TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Mikha 4:1-4

Konteks
Sion sebagai pusat kerajaan damai
4:1 Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir 1 : gunung y  rumah TUHAN akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit; z  bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, a  4:2 dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata: "Mari, kita naik ke gunung TUHAN, b  ke rumah Allah Yakub, c  supaya Ia mengajar kita d  tentang jalan-jalan-Nya e  dan supaya kita berjalan menempuhnya; sebab dari Sion akan keluar pengajaran, f  dan firman TUHAN dari Yerusalem." 4:3 Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh; g  mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas; h  bangsa tidak akan lagi i  mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. j  4:4 Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya k  dengan tidak ada yang mengejutkan, l  sebab mulut TUHAN semesta alam yang mengatakannya. m 

Zakharia 2:10-12

Konteks
2:10 Bersorak-sorailah j  dan bersukarialah, hai puteri Sion, k  sebab sesungguhnya Aku datang l  dan diam di tengah-tengahmu, m  demikianlah firman TUHAN; n  2:11 dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada TUHAN pada waktu itu dan akan menjadi umat-Ku o  dan Aku akan diam di tengah-tengahmu." Maka engkau akan mengetahui, bahwa TUHAN semesta alam yang mengutus aku kepadamu. p  2:12 Dan TUHAN akan mengambil Yehuda q  sebagai milik-Nya r  di tanah yang kudus, dan Ia akan memilih s  Yerusalem pula.

Wahyu 20:1-4

Konteks
Kerajaan seribu tahun
20:1 Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga p  memegang anak kunci q  jurang maut r  dan suatu rantai besar di tangannya; 20:2 ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu Iblis dan Satan. s  Dan ia mengikatnya seribu tahun t  lamanya 3 , 20:3 lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, u  dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya v  di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa 4 , w  sebelum berakhir masa seribu tahun itu; kemudian dari pada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. 20:4 Lalu aku melihat takhta-takhta x  dan orang-orang yang duduk di atasnya 5 ; kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. y  Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka, yang telah dipenggal kepalanya z  karena kesaksian tentang Yesus a  dan karena firman Allah; b  yang tidak menyembah binatang c  itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan d  mereka; dan mereka hidup kembali dan memerintah e  sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa seribu tahun 6 .

Matius 25:32

Konteks
25:32 Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan-Nya dan Ia akan memisahkan w  mereka seorang dari pada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing 7 , x 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[4:1]  1 Full Life : PADA HARI-HARI YANG TERAKHIR.

Nas : Mi 4:1

Mikha bernubuat tentang waktu itu ketika Allah akan memerintah seluruh dunia.

 1. 1) Waktu itu akan menjadi masa damai sejahtera, kebahagiaan dan kesalehan. Allah akan dihormati dan disembah bukan oleh Israel saja, tetapi oleh semua bangsa di dunia.
 2. 2) "Gunung rumah Tuhan" (yaitu, Yerusalem) akan menjadi pusat pemerintahan Allah. Kerajaan Allah yang akan datang ini akan dimulai ketika Kristus kembali untuk membinasakan semua kejahatan dan mendirikan pemerintahan-Nya yang adil di bumi

  (lihat cat. --> Wahy 20:4).

  [atau ref. Wahy 20:4]

[2:10]  2 Full Life : MENGGABUNGKAN DIRI KEPADA TUHAN PADA WAKTU ITU.

Nas : Za 2:10-12

"Pada waktu itu" mengacu kepada waktu ketika Yesus Kristus akan memerintah di bumi. Ketika itu, Sion, sisa Israel yang saleh, bersama dengan orang bukan Yahudi, akan menjadi umat Allah semuanya. Mereka akan menikmati berkat kehadiran Allah di antara mereka bersama berkat pilihan Allah akan Yerusalem sebagai kota kudus-Nya.

[20:2]  3 Full Life : NAGA ... MENGIKATNYA SERIBU TAHUN LAMANYA.

Nas : Wahy 20:2

Setelah kedatangan Kristus kembali dan peristiwa-peristiwa dari pasal Wahy 19:1-21, Iblis akan diikat dan dipenjarakan selama seribu tahun, supaya ia tidak memperdaya bangsa-bangsa. Ini menunjukkan penghentian penuh dari pengaruhnya sepanjang masa ini. Setelah seribu tahun itu, ia akan dilepaskan untuk suatu masa yang singkat agar memperdaya mereka yang memberontak terhadap pemerintahan Allah (ayat Wahy 20:3,7-9). Pekerjaan yang sangat khas dari Iblis ialah menipu (lih. Kej 3:13; Mat 24:24; 2Tes 2:9-10).

[20:3]  4 Full Life : IA JANGAN LAGI MENYESATKAN BANGSA-BANGSA.

Nas : Wahy 20:3

Bangsa-bangsa yang akan ada selama pemerintahan Kristus di bumi terdiri atas orang percaya yang hidup pada akhir masa kesengsaraan.

(lihat cat. --> Wahy 19:21;

lihat cat. --> Wahy 20:4).

[atau ref. Wahy 19:21; 20:4]

Sekalipun kadang kala istilah "bangsa-bangsa" dipakai secara khusus untuk orang-orang yang tidak percaya, namun Yohanes memakainya juga untuk menunjuk kepada orang-orang yang telah diselamatkan. (Wahy 21:24; 22:2).

[20:4]  5 Full Life : TAKHTA-TAKHTA DAN ORANG-ORANG YANG DUDUK DI ATASNYA.

Nas : Wahy 20:4

Mereka yang duduk di atas takhta-takhta itu barangkali adalah pemenang-pemenang dari semua jemaat sepanjang masa (bd.

lihat cat. --> Wahy 2:7),

[atau ref. Wahy 2:7]

mungkin termasuk orang kudus PL (lih. Yeh 37:11-14; Ef 2:14-22; 3:6; Ibr 11:39-40). Mereka yang dihidupkan setelah kedatangan Kristus kembali disebut sebagai orang-orang setia yang mati selama masa kesengsaraan (Wahy 6:9; 12:17). Yohanes tidak menyebut kebangkitan orang kudus gereja yang telah mati, karena hal ini terjadi ketika Kristus memindahkan jemaat-Nya dari bumi dan mengangkatnya ke sorga (yaitu, keangkatan gereja;

lihat cat. --> Yoh 14:3;

lihat cat. --> 1Kor 15:51;

[atau ref. Yoh 14:3; 1Kor 15:51]

lihat art. KEANGKATAN GEREJA).

[20:4]  6 Full Life : MEMERINTAH ... BERSAMA-SAMA DENGAN KRISTUS UNTUK MASA SERIBU TAHUN.

Nas : Wahy 20:4

Pemerintahan seribu tahun Kristus ini kadang kala disebut "milenium", yang artinya "seribu tahun" (_mille_ adalah sebuah kata Latin yang berarti "seribu" dan _annus_ adalah kata Latin yang berarti "tahun"). Ciri-ciri pemerintahan ini adalah sebagai berikut:

 1. 1) Ini telah dinubuatkan dalam PL (Yes 9:5; 65:19-25; Dan 7:13-14; Mi 4:1-8; Za 14:1-9; bd. Wahy 2:25-28).
 2. 2) Iblis akan dibelenggu

  (lihat cat. --> Wahy 20:2;

  lihat cat. --> Wahy 20:3).

  [atau ref. Wahy 20:2,3]

 3. 3) Pemerintahan Kristus akan bersama-sama dengan orang yang setia dari jemaat-Nya (Wahy 2:26-27; 3:21; 5:10; 20:4), dan mungkin juga dengan orang kudus PL yang telah dibangkitkan (lih. Yeh 37:11-14; Ef 2:14-22; Ef 3:6; Ibr 11:39-40) dan orang kudus yang mati syahid dalam masa kesengsaraan (lih. catatan sebelumnya).
 4. 4) Umat yang diperintah oleh Kristus akan terdiri atas mereka yang berdiam di bumi dan yang setia kepada Kristus selama masa kesengsaraan dan yang masih hidup sampai kedatangan Kristus dan mereka yang lahir selama masa milenium (Wahy 14:12; 18:4; Yes 65:20-23;

  lihat cat. --> Mat 25:1).

  [atau ref. Mat 25:1]

 5. 5) Orang-orang yang tidak diselamatkan tidak akan masuk ke dalam kerajaan ini

  (lihat cat. --> Wahy 19:21).

  [atau ref. Wahy 19:21]

 6. 6) Mereka yang akan memerintah bersama Kristus jauh melampaui segala bangsa, karena mereka akan melayani dan memerintah baik Israel maupun bangsa-bangsa yang lain (ayat Wahy 20:6; 3:21; 5:10; Mat 19:28;

  lihat cat. --> Zef 3:9-20).

  [atau ref. Zef 3:9-20]

 7. 7) Akan ada kedamaian, keamanan, kemakmuran, dan kebenaran di seluruh bumi (Yes 2:2-4; Mi 4:4; Za 9:10;

  lihat cat. --> Za 2:5;

  lihat cat. --> Za 9:8).

  [atau ref. Za 2:5; 9:8]

 8. 8) Alam akan dipulihkan kepada tatanan, kesempurnaan, dan keindahan aslinya (Mazm 96:11-13; 98:7-9; Yes 14:7-8; 35:1-2,6-7; 51:3; Yes 55:12-13; Yes 65:25; Yeh 34:25; Rom 8:18-23;

  lihat cat. --> Yes 65:17-25;

  lihat cat. --> Yeh 36:8-15;

  lihat cat. --> Za 14:8).

  [atau ref. Yes 65:17-25; Yeh 36:8-15; Za 14:8]

 9. 9) Selama pemerintahan ini, bangsa-bangsa diharuskan untuk terus beriman pada Kristus dan taat kepada pemerintahan-Nya. Akan tetapi, beberapa orang akan memilih jalan pemberontakan dan ketidaktaatan sehingga mereka dihukum (ayat Wahy 20:7-10).
 10. 10) Pada akhir masa pemerintahan seribu tahun ini, kerajaan itu akan diserahkan oleh Yesus kepada Bapa (1Kor 15:24); kemudian, akan dimulai kerajaan Allah dan Anak Domba yang terakhir dan kekal selamanya (Wahy 21:1-22:5).

[25:32]  7 Full Life : MEMISAHKAN DOMBA DARI KAMBING.

Nas : Mat 25:32

Peristiwa pemisahan ini terjadi setelah masa kesengsaraan besar dan kedatangan Kristus kembali ke bumi tetapi sebelum memulai memerintah bumi ini (bd. Dan 7:9-14; Wahy 5:10; 19:11-20:4).

 1. 1) Pada saat Kristus datang kembali orang yang sudah selamat dan yang tidak selamat yang masih hidup di bumi ini dan lolos dari masa kesengsaraan besar masih bercampur.
 2. 2) Penghakiman ketika itu meliputi pemisahan orang fasik dari orang benar (ayat Mat 25:32-33;

  lihat cat. --> Mat 13:41).

  [atau ref. Mat 13:41]

 3. 3) Penghakiman itu akan dilandaskan pada perbuatan kasih dan kebaikan terhadap mereka yang menjadi milik Kristus dan yang menderita. Ungkapan kasih dan belas kasihan ini dianggap sebagai tindakan yang menunjukkan iman dan keselamatan sejati (ayat Mat 25:35-46).
 4. 4) Orang fasik tidak akan diizinkan untuk memasuki Kerajaan Kristus, tetapi akan langsung dicampakkan ke dalam tempat hukuman kekal (ayat Mat 25:41,46; Wahy 14:11).
 5. 5) Orang benar akan mewarisi hidup kekal (ayat Mat 25:46) dan Kerajaan Allah (ayat Mat 25:34;

  lihat cat. --> Wahy 20:4).

  [atau ref. Wahy 20:4]TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA