TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 25:14-30

25:14 wsper <5618> gar <1063> anyrwpov <444> apodhmwn <589> (5723) ekalesen <2564> (5656) touv <3588> idiouv <2398> doulouv <1401> kai <2532> paredwken <3860> (5656) autoiv <846> ta <3588> uparconta <5224> (5723) autou <846>

25:15 kai <2532> w <3739> men <3303> edwken <1325> (5656) pente <4002> talanta <5007> w <3739> de <1161> duo <1417> w <3739> de <1161> en <1520> ekastw <1538> kata <2596> thn <3588> idian <2398> dunamin <1411> kai <2532> apedhmhsen <589> (5656) euyewv <2112>

25:16 poreuyeiv <4198> (5679) o <3588> ta <3588> pente <4002> talanta <5007> labwn <2983> (5631) hrgasato <2038> (5662) en <1722> autoiv <846> kai <2532> ekerdhsen <2770> (5656) alla <243> pente <4002>

25:17 wsautwv <5615> o <3588> ta <3588> duo <1417> ekerdhsen <2770> (5656) alla <243> duo <1417>

25:18 o <3588> de <1161> to <3588> en <1520> labwn <2983> (5631) apelywn <565> (5631) wruxen <3736> (5656) ghn <1093> kai <2532> ekruqen <2928> (5656) to <3588> argurion <694> tou <3588> kuriou <2962> autou <846>

25:19 meta <3326> de <1161> polun <4183> cronon <5550> ercetai <2064> (5736) o <3588> kuriov <2962> twn <3588> doulwn <1401> ekeinwn <1565> kai <2532> sunairei <4868> (5719) logon <3056> met <3326> autwn <846>

25:20 kai <2532> proselywn <4334> (5631) o <3588> ta <3588> pente <4002> talanta <5007> labwn <2983> (5631) proshnegken <4374> (5656) alla <243> pente <4002> talanta <5007> legwn <3004> (5723) kurie <2962> pente <4002> talanta <5007> moi <3427> paredwkav <3860> (5656) ide <1492> (5657) alla <243> pente <4002> talanta <5007> ekerdhsa <2770> (5656)

25:21 efh <5346> (5713) autw <846> o <3588> kuriov <2962> autou <846> eu <2095> doule <1401> agaye <18> kai <2532> piste <4103> epi <1909> oliga <3641> hv <1510> (5713) pistov <4103> epi <1909> pollwn <4183> se <4571> katasthsw <2525> (5692) eiselye <1525> (5628) eiv <1519> thn <3588> caran <5479> tou <3588> kuriou <2962> sou <4675>

25:22 proselywn <4334> (5631) kai <2532> o <3588> ta <3588> duo <1417> talanta <5007> eipen <2036> (5627) kurie <2962> duo <1417> talanta <5007> moi <3427> paredwkav <3860> (5656) ide <1492> (5657) alla <243> duo <1417> talanta <5007> ekerdhsa <2770> (5656)

25:23 efh <5346> (5713) autw <846> o <3588> kuriov <2962> autou <846> eu <2095> doule <1401> agaye <18> kai <2532> piste <4103> epi <1909> oliga <3641> hv <1510> (5713) pistov <4103> epi <1909> pollwn <4183> se <4571> katasthsw <2525> (5692) eiselye <1525> (5628) eiv <1519> thn <3588> caran <5479> tou <3588> kuriou <2962> sou <4675>

25:24 proselywn <4334> (5631) de <1161> kai <2532> o <3588> to <3588> en <1520> talanton <5007> eilhfwv <2983> (5761) eipen <2036> (5627) kurie <2962> egnwn <1097> (5627) se <4571> oti <3754> sklhrov <4642> ei <1510> (5748) anyrwpov <444> yerizwn <2325> (5723) opou <3699> ouk <3756> espeirav <4687> (5656) kai <2532> sunagwn <4863> (5723) oyen <3606> ou <3756> dieskorpisav <1287> (5656)

25:25 kai <2532> fobhyeiv <5399> (5679) apelywn <565> (5631) ekruqa <2928> (5656) to <3588> talanton <5007> sou <4675> en <1722> th <3588> gh <1093> ide <1492> (5657) eceiv <2192> (5719) to <3588> son <4674>

25:26 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> kuriov <2962> autou <846> eipen <2036> (5627) autw <846> ponhre <4190> doule <1401> kai <2532> oknhre <3636> hdeiv <1492> (5715) oti <3754> yerizw <2325> (5719) opou <3699> ouk <3756> espeira <4687> (5656) kai <2532> sunagw <4863> (5719) oyen <3606> ou <3756> dieskorpisa <1287> (5656)

25:27 edei <1163> (5900) se <4571> oun <3767> balein <906> (5629) ta <3588> arguria <694> mou <3450> toiv <3588> trapezitaiv <5133> kai <2532> elywn <2064> (5631) egw <1473> ekomisamhn <2865> (5668) an <302> to <3588> emon <1699> sun <4862> tokw <5110>

25:28 arate <142> (5657) oun <3767> ap <575> autou <846> to <3588> talanton <5007> kai <2532> dote <1325> (5628) tw <3588> econti <2192> (5723) ta <3588> deka <1176> talanta <5007>

25:29 tw <3588> gar <1063> econti <2192> (5723) panti <3956> doyhsetai <1325> (5701) kai <2532> perisseuyhsetai <4052> (5701) tou <3588> de <1161> mh <3361> econtov <2192> (5723) kai <2532> o <3739> ecei <2192> (5719) aryhsetai <142> (5701) ap <575> autou <846>

25:30 kai <2532> ton <3588> acreion <888> doulon <1401> ekbalete <1544> (5628) eiv <1519> to <3588> skotov <4655> to <3588> exwteron <1857> ekei <1563> estai <1510> (5704) o <3588> klauymov <2805> kai <2532> o <3588> brugmov <1030> twn <3588> odontwn <3599>TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA