TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 5:1-10

5:1 idwn <1492> (5631) de <1161> touv <3588> oclouv <3793> anebh <305> (5627) eiv <1519> to <3588> orov <3735> kai <2532> kayisantov <2523> (5660) autou <846> proshlyan <4334> (5627) [autw] <846> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846>

5:2 kai <2532> anoixav <455> (5660) to <3588> stoma <4750> autou <846> edidasken <1321> (5707) autouv <846> legwn <3004> (5723)

5:3 makarioi <3107> oi <3588> ptwcoi <4434> tw <3588> pneumati <4151> oti <3754> autwn <846> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772>

5:4 makarioi <3107> oi <3588> penyountev <3996> (5723) oti <3754> autoi <846> paraklhyhsontai <3870> (5701)

5:5 makarioi <3107> oi <3588> praeiv <4239> oti <3754> autoi <846> klhronomhsousin <2816> (5692) thn <3588> ghn <1093>

5:6 makarioi <3107> oi <3588> peinwntev <3983> (5723) kai <2532> diqwntev <1372> (5723) thn <3588> dikaiosunhn <1343> oti <3754> autoi <846> cortasyhsontai <5526> (5701)

5:7 makarioi <3107> oi <3588> elehmonev <1655> oti <3754> autoi <846> elehyhsontai <1653> (5701)

5:8 makarioi <3107> oi <3588> kayaroi <2513> th <3588> kardia <2588> oti <3754> autoi <846> ton <3588> yeon <2316> oqontai <3700> (5695)

5:9 makarioi <3107> oi <3588> eirhnopoioi <1518> oti <3754> [autoi] <846> uioi <5207> yeou <2316> klhyhsontai <2564> (5701)

5:10 makarioi <3107> oi <3588> dediwgmenoi <1377> (5772) eneken <1752> dikaiosunhv <1343> oti <3754> autwn <846> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA