TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 23:50-56

23:50 kai <2532> idou <2400> (5628) anhr <435> onomati <3686> iwshf <2501> bouleuthv <1010> uparcwn <5225> (5723) anhr <435> agayov <18> kai <2532> dikaiov <1342>

23:51 outov <3778> ouk <3756> hn <1510> (5713) sugkatateyeimenov <4784> (5768) th <3588> boulh <1012> kai <2532> th <3588> praxei <4234> autwn <846> apo <575> arimayaiav <707> polewv <4172> twn <3588> ioudaiwn <2453> ov <3739> prosedeceto <4327> (5711) thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316>

23:52 outov <3778> proselywn <4334> (5631) tw <3588> pilatw <4091> hthsato <154> (5668) to <3588> swma <4983> tou <3588> ihsou <2424>

23:53 kai <2532> kayelwn <2507> (5631) enetulixen <1794> (5656) auto <846> sindoni <4616> kai <2532> eyhken <5087> (5656) auton <846> en <1722> mnhmati <3418> laxeutw <2991> ou <3757> ouk <3756> hn <1510> (5713) oudeiv <3762> oupw <3768> keimenov <2749> (5740)

23:54 kai <2532> hmera <2250> hn <1510> (5713) paraskeuhv <3904> kai <2532> sabbaton <4521> epefwsken <2020> (5707)

23:55 katakolouyhsasai <2628> (5660) de <1161> ai <3588> gunaikev <1135> aitinev <3748> hsan <1510> (5713) sunelhluyuiai <4905> (5761) ek <1537> thv <3588> galilaiav <1056> autw <846> eyeasanto <2300> (5662) to <3588> mnhmeion <3419> kai <2532> wv <5613> eteyh <5087> (5681) to <3588> swma <4983> autou <846>

23:56 upostreqasai <5290> (5660) de <1161> htoimasan <2090> (5656) arwmata <759> kai <2532> mura <3464> kai <2532> to <3588> men <3303> sabbaton <4521> hsucasan <2270> (5656) kata <2596> thn <3588> entolhn <1785>TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA