wv <3739> diespeiren <1289> uiouv <5207> adam <76> esthsen <2476> oria <3725> eynwn <1484> kata <2596> ariymon <706> aggelwn <32> yeou <2316>

32:9 <05159> wtlxn <02256> lbx <03290> bqey <05971> wme <03068> hwhy <02506> qlx <03588> yk(32:9)

32:9 kai <2532> egenhyh <1096> meriv <3310> kuriou <2962> laov <2992> autou <846> iakwb <2384> scoinisma klhronomiav <2817> autou <846> israhl <2474>

32:10 <05869> wnye <0380> Nwsyak <05341> whnruy <0995> whnnwby <05437> whnbboy <03452> Nmsy <03214> lly <08414> whtbw <04057> rbdm <0776> Urab <04672> whaumy(32:10)

32:10 autarkhsen auton <846> en <1722> gh <1065> erhmw <2048> en <1722> diqei <1373> kaumatov <2738> en <1722> anudrw <504> ekuklwsen <2944> auton <846> kai <2532> epaideusen <3811> auton <846> kai <2532> diefulaxen <1314> auton <846> wv <3739> koran <2879> ofyalmou <3788>

32:11 <084> wtrba <05921> le <05375> whavy <03947> whxqy <03671> wypnk <06566> vrpy <07363> Pxry <01469> wylzwg <05921> le <07064> wnq <05782> ryey <05404> rsnk(32:11)

32:11 wv <3739> aetov <105> skepasai nossian <3555> autou <846> kai <2532> epi <1909> toiv <3588> neossoiv <3502> autou <846> epepoyhsen dieiv tav <3588> pterugav <4420> autou <846> edexato <1209> autouv <846> kai <2532> anelaben <353> autouv <846> epi <1909> twn <3588> metafrenwn autou <846>

32:12 <05236> rkn <0410> la <05973> wme <0369> Nyaw <05148> wnxny <0910> ddb <03068> hwhy(32:12)

32:12 kuriov <2962> monov <3441> hgen <71> autouv <846> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> met <3326> autwn <846> yeov <2316> allotriov <245>

32:13 <06697> rwu <02496> symlxm <08081> Nmsw <05553> elom <01706> sbd <03243> whqnyw <07704> ydv <08570> tbwnt <0398> lkayw <0776> Ura <01116> *ytmb {ytwmb} <05921> le <07392> whbkry(32:13)

32:13 anebibasen <307> autouv <846> epi <1909> thn <3588> iscun <2479> thv <3588> ghv <1065> eqwmisen <5595> autouv <846> genhmata agrwn <68> eyhlasan <2337> meli <3192> ek <1537> petrav <4073> kai <2532> elaion <1637> ek <1537> stereav <4731> petrav <4073>

32:14 <02561> rmx <08354> htst <06025> bne <01818> Mdw <02406> hjx <03629> twylk <02459> blx <05973> Me <06260> Mydwtew <01316> Nsb <01121> ynb <0352> Mylyaw <03733> Myrk <02459> blx <05973> Me <06629> Nau <02461> blxw <01241> rqb <02529> tamx(32:14)

32:14 bouturon bown <1016> kai <2532> gala <1051> probatwn <4263> meta <3326> steatov arnwn kai <2532> kriwn uiwn <5207> taurwn <5022> kai <2532> tragwn <5131> meta <3326> steatov nefrwn <3510> purou kai <2532> aima <129> stafulhv <4718> epion <4095> oinon <3631>

32:15 <03444> wtesy <06697> rwu <05034> lbnyw <06213> whve <0433> hwla <05203> sjyw <03780> tyvk <05666> tybe <08080> tnms <01163> jebyw <03484> Nwrsy <08080> Nmsyw(32:15)

32:15 kai <2532> efagen <2068> iakwb <2384> kai <2532> eneplhsyh kai <2532> apelaktisen o <3588> hgaphmenov <25> elipanyh epacunyh <3975> eplatunyh <4115> kai <2532> egkatelipen <1459> yeon <2316> ton <3588> poihsanta <4160> auton <846> kai <2532> apesth apo <575> yeou <2316> swthrov <4990> autou <846>

32:16 <03707> whoyeky <08441> tbewtb <02114> Myrzb <07065> whanqy(32:16)

32:16 parwxunan <3947> me <1473> ep <1909> allotrioiv <245> en <1722> bdelugmasin <946> autwn <846> exepikranan me <1473>

32:17 <01> Mkytba <08175> Mwrev <03808> al <0935> wab <07138> brqm <02319> Mysdx <03045> Mwedy <03808> al <0430> Myhla <0433> hla <03808> al <07700> Mydsl <02076> wxbzy(32:17)

32:17 eyusan <2380> daimonioiv <1140> kai <2532> ou <3364> yew <2316> yeoiv <2316> oiv <3739> ouk <3364> hdeisan kainoi <2537> prosfatoi <4372> hkasin <1854> ouv <3739> ouk <3364> hdeisan oi <3588> paterev <3962> autwn <846>

32:18 <02342> Kllxm <0410> la <07911> xkstw <07876> yst <03205> Kdly <06697> rwu(32:18)

32:18 yeon <2316> ton <3588> gennhsanta <1080> se <4771> egkatelipev <1459> kai <2532> epelayou yeou <2316> tou <3588> trefontov <5142> se <4771>

32:19 <01323> wytnbw <01121> wynb <03708> oekm <05006> Uanyw <03068> hwhy <07200> aryw(32:19)

32:19 kai <2532> eiden <3708> kuriov <2962> kai <2532> ezhlwsen <2206> kai <2532> parwxunyh <3947> di <1223> orghn <3709> uiwn <5207> autou <846> kai <2532> yugaterwn <2364>

32:20 <0> Mb <0529> Nma <03808> al <01121> Mynb <01992> hmh <08419> tkpht <01755> rwd <03588> yk <0319> Mtyrxa <04100> hm <07200> hara <01992> Mhm <06440> ynp <05641> hrytoa <0559> rmayw(32:20)

32:20 kai <2532> eipen apostreqw <654> to <3588> proswpon <4383> mou <1473> ap <575> autwn <846> kai <2532> deixw <1166> ti <5100> estai <1510> autoiv <846> ep <1909> escatwn oti <3754> genea <1074> exestrammenh <1612> estin <1510> uioi <5207> oiv <3739> ouk <3364> estin <1510> pistiv <4102> en <1722> autoiv <846>

32:21 <03707> Moyeka <05036> lbn <01471> ywgb <05971> Me <03808> alb <07065> Maynqa <0589> ynaw <01892> Mhylbhb <03707> ynwoek <0410> la <03808> alb <07065> ynwanq <01992> Mh(32:21)

32:21 autoi <846> parezhlwsan <3863> me <1473> ep <1909> ou <3364> yew <2316> parwrgisan <3949> me <1473> en <1722> toiv <3588> eidwloiv <1497> autwn <846> kagw parazhlwsw <3863> autouv <846> ep <1909> ouk <3364> eynei <1484> ep <1909> eynei <1484> asunetw <801> parorgiw <3949> autouv <846>

32:22 <02022> Myrh <04146> ydowm <03857> jhltw <02981> hlbyw <0776> Ura <0398> lkatw <08482> tytxt <07585> lwas <05704> de <03344> dqytw <0639> ypab <06919> hxdq <0784> sa <03588> yk(32:22)

32:22 oti <3754> pur <4442> ekkekautai <1572> ek <1537> tou <3588> yumou <2372> mou <1473> kauyhsetai <2545> ewv <2193> adou katw <2736> katafagetai <2719> ghn <1065> kai <2532> ta <3588> genhmata authv <846> flexei yemelia <2310> orewn <3735>

32:23 <0> Mb <03615> hlka <02671> yux <07451> twer <05921> wmyle <05595> hpoa(32:23)

32:23 sunaxw <4863> eiv <1519> autouv <846> kaka <2556> kai <2532> ta <3588> belh <956> mou <1473> suntelesw <4931> eiv <1519> autouv <846>

32:24 <06083> rpe <02119> ylxz <02534> tmx <05973> Me <0> Mb <07971> xlsa <0929> twmhb <08127> Nsw <04815> yryrm <06986> bjqw <07565> Psr <03898> ymxlw <07458> ber <04198> yzm(32:24)

32:24 thkomenoi <5080> limw <3042> kai <2532> brwsei <1035> ornewn <3732> kai <2532> opisyotonov aniatov odontav <3599> yhriwn <2342> apostelw <649> eiv <1519> autouv <846> meta <3326> yumou <2372> surontwn <4951> epi <1909> ghv <1065>

32:25 <07872> hbyv <0376> sya <05973> Me <03243> qnwy <01330> hlwtb <01571> Mg <0970> rwxb <01571> Mg <0367> hmya <02315> Myrdxmw <02719> brx <07921> lkst <02351> Uwxm(32:25)

32:25 exwyen <1855> ateknwsei autouv <846> macaira <3162> kai <2532> ek <1537> twn <3588> tamieiwn fobov <5401> neaniskov <3495> sun <4862> paryenw <3933> yhlazwn <2337> meta <3326> kayesthkotov <2525> presbutou <4246>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA