TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Nehemia 9:1-37

Konteks
Pengakuan dosa dan permintaan doa
9:1 Pada hari yang kedua puluh empat bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. e  9:2 Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, f  lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka 1  dan kesalahan nenek moyang g  mereka. 9:3 Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian dari pada kitab Taurat TUHAN, Allah mereka, selama seperempat hari, sedang seperempat hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada TUHAN, Allah mereka. 9:4 Di atas tangga tempat orang-orang Lewi h  berdirilah Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebya, Bani dan Kenani. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada TUHAN, Allah mereka. 9:5 Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hasabneya, Serebya, Hodia, Sebanya dan Petahya, orang-orang Lewi itu: "Bangunlah, pujilah TUHAN Allahmu i  dari selama-lamanya sampai selama-lamanya! Terpujilah nama-Mu j  yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat!" 9:6 "Hanya Engkau adalah TUHAN 2 ! k  Engkau telah menjadikan langit, l  ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya, m  dan bumi n  dengan segala yang ada di atasnya, dan laut o  dengan segala yang ada di dalamnya. p  Engkau memberi hidup kepada semuanya itu dan bala tentara langit q  sujud menyembah kepada-Mu. 9:7 Engkaulah TUHAN, Allah yang telah memilih Abram r  dan membawanya keluar dari Ur-Kasdim s  dan memberikan kepadanya nama Abraham. t  9:8 Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadap-Mu dan Engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus dan tanah orang Girgasi u  kepada keturunannya. Dan Engkau telah menepati janji-Mu, v  karena Engkau benar. w  9:9 Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir x  dan mendengar teriakan mereka di tepi Laut Teberau. y  9:10 Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda z  dan mujizat-mujizat a  di depan Firaun dan semua pegawainya serta seluruh rakyat negerinya, karena Engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian Engkau telah memasyhurkan nama-Mu b  c  sebagaimana nyata hari ini. 9:11 Di hadapan mereka d  Engkau membelah laut, sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah Kaucampakkan ke air yang dalam, e  seperti batu ke air f  yang dahsyat. 9:12 Dengan tiang awan g  Engkau memimpin h  mereka pada siang hari i  dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. 9:13 Engkau telah turun ke atas gunung Sinai j  dan berbicara k  dengan mereka dari langit l  dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, m  hukum-hukum yang benar serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. n  9:14 Juga Kauberitahukan kepada mereka sabat-Mu o  yang kudus dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan hukum-Mu dengan perantaraan Musa, hamba-Mu. 9:15 Telah Kauberikan kepada mereka roti dari langit p  untuk menghilangkan lapar dan air Kaukeluarkan bagi mereka dari gunung batu q  untuk melepaskan dahaga. Pula Engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah r  telah Kaujanjikan memberikannya kepada mereka. s  9:16 Tetapi mereka, nenek moyang kami itu, bertindak angkuh dan bersitegang leher t  dan tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu. u  9:17 Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat v  perbuatan-perbuatan yang ajaib w  yang telah Kaubuat di antara mereka. Mereka bersitegang leher x  malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan y  di Mesir. Tetapi Engkaulah Allah z  yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang 3 , a  yang panjang sabar b  dan berlimpah kasih setia-Nya. c  Engkau tidak meninggalkan mereka. d  9:18 Bahkan, ketika mereka membuat anak lembu tuangan e  dan berkata: 'Inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir!', dan berbuat nista f  yang besar, 9:19 Engkau tidak meninggalkan g  mereka di padang gurun karena kasih sayang-Mu yang besar. Tiang awan h  tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan, begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. 9:20 Dan Engkau memberikan kepada mereka Roh-Mu i  yang baik untuk mengajar j  mereka 4 . Juga manna-Mu k  tidak Kautahan dari mulut mereka dan Engkau memberikan air l  kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 9:21 Empat puluh tahun m  lamanya Engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, n  pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. o  9:22 Engkau menyerahkan kepada mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa dan membagikan itu kepada mereka sebagai daerah perbatasan, sebab mereka duduki tanah dari Sihon, p  raja negeri Hesbon dan tanah dari Og, raja negeri Basan. q  9:23 Engkau membuat anak-anak mereka menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit r  dan membawa mereka ke tanah yang Kausuruh kepada nenek moyang mereka untuk dimasuki dan diduduki. 9:24 Lalu anak-anak itu memasuki dan menduduki tanah s  itu dan Engkau menundukkan t  di hadapan mereka penduduk tanah itu, yakni orang-orang Kanaan, dan menyerahkan orang-orang itu, baik raja-raja mereka, maupun bangsa-bangsa tanah itu, ke tangan mereka, supaya orang-orang itu diperlakukan sekehendak hati mereka. 9:25 Mereka merebut kota-kota yang berkubu dan tanah u  yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik, v  tempat-tempat air pahatan, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun dan pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk. w  Mereka hidup mewah karena kebaikan-Mu x  yang besar. 9:26 Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadap-Mu. Mereka membelakangi y  hukum-Mu dan membunuh z  nabi-nabi-Mu a  yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada-Mu. Mereka berbuat nista b  yang besar. 9:27 Lalu Engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan c  mereka, yang menyesakkan mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepada-Mu, lalu Engkau mendengar dari langit dan karena kasih sayang-Mu d  yang besar Kauberikan kepada mereka orang-orang e  yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. 9:28 Tetapi begitu mereka mendapat keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapan-Mu. f  Dan Engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepada-Mu, dan Engkau mendengar dari langit, lalu menolong g  mereka berulang kali, karena kasih sayang-Mu. h  9:29 Engkau memperingatkan i  mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu. Tetapi mereka bertindak angkuh, j  mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu, yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. k  Mereka melintangkan bahu l  untuk melawan, mereka bersitegang leher m  dan tidak mau dengar. n  9:30 Namun bertahun-tahun lamanya Engkau melanjutkan sabar-Mu terhadap mereka. Dengan Roh-Mu Engkau memperingatkan mereka 5 , yakni dengan perantaraan para nabi-Mu, o  tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga Engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa p  segala negeri. 9:31 Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar Engkau tidak membinasakan q  mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. r  9:32 Sekarang, ya Allah kami, Allah s  yang maha besar, kuat t  dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setia-Nya, u  janganlah Kaupandang remeh segala kesusahan v  yang telah dialami oleh kami, oleh raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, nabi-nabi kami dan nenek moyang kami, ya oleh seluruh umat-Mu, sejak zaman raja-raja Asyur sampai hari ini. 9:33 Tetapi Engkaulah yang benar w  dalam segala hal yang menimpa kami, karena Engkau berlaku setia dan kamilah berbuat fasik. x  9:34 Juga raja-raja y  kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, dan nenek moyang z  kami tidak melakukan hukum-Mu. Mereka tidak memperhatikan perintah-perintah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu yang Kauberikan kepada mereka. 9:35 Dalam kedudukan sebagai raja mereka tidak mau beribadah a  kepada-Mu, walaupun Engkau telah mengaruniakan kepada mereka banyak kebaikan b  dan telah menyediakan bagi mereka tanah yang luas dan subur. Mereka tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. 9:36 Lihatlah, sekarang ini kami adalah budak. c  Ya, di tanah yang Kauberikan kepada nenek moyang kami untuk mengecap hasilnya dan segala kekayaannya kami ini adalah budak. 9:37 Tanah itu menghasilkan banyak bagi raja-raja yang telah Kautetapkan atas kami karena dosa-dosa kami. Mereka itu memerintah sekehendak hati atas diri kami dan ternak kami, sehingga kami dalam kesesakan d  besar."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[9:2]  1 Full Life : MEMISAHKAN DIRI ... MENGAKU DOSA MEREKA.

Nas : Neh 9:2

Tindakan-tindakan yang tercatat dalam pasal ini menunjukkan bahwa pertobatan umat itu amat mendalam dan tetap bertahan. Mereka terus mencari Allah dengan berpuasa dan merendahkan diri di hadapan-Nya, mengakui kemiskinan rohani mereka dan memisahkan diri dari segala yang tidak berkenan kepada-Nya (ayat Neh 9:1-3).

[9:6]  2 Full Life : HANYA ENGKAU ADALAH TUHAN.

Nas : Neh 9:6-37

Tema utama dari doa yang luar biasa ini ialah usaha kasih karunia Allah untuk menyediakan penebusan dan keselamatan bagi Israel dan tanggapan yang tidak berterima kasih dari Israel kepada kasih ilahi tersebut sepanjang sejarah mereka; hal ini merupakan tema yang berulang-ulang dalam PL (lih. Dan 9:3-19; Am 2:9-12; Mi 6:1-8; bd. Luk 13:34).

[9:17]  3 Full Life : PENGASIH DAN PENYAYANG.

Nas : Neh 9:17

Tuhan yang pemurah siap untuk menerima kembali orang-orang yang telah meninggalkan-Nya dan berdosa terhadap hukum-hukum-Nya kapan saja mereka bertobat. Apalagi, Dia panjang sabar terhadap kesalahan dan kekurangan anak-anak-Nya selama mereka menunjukkan keinginan untuk mengikut Dia secara sungguh-sungguh dan memperoleh kemenangan penuh atas dosa, Iblis, dan dunia

(lihat art. PENGUDUSAN).

[9:20]  4 Full Life : ROH-MU YANG BAIK UNTUK MENGAJAR MEREKA.

Nas : Neh 9:20

Roh Kudus adalah pemimpin kita untuk menuntun kita kepada kebenaran Allah dan jalan-jalan-Nya yang benar

(lihat cat. --> Yoh 14:17;

lihat cat. --> Yoh 16:13;

lihat cat. --> Rom 8:5-14).

[atau ref. Yoh 14:17; 16:13; Rom 8:5-14]

[9:30]  5 Full Life : DENGAN ROH-MU ENGKAU MEMPERINGATKAN MEREKA.

Nas : Neh 9:30

Pekerjaan utama Roh Kudus dalam PL ialah menegur umat Allah dan menyingkapkan dosa mereka melalui para nabi yang setia. Di bawah perjanjian baru, Roh Kudus tetap menginsafkan orang akan dosa

(lihat cat. --> Yoh 16:8;

lihat cat. --> Yoh 16:13;

[atau ref. Yoh 16:8,13]

lihat art. KARUNIA-KARUNIA PELAYANAN GEREJA).TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA