TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 22:54-71

22:54 sullabontev <4815> (5631) de <1161> auton <846> hgagon <71> (5627) kai <2532> eishgagon <1521> (5627) eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> tou <3588> arcierewv <749> o <3588> de <1161> petrov <4074> hkolouyei <190> (5707) makroyen <3113>

22:55 periaqantwn <681> (5660) de <1161> pur <4442> en <1722> mesw <3319> thv <3588> aulhv <833> kai <2532> sugkayisantwn <4776> (5660) ekayhto <2521> (5711) o <3588> petrov <4074> mesov <3319> autwn <846>

22:56 idousa <1492> (5631) de <1161> auton <846> paidiskh <3814> tiv <5100> kayhmenon <2521> (5740) prov <4314> to <3588> fwv <5457> kai <2532> atenisasa <816> (5660) autw <846> eipen <2036> (5627) kai <2532> outov <3778> sun <4862> autw <846> hn <1510> (5713)

22:57 o <3588> de <1161> hrnhsato <720> (5662) legwn <3004> (5723) ouk <3756> oida <1492> (5758) auton <846> gunai <1135>

22:58 kai <2532> meta <3326> bracu <1024> eterov <2087> idwn <1492> (5631) auton <846> efh <5346> (5713) kai <2532> su <4771> ex <1537> autwn <846> ei <1510> (5748) o <3588> de <1161> petrov <4074> efh <5346> (5713) anyrwpe <444> ouk <3756> eimi <1510> (5748)

22:59 kai <2532> diastashv <1339> (5631) wsei <5616> wrav <5610> miav <1520> allov <243> tiv <5100> diiscurizeto <1340> (5711) legwn <3004> (5723) ep <1909> alhyeiav <225> kai <2532> outov <3778> met <3326> autou <846> hn <1510> (5713) kai <2532> gar <1063> galilaiov <1057> estin <1510> (5748)

22:60 eipen <2036> (5627) de <1161> o <3588> petrov <4074> anyrwpe <444> ouk <3756> oida <1492> (5758) o <3739> legeiv <3004> (5719) kai <2532> paracrhma <3916> eti <2089> lalountov <2980> (5723) autou <846> efwnhsen <5455> (5656) alektwr <220>

22:61 kai <2532> strafeiv <4762> (5651) o <3588> kuriov <2962> enebleqen <1689> (5656) tw <3588> petrw <4074> kai <2532> upemnhsyh <5279> (5656) o <3588> petrov <4074> tou <3588> rhmatov <4487> tou <3588> kuriou <2962> wv <5613> eipen <2036> (5627) autw <846> oti <3754> prin <4250> alektora <220> fwnhsai <5455> (5658) shmeron <4594> aparnhsh <533> (5695) me <3165> triv <5151>

22:62 [kai <2532> exelywn <1831> (5631) exw <1854> eklausen <2799> (5656) pikrwv] <4090>

22:63 kai <2532> oi <3588> andrev <435> oi <3588> sunecontev <4912> (5723) auton <846> enepaizon <1702> (5707) autw <846> derontev <1194> (5723)

22:64 kai <2532> perikaluqantev <4028> (5660) auton <846> ephrwtwn <1905> (5707) legontev <3004> (5723) profhteuson <4395> (5657) tiv <5101> estin <1510> (5748) o <3588> paisav <3817> (5660) se <4571>

22:65 kai <2532> etera <2087> polla <4183> blasfhmountev <987> (5723) elegon <3004> (5707) eiv <1519> auton <846>

22:66 kai <2532> wv <5613> egeneto <1096> (5633) hmera <2250> sunhcyh <4863> (5681) to <3588> presbuterion <4244> tou <3588> laou <2992> arciereiv <749> te <5037> kai <2532> grammateiv <1122> kai <2532> aphgagon <520> (5627) auton <846> eiv <1519> to <3588> sunedrion <4892> autwn <846> legontev <3004> (5723)

22:67 ei <1487> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> eipon <3004> (5628) hmin <2254> eipen <2036> (5627) de <1161> autoiv <846> ean <1437> umin <5213> eipw <2036> (5632) ou <3756> mh <3361> pisteushte <4100> (5661)

22:68 ean <1437> de <1161> erwthsw <2065> (5661) ou <3756> mh <3361> apokriyhte <611> (5676)

22:69 apo <575> tou <3588> nun <3568> de <1161> estai <1510> (5704) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> kayhmenov <2521> (5740) ek <1537> dexiwn <1188> thv <3588> dunamewv <1411> tou <3588> yeou <2316>

22:70 eipan <3004> (5627) de <1161> pantev <3956> su <4771> oun <3767> ei <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316> o <3588> de <1161> prov <4314> autouv <846> efh <5346> (5713) umeiv <5210> legete <3004> (5719) oti <3754> egw <1473> eimi <1510> (5748)

22:71 oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) ti <5101> eti <2089> ecomen <2192> (5719) marturiav <3141> creian <5532> autoi <846> gar <1063> hkousamen <191> (5656) apo <575> tou <3588> stomatov <4750> autou <846>TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA