TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Roma 12:1-2

12:1 parakalw <3870> (5719) oun <3767> umav <5209> adelfoi <80> dia <1223> twn <3588> oiktirmwn <3628> tou <3588> yeou <2316> parasthsai <3936> (5658) ta <3588> swmata <4983> umwn <5216> yusian <2378> zwsan <2198> (5723) agian <40> tw <3588> yew <2316> euareston <2101> thn <3588> logikhn <3050> latreian <2999> umwn <5216>

12:2 kai <2532> mh <3361> suschmatizesye <4964> (5728) tw <3588> aiwni <165> toutw <5129> alla <235> metamorfousye <3339> (5744) th <3588> anakainwsei <342> tou <3588> noov <3563> eiv <1519> to <3588> dokimazein <1381> (5721) umav <5209> ti <5101> to <3588> yelhma <2307> tou <3588> yeou <2316> to <3588> agayon <18> kai <2532> euareston <2101> kai <2532> teleion <5046>TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA