TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Ibrani 9:11-28

Konteks
Kristus adalah Pengantara dari perjanjian yang baru
9:11 Tetapi Kristus telah datang sebagai Imam Besar u  untuk hal-hal yang baik yang akan datang: v  Ia telah melintasi kemah w  yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, x  --artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, -- 9:12 dan Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya y  ke dalam tempat yang kudus z  bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, a  tetapi dengan membawa darah-Nya b  sendiri. Dan dengan itu Ia telah mendapat kelepasan yang kekal. 9:13 Sebab, jika darah domba jantan dan darah lembu jantan c  dan percikan abu lembu muda d  menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, 9:14 betapa lebihnya darah Kristus 1 , yang oleh Roh e  yang kekal telah mempersembahkan diri-Nya f  sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani g  kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, h  supaya kita dapat beribadah kepada Allah i  yang hidup. 9:15 Karena itu Ia adalah Pengantara j  dari suatu perjanjian k  yang baru 2 , supaya mereka yang telah terpanggil l  dapat menerima bagian m  kekal yang dijanjikan, n  sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian o  yang pertama. 9:16 Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. 9:17 Karena suatu wasiat barulah sah, kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku, selama pembuat wasiat itu masih hidup. 9:18 Itulah sebabnya, maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. p  9:19 Sebab sesudah Musa memberitahukan q  semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu r  dan darah domba jantan serta air, dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, s  9:20 sambil berkata: "Inilah darah perjanjian yang ditetapkan t  Allah bagi kamu." 9:21 Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. 9:22 Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, u  dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. v  9:23 Jadi segala sesuatu yang melambangkan w  apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik dari pada itu. 9:24 Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, x  tetapi ke dalam sorga sendiri y  untuk menghadap hadirat z  Allah guna kepentingan kita. 9:25 Dan Ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan diri-Nya sendiri, sebagaimana Imam Besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus a  dengan darah yang bukan darahnya sendiri. b  9:26 Sebab jika demikian Ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia c  ini dijadikan. Tetapi sekarang Ia hanya satu kali d  saja menyatakan e  diri-Nya, pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korban-Nya. f  9:27 Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali g  saja, dan sesudah itu dihakimi, h  9:28 demikian pula Kristus hanya satu kali i  saja mengorbankan diri-Nya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan diri-Nya sekali lagi 3  j  tanpa menanggung dosa k  untuk menganugerahkan keselamatan l  kepada mereka, yang menantikan Dia. m 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[9:14]  1 Full Life : DARAH KRISTUS.

Nas : Ibr 9:14

Darah Kristus merupakan pusat dari konsep penebusan dalam PB (1Kor 10:16; 11:27; Ef 2:13; 1Pet 1:2; Wahy 7:14; 12:11). Di atas salib, Kristus mencurahkan darah-Nya yang tidak berdosa agar dapat menghapus dosa-dosa kita serta mendamaikan kita dengan Allah (Ibr 5:8; Rom 5:19; Fili 2:8; bd. pasal Im 16:1-30).

Dengan darah-Nya, Kristus mengerjakan hal-hal berikut:

  1. 1) Darah-Nya mengampuni dosa semua orang yang bertobat dan percaya (Mat 26:28).
  2. 2) Darah-Nya menebus semua orang percaya dari kuasa Iblis dan kejahatan (Kis 20:28; Ef 1:7; 1Pet 1:18-19; Wahy 5:9; 12:11).
  3. 3) Darah-Nya membenarkan semua orang percaya kepada-Nya (Rom 3:24-25).
  4. 4) Darah-Nya menyucikan hati nurani orang-orang percaya sehingga mereka dapat melayani Allah tanpa kesalahan dengan penuh keyakinan (Ibr 9:14; Ibr 10:22; 13:18).
  5. 5) Darah-Nya menyucikan umat Allah (Ibr 13:12; 1Yoh 1:7-10).
  6. 6) Darah-Nya membuka jalan bagi orang-orang percaya untuk langsung menghampiri Allah melalui Kristus untuk memperoleh kasih karunia, kemurahan, pertolongan, dan keselamatan (Ibr 7:25; 10:19; Ef 2:13,18).
  7. 7) Darah-Nya adalah jaminan untuk semua janji dari perjanjian baru (Ibr 10:29; 13:20; Mat 26:28; 1Kor 11:25).
  8. 8) Kuasa darah Kristus yang menyelamatkan, mendamaikan, dan menyucikan itu senantiasa tersedia untuk orang-orang pada waktu mereka menghampiri Allah melalui Kristus (Ibr 7:25; 10:22; 1Yoh 1:7).

[9:15]  2 Full Life : PENGANTARA DARI SUATU PERJANJIAN YANG BARU.

Nas : Ibr 9:15

Pembahasan mengenai tugas Yesus sebagai pengantara perjanjian yang baru terdapat dalam

lihat art. PERJANJIAN LAMA DAN PERJANJIAN BARU.

[9:28]  3 Full Life : IA AKAN MENYATAKAN DIRI-NYA SEKALI LAGI.

Nas : Ibr 9:28

Dibawah perjanjian yang lama, orang Israel menanti dengan ketegangan munculnya kembali imam besar mereka setelah ia memasuki tempat yang mahakudus untuk mengadakan pendamaian. Demikian pula orang-orang percaya yang mengetahui bahwa Imam Besar mereka telah memasuki tempat yang mahakudus di sorga sebagai pembela, menanti-nanti dengan harapan yang sungguh-sungguh kemunculan-Nya kembali untuk membawa keselamatan sempurna

(lihat cat. --> Yoh 14:3;

[atau ref. Yoh 14:3]

2Tim 4:8;

lihat art. KEANGKATAN GEREJA).TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA