TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 10:46-52

10:46 kai <2532> ercontai <2064> (5736) eiv <1519> iericw <2410> kai <2532> ekporeuomenou <1607> (5740) autou <846> apo <575> iericw <2410> kai <2532> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> kai <2532> oclou <3793> ikanou <2425> o <3588> uiov <5207> timaiou <5090> bartimaiov <924> tuflov <5185> prosaithv <5185> ekayhto <2521> (5711) para <3844> thn <3588> odon <3598>

10:47 kai <2532> akousav <191> (5660) oti <3754> ihsouv <2424> o <3588> nazarhnov <3479> estin <1510> (5748) hrxato <756> (5662) krazein <2896> (5721) kai <2532> legein <3004> (5721) uie <5205> dauid <1138> ihsou <2424> elehson <1653> (5657) me <3165>

10:48 kai <2532> epetimwn <2008> (5707) autw <846> polloi <4183> ina <2443> siwphsh <4623> (5661) o <3588> de <1161> pollw <4183> mallon <3123> ekrazen <2896> (5707) uie <5207> dauid <1138> elehson <1653> (5657) me <3165>

10:49 kai <2532> stav <2476> (5631) o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) fwnhsate <5455> (5657) auton <846> kai <2532> fwnousin <5455> (5719) ton <3588> tuflon <5185> legontev <3004> (5723) autw <846> yarsei <2293> (5720) egeire <1453> (5720) fwnei <5455> (5719) se <4571>

10:50 o <3588> de <1161> apobalwn <577> (5631) to <3588> imation <2440> autou <846> anaphdhsav <450> (5660) hlyen <2064> (5627) prov <4314> ton <3588> ihsoun <2424>

10:51 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) ti <5101> soi <4671> yeleiv <2309> (5719) poihsw <4160> (5661) o <3588> de <1161> tuflov <5185> eipen <2036> (5627) autw <846> rabbouni <4462> ina <2443> anableqw <308> (5661)

10:52 kai <2532> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autw <846> upage <5217> (5720) h <3588> pistiv <4102> sou <4675> seswken <4982> (5758) se <4571> kai <2532> euyuv <2117> anebleqen <308> (5656) kai <2532> hkolouyei <190> (5707) autw <846> en <1722> th <3588> odw <3598>TIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA