TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Nahum 1:2-8

1:2 <0341> wybyal <01931> awh <05201> rjwnw <06862> wyrul <03069> hwhy <05358> Mqn <02534> hmx <01167> lebw <03069> hwhy <05358> Mqn <03069> hwhy <05358> Mqnw <07072> awnq <0410> la(1:2)

1:2 yeov <2316> zhlwthv <2207> kai <2532> ekdikwn <1556> kuriov <2962> ekdikwn <1556> kuriov <2962> meta <3326> yumou <2372> ekdikwn <1556> kuriov <2962> touv <3588> upenantiouv autou <846> kai <2532> exairwn <1808> autov <846> touv <3588> ecyrouv <2190> autou <846>

1:3 <07272> wylgr <080> qba <06051> Nnew <01870> wkrd <08183> hrevbw <05492> hpwob <03068> hwhy <05352> hqny <03808> al <05352> hqnw <01419> xk <01419> *ldgw {lwdgw} <0639> Mypa <0750> Kra <03068> hwhy(1:3)

1:3 kuriov <2962> makroyumov <3116> kai <2532> megalh <3173> h <3588> iscuv <2479> autou <846> kai <2532> aywwn ouk <3364> aywwsei kuriov <2962> en <1722> sunteleia <4930> kai <2532> en <1722> susseismw h <3588> odov <3598> autou <846> kai <2532> nefelai <3507> koniortov <2868> podwn <4228> autou <846>

1:4 <0536> llma <03844> Nwnbl <06525> xrpw <03760> lmrkw <01316> Nsb <0536> llma <02717> byrxh <05104> twrhnh <03605> lkw <03001> whsbyw <03220> Myb <01605> rewg(1:4)

1:4 apeilwn yalassh <2281> kai <2532> xhrainwn <3583> authn <846> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> potamouv <4215> exerhmwn wligwyh h <3588> basanitiv kai <2532> o <3588> karmhlov kai <2532> ta <3588> exanyounta tou <3588> libanou <3030> exelipen <1587>

1:5 <0> hb <03427> ybsy <03605> lkw <08398> lbtw <06440> wynpm <0776> Urah <05375> avtw <04127> wggmth <01389> twebghw <04480> wnmm <07493> wser <02022> Myrh(1:5)

1:5 ta <3588> orh <3735> eseisyhsan <4579> ap <575> autou <846> kai <2532> oi <3588> bounoi <1015> esaleuyhsan <4531> kai <2532> anestalh h <3588> gh <1065> apo <575> proswpou <4383> autou <846> h <3588> sumpasa kai <2532> pantev <3956> oi <3588> katoikountev en <1722> auth <846>

1:6 <04480> wnmm <05422> wutn <06697> Myruhw <0784> sak <05413> hktn <02534> wtmx <0639> wpa <02740> Nwrxb <06965> Mwqy <04310> ymw <05975> dwmey <04310> ym <02195> wmez <06440> ynpl(1:6)

1:6 apo <575> proswpou <4383> orghv <3709> autou <846> tiv <5100> uposthsetai kai <2532> tiv <5100> antisthsetai en <1722> orgh <3709> yumou <2372> autou <846> o <3588> yumov <2372> autou <846> thkei <5080> arcav <746> kai <2532> ai <3588> petrai <4073> dieyrubhsan ap <575> autou <846>

1:7 <0> wb <02620> yox <03045> edyw <06869> hru <03117> Mwyb <04581> zweml <03068> hwhy <02896> bwj(1:7)

1:7 crhstov <5543> kuriov <2962> toiv <3588> upomenousin <5278> auton <846> en <1722> hmera <2250> yliqewv <2347> kai <2532> ginwskwn <1097> touv <3588> eulaboumenouv <2125> auton <846>

1:8 <02822> Ksx <07291> Pdry <0341> wybyaw <04725> hmwqm <06213> hvey <03617> hlk <05674> rbe <07858> Pjsbw(1:8)

1:8 kai <2532> en <1722> kataklusmw <2627> poreiav <4197> sunteleian <4930> poihsetai <4160> touv <3588> epegeiromenouv kai <2532> touv <3588> ecyrouv <2190> autou <846> diwxetai <1377> skotov <4655>TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.12 detik
dipersembahkan oleh YLSA