TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 12:13-21

12:13 eipen <2036> (5627) de <1161> tiv <5100> ek <1537> tou <3588> oclou <3793> autw <846> didaskale <1320> eipe <2036> (5628) tw <3588> adelfw <80> mou <3450> merisasyai <3307> (5670) met <3326> emou <1700> thn <3588> klhronomian <2817>

12:14 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autw <846> anyrwpe <444> tiv <5101> me <3165> katesthsen <2525> (5656) krithn <2923> h <2228> meristhn <3312> ef <1909> umav <5209>

12:15 eipen <2036> (5627) de <1161> prov <4314> autouv <846> orate <3708> (5720) kai <2532> fulassesye <5442> (5732) apo <575> pashv <3956> pleonexiav <4124> oti <3754> ouk <3756> en <1722> tw <3588> perisseuein <4052> (5721) tini <5100> h <3588> zwh <2222> autou <846> estin <1510> (5748) ek <1537> twn <3588> uparcontwn <5224> (5723) autw <846>

12:16 eipen <2036> (5627) de <1161> parabolhn <3850> prov <4314> autouv <846> legwn <3004> (5723) anyrwpou <444> tinov <5100> plousiou <4145> euforhsen <2164> (5656) h <3588> cwra <5561>

12:17 kai <2532> dielogizeto <1260> (5711) en <1722> eautw <1438> legwn <3004> (5723) ti <5101> poihsw <4160> (5661) oti <3754> ouk <3756> ecw <2192> (5719) pou <4226> sunaxw <4863> (5692) touv <3588> karpouv <2590> mou <3450>

12:18 kai <2532> eipen <2036> (5627) touto <5124> poihsw <4160> (5692) kayelw <2507> (5692) mou <3450> tav <3588> apoyhkav <596> kai <2532> meizonav <3173> oikodomhsw <3618> (5692) kai <2532> sunaxw <4863> (5692) ekei <1563> panta <3956> ton <3588> siton <4621> kai <2532> ta <3588> agaya <18> mou <3450>

12:19 kai <2532> erw <2046> (5692) th <3588> quch <5590> mou <3450> quch <5590> eceiv <2192> (5719) polla <4183> agaya <18> [keimena <2749> (5740) eiv <1519> eth <2094> polla <4183> anapauou <373> (5732) fage <5315> (5628) pie] <4095> (5628) eufrainou <2165> (5744)

12:20 eipen <2036> (5627) de <1161> autw <846> o <3588> yeov <2316> afrwn <878> tauth <3778> th <3588> nukti <3571> thn <3588> quchn <5590> sou <4675> aitousin <154> (5719) apo <575> sou <4675> a <3739> de <1161> htoimasav <2090> (5656) tini <5101> estai <1510> (5704)

12:21 [outwv <3779> o <3588> yhsaurizwn <2343> (5723) eautw <1438> kai <2532> mh <3361> eiv <1519> yeon <2316> ploutwn] <4147> (5723)TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA