TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 7:7-12

7:7 aiteite <154> (5720) kai <2532> doyhsetai <1325> (5701) umin <5213> zhteite <2212> (5720) kai <2532> eurhsete <2147> (5692) krouete <2925> (5720) kai <2532> anoighsetai <455> (5691) umin <5213>

7:8 pav <3956> gar <1063> o <3588> aitwn <154> (5723) lambanei <2983> (5719) kai <2532> o <3588> zhtwn <2212> (5723) euriskei <2147> (5719) kai <2532> tw <3588> krouonti <2925> (5723) anoighsetai <455> (5691)

7:9 h <2228> tiv <5101> ex <1537> umwn <5216> anyrwpov <444> on <3739> aithsei <154> (5692) o <3588> uiov <5207> autou <846> arton <740> mh <3361> liyon <3037> epidwsei <1929> (5692) autw <846>

7:10 h <2228> kai <2532> icyun <2486> aithsei <154> (5692) mh <3361> ofin <3789> epidwsei <1929> (5692) autw <846>

7:11 ei <1487> oun <3767> umeiv <5210> ponhroi <4190> ontev <1510> (5752) oidate <1492> (5758) domata <1390> agaya <18> didonai <1325> (5721) toiv <3588> teknoiv <5043> umwn <5216> posw <4214> mallon <3123> o <3588> pathr <3962> umwn <5216> o <3588> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772> dwsei <1325> (5692) agaya <18> toiv <3588> aitousin <154> (5723) auton <846>

7:12 panta <3956> oun <3767> osa <3745> ean <1437> yelhte <2309> (5725) ina <2443> poiwsin <4160> (5725) umin <5213> oi <3588> anyrwpoi <444> outwv <3779> kai <2532> umeiv <5210> poieite <4160> (5720) autoiv <846> outov <3778> gar <1063> estin <1510> (5748) o <3588> nomov <3551> kai <2532> oi <3588> profhtai <4396>TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA