TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 3:7-12

3:7 kai <2532> o <3588> ihsouv <2424> meta <3326> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> anecwrhsen <402> (5656) prov <4314> thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> polu <4183> plhyov <4128> apo <575> thv <3588> galilaiav <1056> hkolouyhsen <190> (5656) kai <2532> apo <575> thv <3588> ioudaiav <2449>

3:8 kai <2532> apo <575> ierosolumwn <2414> kai <2532> apo <575> thv <3588> idoumaiav <2401> kai <2532> peran <4008> tou <3588> iordanou <2446> kai <2532> peri <4012> turon <5184> kai <2532> sidwna <4605> plhyov <4128> polu <4183> akouontev <191> (5723) osa <3745> poiei <4160> (5719) hlyon <2064> (5627) prov <4314> auton <846>

3:9 kai <2532> eipen <2036> (5627) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> ina <2443> ploiarion <4142> proskarterh <4342> (5725) autw <846> dia <1223> ton <3588> oclon <3793> ina <2443> mh <3361> ylibwsin <2346> (5725) auton <846>

3:10 pollouv <4183> gar <1063> eyerapeusen <2323> (5656) wste <5620> epipiptein <1968> (5721) autw <846> ina <2443> autou <846> aqwntai <680> (5672) osoi <3745> eicon <2192> (5707) mastigav <3148>

3:11 kai <2532> ta <3588> pneumata <4151> ta <3588> akayarta <169> otan <3752> auton <846> eyewroun <2334> (5707) prosepipton <4363> (5707) autw <846> kai <2532> ekrazon <2896> (5707) legonta <3004> (5723) oti <3754> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316>

3:12 kai <2532> polla <4183> epetima <2008> (5707) autoiv <846> ina <2443> mh <3361> auton <846> faneron <5318> poihswsin <4160> (5661)TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA