TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 9:43-45

9:43 exeplhssonto <1605> (5712) de <1161> pantev <3956> epi <1909> th <3588> megaleiothti <3168> tou <3588> yeou <2316> pantwn <3956> de <1161> yaumazontwn <2296> (5723) epi <1909> pasin <3956> oiv <3739> epoiei <4160> (5707) eipen <2036> (5627) prov <4314> touv <3588> mayhtav <3101> autou <846>

9:44 yesye <5087> (5640) umeiv <5210> eiv <1519> ta <3588> wta <3775> umwn <5216> touv <3588> logouv <3056> toutouv <5128> o <3588> gar <1063> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> mellei <3195> (5719) paradidosyai <3860> (5745) eiv <1519> ceirav <5495> anyrwpwn <444>

9:45 oi <3588> de <1161> hgnooun <50> (5707) to <3588> rhma <4487> touto <5124> kai <2532> hn <1510> (5713) parakekalummenon <3871> (5772) ap <575> autwn <846> ina <2443> mh <3361> aisywntai <143> (5638) auto <846> kai <2532> efobounto <5399> (5711) erwthsai <2065> (5658) auton <846> peri <4012> tou <3588> rhmatov <4487> toutou <5127>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA