TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 5:11-16

5:11 makarioi <3107> este <1510> (5748) otan <3752> oneidiswsin <3679> (5661) umav <5209> kai <2532> diwxwsin <1377> (5661) kai <2532> eipwsin <2036> (5632) pan <3956> ponhron <4190> kay <2596> umwn <5216> qeudomenoi <5574> (5730) eneken <1752> emou <1700>

5:12 cairete <5463> (5720) kai <2532> agalliasye <21> (5737) oti <3754> o <3588> misyov <3408> umwn <5216> poluv <4183> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772> outwv <3779> gar <1063> ediwxan <1377> (5656) touv <3588> profhtav <4396> touv <3588> pro <4253> umwn <5216>

5:13 umeiv <5210> este <1510> (5748) to <3588> alav <217> thv <3588> ghv <1093> ean <1437> de <1161> to <3588> alav <217> mwranyh <3471> (5686) en <1722> tini <5101> alisyhsetai <233> (5701) eiv <1519> ouden <3762> iscuei <2480> (5719) eti <2089> ei <1487> mh <3361> blhyen <906> (5685) exw <1854> katapateisyai <2662> (5745) upo <5259> twn <3588> anyrwpwn <444>

5:14 umeiv <5210> este <1510> (5748) to <3588> fwv <5457> tou <3588> kosmou <2889> ou <3756> dunatai <1410> (5736) poliv <4172> krubhnai <2928> (5650) epanw <1883> orouv <3735> keimenh <2749> (5740)

5:15 oude <3761> kaiousin <2545> (5719) lucnon <3088> kai <2532> tiyeasin <5087> (5719) auton <846> upo <5259> ton <3588> modion <3426> all <235> epi <1909> thn <3588> lucnian <3087> kai <2532> lampei <2989> (5719) pasin <3956> toiv <3588> en <1722> th <3588> oikia <3614>

5:16 outwv <3779> lamqatw <2989> (5657) to <3588> fwv <5457> umwn <5216> emprosyen <1715> twn <3588> anyrwpwn <444> opwv <3704> idwsin <1492> (5632) umwn <5216> ta <3588> kala <2570> erga <2041> kai <2532> doxaswsin <1392> (5661) ton <3588> patera <3962> umwn <5216> ton <3588> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772>TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA