TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 3:1-20

3:1 en <1722> etei <2094> de <1161> pentekaidekatw <4003> thv <3588> hgemoniav <2231> tiberiou <5086> kaisarov <2541> hgemoneuontov <2230> (5723) pontiou <4194> pilatou <4091> thv <3588> ioudaiav <2449> kai <2532> tetraarcountov <5075> (5723) thv <3588> galilaiav <1056> hrwdou <2264> filippou <5376> de <1161> tou <3588> adelfou <80> autou <846> tetraarcountov <5075> (5723) thv <3588> itouraiav <2484> kai <2532> tracwnitidov <5139> cwrav <5561> kai <2532> lusaniou <3078> thv <3588> abilhnhv <9> tetraarcountov <5075> (5723)

3:2 epi <1909> arcierewv <749> anna <452> kai <2532> kaiafa <2533> egeneto <1096> (5633) rhma <4487> yeou <2316> epi <1909> iwannhn <2491> ton <3588> zacariou <2197> uion <5207> en <1722> th <3588> erhmw <2048>

3:3 kai <2532> hlyen <2064> (5627) eiv <1519> pasan <3956> pericwron <4066> tou <3588> iordanou <2446> khrusswn <2784> (5723) baptisma <908> metanoiav <3341> eiv <1519> afesin <859> amartiwn <266>

3:4 wv <5613> gegraptai <1125> (5769) en <1722> biblw <976> logwn <3056> hsaiou <2268> tou <3588> profhtou <4396> fwnh <5456> bowntov <994> (5723) en <1722> th <3588> erhmw <2048> etoimasate <2090> (5657) thn <3588> odon <3598> kuriou <2962> euyeiav <2117> poieite <4160> (5720) tav <3588> tribouv <5147> autou <846>

3:5 pasa <3956> faragx <5327> plhrwyhsetai <4137> (5701) kai <2532> pan <3956> orov <3735> kai <2532> bounov <1015> tapeinwyhsetai <5013> (5701) kai <2532> estai <1510> (5704) ta <3588> skolia <4646> eiv <1519> euyeiav <2117> kai <2532> ai <3588> traceiai <5138> eiv <1519> odouv <3598> leiav <3006>

3:6 kai <2532> oqetai <3700> (5695) pasa <3956> sarx <4561> to <3588> swthrion <4992> tou <3588> yeou <2316>

3:7 elegen <3004> (5707) oun <3767> toiv <3588> ekporeuomenoiv <1607> (5740) ocloiv <3793> baptisyhnai <907> (5683) up <5259> autou <846> gennhmata <1081> ecidnwn <2191> tiv <5101> upedeixen <5263> (5656) umin <5213> fugein <5343> (5629) apo <575> thv <3588> melloushv <3195> (5723) orghv <3709>

3:8 poihsate <4160> (5657) oun <3767> karpouv <2590> axiouv <514> thv <3588> metanoiav <3341> kai <2532> mh <3361> arxhsye <756> (5672) legein <3004> (5721) en <1722> eautoiv <1438> patera <3962> ecomen <2192> (5719) ton <3588> abraam <11> legw <3004> (5719) gar <1063> umin <5213> oti <3754> dunatai <1410> (5736) o <3588> yeov <2316> ek <1537> twn <3588> liywn <3037> toutwn <5130> egeirai <1453> (5658) tekna <5043> tw <3588> abraam <11>

3:9 hdh <2235> de <1161> kai <2532> h <3588> axinh <513> prov <4314> thn <3588> rizan <4491> twn <3588> dendrwn <1186> keitai <2749> (5736) pan <3956> oun <3767> dendron <1186> mh <3361> poioun <4160> (5723) karpon <2590> [kalon] <2570> ekkoptetai <1581> (5743) kai <2532> eiv <1519> pur <4442> balletai <906> (5743)

3:10 kai <2532> ephrwtwn <1905> (5707) auton <846> oi <3588> ocloi <3793> legontev <3004> (5723) ti <5101> oun <3767> poihswmen <4160> (5661)

3:11 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> elegen <3004> (5707) autoiv <846> o <3588> ecwn <2192> (5723) duo <1417> citwnav <5509> metadotw <3330> (5628) tw <3588> mh <3361> econti <2192> (5723) kai <2532> o <3588> ecwn <2192> (5723) brwmata <1033> omoiwv <3668> poieitw <4160> (5720)

3:12 hlyon <2064> (5627) de <1161> kai <2532> telwnai <5057> baptisyhnai <907> (5683) kai <2532> eipan <3004> (5627) prov <4314> auton <846> didaskale <1320> ti <5101> poihswmen <4160> (5661)

3:13 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> mhden <3367> pleon <4119> para <3844> to <3588> diatetagmenon <1299> (5772) umin <5213> prassete <4238> (5719)

3:14 ephrwtwn <1905> (5707) de <1161> auton <846> kai <2532> strateuomenoi <4754> (5734) legontev <3004> (5723) ti <5101> poihswmen <4160> (5661) kai <2532> hmeiv <2249> kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> mhdena <3367> diaseishte <1286> (5661) mhde <3366> sukofanthshte <4811> (5661) kai <2532> arkeisye <714> (5744) toiv <3588> oqwnioiv <3800> umwn <5216>

3:15 prosdokwntov <4328> (5723) de <1161> tou <3588> laou <2992> kai <2532> dialogizomenwn <1260> (5740) pantwn <3956> en <1722> taiv <3588> kardiaiv <2588> autwn <846> peri <4012> tou <3588> iwannou <2491> mhpote <3379> autov <846> eih <1510> (5751) o <3588> cristov <5547>

3:16 apekrinato <611> (5662) legwn <3004> (5723) pasin <3956> o <3588> iwannhv <2491> egw <1473> men <3303> udati <5204> baptizw <907> (5719) umav <5209> ercetai <2064> (5736) de <1161> o <3588> iscuroterov <2478> mou <3450> ou <3739> ouk <3756> eimi <1510> (5748) ikanov <2425> lusai <3089> (5658) ton <3588> imanta <2438> twn <3588> upodhmatwn <5266> autou <846> autov <846> umav <5209> baptisei <907> (5692) en <1722> pneumati <4151> agiw <40> kai <2532> puri <4442>

3:17 ou <3739> to <3588> ptuon <4425> en <1722> th <3588> ceiri <5495> autou <846> diakayarai <1245> (5658) thn <3588> alwna <257> autou <846> kai <2532> sunagagein <4863> (5629) ton <3588> siton <4621> eiv <1519> thn <3588> apoyhkhn <596> autou <846> to <3588> de <1161> acuron <892> katakausei <2618> (5692) puri <4442> asbestw <762>

3:18 polla <4183> men <3303> oun <3767> kai <2532> etera <2087> parakalwn <3870> (5723) euhggelizeto <2097> (5710) ton <3588> laon <2992>

3:19 o <3588> de <1161> hrwdhv <2264> o <3588> tetraarchv <5076> elegcomenov <1651> (5746) up <5259> autou <846> peri <4012> hrwdiadov <2266> thv <3588> gunaikov <1135> tou <3588> adelfou <80> autou <846> kai <2532> peri <4012> pantwn <3956> wn <3739> epoihsen <4160> (5656) ponhrwn <4190> o <3588> hrwdhv <2264>

3:20 proseyhken <4369> (5656) kai <2532> touto <5124> epi <1909> pasin <3956> katekleisen <2623> (5656) ton <3588> iwannhn <2491> en <1722> fulakh <5438>TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA