TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 22:39-46

22:39 kai <2532> exelywn <1831> (5631) eporeuyh <4198> (5675) kata <2596> to <3588> eyov <1485> eiv <1519> to <3588> orov <3735> twn <3588> elaiwn <1636> hkolouyhsan <190> (5656) de <1161> autw <846> [kai] <2532> oi <3588> mayhtai <3101>

22:40 genomenov <1096> (5637) de <1161> epi <1909> tou <3588> topou <5117> eipen <2036> (5627) autoiv <846> proseucesye <4336> (5737) mh <3361> eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> peirasmon <3986>

22:41 kai <2532> autov <846> apespasyh <645> (5681) ap <575> autwn <846> wsei <5616> liyou <3037> bolhn <1000> kai <2532> yeiv <5087> (5631) ta <3588> gonata <1119> proshuceto <4336> (5711)

22:42 legwn <3004> (5723) pater <3962> ei <1487> boulei <1014> (5736) parenegke <3911> (5628) touto <5124> to <3588> pothrion <4221> ap <575> emou <1700> plhn <4133> mh <3361> to <3588> yelhma <2307> mou <3450> alla <235> to <3588> son <4674> ginesyw <1096> (5737)

22:43 [[wfyh <3700> (5681) de <1161> autw <846> aggelov <32> apo <575> tou <3588> ouranou <3772> eniscuwn <1765> (5723) auton <846>

22:44 kai <2532> genomenov <1096> (5637) en <1722> agwnia <74> ektenesteron <1617> proshuceto <4336> (5711) kai <2532> egeneto <1096> (5633) o <3588> idrwv <2402> autou <846> wsei <5616> yromboi <2361> aimatov <129> katabainontev <2597> (5723) epi <1909> thn <3588> ghn]] <1093>

22:45 kai <2532> anastav <450> (5631) apo <575> thv <3588> proseuchv <4335> elywn <2064> (5631) prov <4314> touv <3588> mayhtav <3101> euren <2147> (5627) koimwmenouv <2837> (5746) autouv <846> apo <575> thv <3588> luphv <3077>

22:46 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> ti <5101> kayeudete <2518> (5719) anastantev <450> (5631) proseucesye <4336> (5737) ina <2443> mh <3361> eiselyhte <1525> (5632) eiv <1519> peirasmon <3986>TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA