TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 27:39-44

27:39 oi <3588> de <1161> paraporeuomenoi <3899> (5740) eblasfhmoun <987> (5707) auton <846> kinountev <2795> (5723) tav <3588> kefalav <2776> autwn <846>

27:40 kai <2532> legontev <3004> (5723) o <3588> kataluwn <2647> (5723) ton <3588> naon <3485> kai <2532> en <1722> trisin <5140> hmeraiv <2250> oikodomwn <3618> (5723) swson <4982> (5657) seauton <4572> ei <1487> uiov <5207> ei <1510> (5748) tou <3588> yeou <2316> katabhyi <2597> (5628) apo <575> tou <3588> staurou <4716>

27:41 omoiwv <3668> [kai] <2532> oi <3588> arciereiv <749> empaizontev <1702> (5723) meta <3326> twn <3588> grammatewn <1122> kai <2532> presbuterwn <4245> elegon <3004> (5707)

27:42 allouv <243> eswsen <4982> (5656) eauton <1438> ou <3756> dunatai <1410> (5736) swsai <4982> (5658) basileuv <935> israhl <2474> estin <1510> (5748) katabatw <2597> (5628) nun <3568> apo <575> tou <3588> staurou <4716> kai <2532> pisteusomen <4100> (5692) ep <1909> auton <846>

27:43 pepoiyen <3982> (5754) epi <1909> ton <3588> yeon <2316> rusasyw <4506> (5663) nun <3568> ei <1487> yelei <2309> (5719) auton <846> eipen <2036> (5627) gar <1063> oti <3754> yeou <2316> eimi <1510> (5748) uiov <5207>

27:44 to <3588> d <1161> auto <846> kai <2532> oi <3588> lhstai <3027> oi <3588> sustaurwyentev <4957> (5685) sun <4862> autw <846> wneidizon <3679> (5707) auton <846>

Markus 15:29-32

15:29 kai <2532> oi <3588> paraporeuomenoi <3899> (5740) eblasfhmoun <987> (5707) auton <846> kinountev <2795> (5723) tav <3588> kefalav <2776> autwn <846> kai <2532> legontev <3004> (5723) oua <3758> o <3588> kataluwn <2647> (5723) ton <3588> naon <3485> kai <2532> oikodomwn <3618> (5723) [en] <1722> trisin <5140> hmeraiv <2250>

15:30 swson <4982> (5657) seauton <4572> katabav <2597> (5631) apo <575> tou <3588> staurou <4716>

15:31 omoiwv <3668> kai <2532> oi <3588> arciereiv <749> empaizontev <1702> (5723) prov <4314> allhlouv <240> meta <3326> twn <3588> grammatewn <1122> elegon <3004> (5707) allouv <243> eswsen <4982> (5656) eauton <1438> ou <3756> dunatai <1410> (5736) swsai <4982> (5658)

15:32 o <3588> cristov <5547> o <3588> basileuv <935> israhl <2474> katabatw <2597> (5628) nun <3568> apo <575> tou <3588> staurou <4716> ina <2443> idwmen <1492> (5632) kai <2532> pisteuswmen <4100> (5661) kai <2532> oi <3588> sunestaurwmenoi <4957> (5772) sun <4862> autw <846> wneidizon <3679> (5707) auton <846>

Lukas 23:33

23:33 kai <2532> ote <3753> hlyon <2064> (5627) epi <1909> ton <3588> topon <5117> ton <3588> kaloumenon <2564> (5746) kranion <2898> ekei <1563> estaurwsan <4717> (5656) auton <846> kai <2532> touv <3588> kakourgouv <2557> on <3739> men <3303> ek <1537> dexiwn <1188> on <3739> de <1161> ex <1537> aristerwn <710>

Lukas 23:35

23:35 kai <2532> eisthkei <2476> (5715) o <3588> laov <2992> yewrwn <2334> (5723) exemukthrizon <1592> (5707) de <1161> kai <2532> oi <3588> arcontev <758> legontev <3004> (5723) allouv <243> eswsen <4982> (5656) swsatw <4982> (5657) eauton <1438> ei <1487> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> tou <3588> yeou <2316> o <3588> eklektov <1588>TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA