TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 12:9-15

12:9 kai <2532> metabav <3327> (5631) ekeiyen <1564> hlyen <2064> (5627) eiv <1519> thn <3588> sunagwghn <4864> autwn <846>

12:10 kai <2532> idou <2400> (5628) anyrwpov <444> ceira <5495> ecwn <2192> (5723) xhran <3584> kai <2532> ephrwthsan <1905> (5656) auton <846> legontev <3004> (5723) ei <1487> exestin <1832> (5904) toiv <3588> sabbasin <4521> yerapeuein <2323> (5721) ina <2443> kathgorhswsin <2723> (5661) autou <846>

12:11 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autoiv <846> tiv <5101> [estai] <1510> (5704) ex <1537> umwn <5216> anyrwpov <444> ov <3739> exei <2192> (5692) probaton <4263> en <1520> kai <2532> ean <1437> empesh <1706> (5632) touto <5124> toiv <3588> sabbasin <4521> eiv <1519> boyunon <999> ouci <3780> krathsei <2902> (5692) auto <846> kai <2532> egerei <1453> (5692)

12:12 posw <4214> oun <3767> diaferei <1308> (5719) anyrwpov <444> probatou <4263> wste <5620> exestin <1832> (5904) toiv <3588> sabbasin <4521> kalwv <2573> poiein <4160> (5721)

12:13 tote <5119> legei <3004> (5719) tw <3588> anyrwpw <444> ekteinon <1614> (5657) sou <4675> thn <3588> ceira <5495> kai <2532> exeteinen <1614> (5656) kai <2532> apekatestayh <600> (5681) ugihv <5199> wv <5613> h <3588> allh <243>

12:14 exelyontev <1831> (5631) de <1161> oi <3588> farisaioi <5330> sumboulion <4824> elabon <2983> (5627) kat <2596> autou <846> opwv <3704> auton <846> apoleswsin <622> (5661)

12:15 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> gnouv <1097> (5631) anecwrhsen <402> (5656) ekeiyen <1564> kai <2532> hkolouyhsan <190> (5656) autw <846> polloi <4183> kai <2532> eyerapeusen <2323> (5656) autouv <846> pantav <3956>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA