TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 1:18-21

1:18 tou <3588> de <1161> [ihsou] <2424> cristou <5547> h <3588> genesiv <1078> outwv <3779> hn <1510> (5713) mnhsteuyeishv <3423> (5685) thv <3588> mhtrov <3384> autou <846> mariav <3137> tw <3588> iwshf <2501> prin <4250> h <2228> sunelyein <4905> (5629) autouv <846> eureyh <2147> (5681) en <1722> gastri <1064> ecousa <2192> (5723) ek <1537> pneumatov <4151> agiou <40>

1:19 iwshf <2501> de <1161> o <3588> anhr <435> authv <846> dikaiov <1342> wn <1510> (5752) kai <2532> mh <3361> yelwn <2309> (5723) authn <846> deigmatisai <1165> (5658) eboulhyh <1014> (5675) layra <2977> apolusai <630> (5658) authn <846>

1:20 tauta <5023> de <1161> autou <846> enyumhyentov <1760> (5679) idou <2400> (5628) aggelov <32> kuriou <2962> kat <2596> onar <3677> efanh <5316> (5648) autw <846> legwn <3004> (5723) iwshf <2501> uiov <5207> dauid <1138> mh <3361> fobhyhv <5399> (5680) paralabein <3880> (5629) marian <3137> thn <3588> gunaika <1135> sou <4675> to <3588> gar <1063> en <1722> auth <846> gennhyen <1080> (5685) ek <1537> pneumatov <4151> estin <1510> (5748) agiou <40>

1:21 texetai <5088> (5695) de <1161> uion <5207> kai <2532> kaleseiv <2564> (5692) to <3588> onoma <3686> autou <846> ihsoun <2424> autov <846> gar <1063> swsei <4982> (5692) ton <3588> laon <2992> autou <846> apo <575> twn <3588> amartiwn <266> autwn <846>TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA