TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 5:1

5:1 kai <2532> hlyon <2064> (5627) eiv <1519> to <3588> peran <4008> thv <3588> yalasshv <2281> eiv <1519> thn <3588> cwran <5561> twn <3588> gerashnwn <1046>

Lukas 8:26

8:26 kai <2532> katepleusan <2668> (5656) eiv <1519> thn <3588> cwran <5561> twn <3588> gerashnwn <1046> htiv <3748> estin <1510> (5748) antipera <495> thv <3588> galilaiav <1056>

Lukas 8:37

8:37 kai <2532> hrwthsen <2065> (5656) auton <846> apan <537> to <3588> plhyov <4128> thv <3588> pericwrou <4066> twn <3588> gerashnwn <1046> apelyein <565> (5629) ap <575> autwn <846> oti <3754> fobw <5401> megalw <3173> suneiconto <4912> (5712) autov <846> de <1161> embav <1684> (5631) eiv <1519> ploion <4143> upestreqen <5290> (5656)

Matius 8:28

8:28 kai <2532> elyontov <2064> (5631) autou <846> eiv <1519> to <3588> peran <4008> eiv <1519> thn <3588> cwran <5561> twn <3588> gadarhnwn <1046> uphnthsan <5221> (5656) autw <846> duo <1417> daimonizomenoi <1139> (5740) ek <1537> twn <3588> mnhmeiwn <3419> exercomenoi <1831> (5740) calepoi <5467> lian <3029> wste <5620> mh <3361> iscuein <2480> (5721) tina <5100> parelyein <3928> (5629) dia <1223> thv <3588> odou <3598> ekeinhv <1565>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.16 detik
dipersembahkan oleh YLSA