TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 9:35-38

9:35 kai <2532> perihgen <4013> (5707) o <3588> ihsouv <2424> tav <3588> poleiv <4172> pasav <3956> kai <2532> tav <3588> kwmav <2968> didaskwn <1321> (5723) en <1722> taiv <3588> sunagwgaiv <4864> autwn <846> kai <2532> khrusswn <2784> (5723) to <3588> euaggelion <2098> thv <3588> basileiav <932> kai <2532> yerapeuwn <2323> (5723) pasan <3956> noson <3554> kai <2532> pasan <3956> malakian <3119>

9:36 idwn <1492> (5631) de <1161> touv <3588> oclouv <3793> esplagcnisyh <4697> (5675) peri <4012> autwn <846> oti <3754> hsan <1510> (5713) eskulmenoi <4660> (5772) kai <2532> errimmenoi <4496> (5772) wsei <5616> probata <4263> mh <3361> econta <2192> (5723) poimena <4166>

9:37 tote <5119> legei <3004> (5719) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> o <3588> men <3303> yerismov <2326> poluv <4183> oi <3588> de <1161> ergatai <2040> oligoi <3641>

9:38 dehyhte <1189> (5676) oun <3767> tou <3588> kuriou <2962> tou <3588> yerismou <2326> opwv <3704> ekbalh <1544> (5632) ergatav <2040> eiv <1519> ton <3588> yerismon <2326> autou <846>TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA