TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Roma 10:11-15

10:11 legei <3004> (5719) gar <1063> h <3588> grafh <1124> pav <3956> o <3588> pisteuwn <4100> (5723) ep <1909> autw <846> ou <3756> kataiscunyhsetai <2617> (5701)

10:12 ou <3756> gar <1063> estin <1510> (5748) diastolh <1293> ioudaiou <2453> te <5037> kai <2532> ellhnov <1672> o <3588> gar <1063> autov <846> kuriov <2962> pantwn <3956> ploutwn <4147> (5723) eiv <1519> pantav <3956> touv <3588> epikaloumenouv <1941> (5734) auton <846>

10:13 pav <3956> gar <1063> ov <3739> an <302> epikaleshtai <1941> (5672) to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> swyhsetai <4982> (5701)

10:14 pwv <4459> oun <3767> epikaleswntai <1941> (5668) eiv <1519> on <3739> ouk <3756> episteusan <4100> (5656) pwv <4459> de <1161> pisteuswsin <4100> (5661) ou <3739> ouk <3756> hkousan <191> (5656) pwv <4459> de <1161> akouswsin <191> (5661) cwriv <5565> khrussontov <2784> (5723)

10:15 pwv <4459> de <1161> khruxwsin <2784> (5661) ean <1437> mh <3361> apostalwsin <649> (5652) kayaper <2509> gegraptai <1125> (5769) wv <5613> wraioi <5611> oi <3588> podev <4228> twn <3588> euaggelizomenwn <2097> (5734) agaya <18>TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA