TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 1:15

1:15 estai <1510> (5704) gar <1063> megav <3173> enwpion <1799> kuriou <2962> kai <2532> oinon <3631> kai <2532> sikera <4608> ou <3756> mh <3361> pih <4095> (5632) kai <2532> pneumatov <4151> agiou <40> plhsyhsetai <4130> (5701) eti <2089> ek <1537> koiliav <2836> mhtrov <3384> autou <846>

Lukas 1:35

1:35 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> aggelov <32> eipen <2036> (5627) auth <846> pneuma <4151> agion <40> epeleusetai <1904> (5695) epi <1909> se <4571> kai <2532> dunamiv <1411> uqistou <5310> episkiasei <1982> (5692) soi <4671> dio <1352> kai <2532> to <3588> gennwmenon <1080> (5746) agion <40> klhyhsetai <2564> (5701) uiov <5207> yeou <2316>

Lukas 1:41

1:41 kai <2532> egeneto <1096> (5633) wv <5613> hkousen <191> (5656) ton <3588> aspasmon <783> thv <3588> mariav <3137> h <3588> elisabet <1665> eskirthsen <4640> (5656) to <3588> brefov <1025> en <1722> th <3588> koilia <2836> authv <846> kai <2532> eplhsyh <4130> (5681) pneumatov <4151> agiou <40> h <3588> elisabet <1665>

Lukas 1:67

1:67 kai <2532> zacariav <2197> o <3588> pathr <3962> autou <846> eplhsyh <4130> (5681) pneumatov <4151> agiou <40> kai <2532> eprofhteusen <4395> (5656) legwn <3004> (5723)

Lukas 2:25

2:25 kai <2532> idou <2400> (5628) anyrwpov <444> hn <1510> (5713) en <1722> ierousalhm <2419> w <3739> onoma <3686> sumewn <4826> kai <2532> o <3588> anyrwpov <444> outov <3778> dikaiov <1342> kai <2532> eulabhv <2126> prosdecomenov <4327> (5740) paraklhsin <3874> tou <3588> israhl <2474> kai <2532> pneuma <4151> hn <1510> (5713) agion <39> ep <1909> auton <846>TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA