TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ibrani 10:19-39

10:19 econtev <2192> (5723) oun <3767> adelfoi <80> parrhsian <3954> eiv <1519> thn <3588> eisodon <1529> twn <3588> agiwn <39> en <1722> tw <3588> aimati <129> ihsou <2424>

10:20 hn <3739> enekainisen <1457> (5656) hmin <2254> odon <3598> prosfaton <4372> kai <2532> zwsan <2198> (5723) dia <1223> tou <3588> katapetasmatov <2665> tout <5124> estin <1510> (5748) thv <3588> sarkov <4561> autou <846>

10:21 kai <2532> ierea <2409> megan <3173> epi <1909> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> yeou <2316>

10:22 prosercwmeya <4334> (5741) meta <3326> alhyinhv <228> kardiav <2588> en <1722> plhroforia <4136> pistewv <4102> rerantismenoi <4472> (5772) tav <3588> kardiav <2588> apo <575> suneidhsewv <4893> ponhrav <4190> kai <2532> lelousmenoi <3068> (5772) to <3588> swma <4983> udati <5204> kayarw <2513>

10:23 katecwmen <2722> (5725) thn <3588> omologian <3671> thv <3588> elpidov <1680> aklinh <186> pistov <4103> gar <1063> o <3588> epaggeilamenov <1861> (5666)

10:24 kai <2532> katanowmen <2657> (5725) allhlouv <240> eiv <1519> paroxusmon <3948> agaphv <26> kai <2532> kalwn <2570> ergwn <2041>

10:25 mh <3361> egkataleipontev <1459> (5723) thn <3588> episunagwghn <1997> eautwn <1438> kaywv <2531> eyov <1485> tisin <5100> alla <235> parakalountev <3870> (5723) kai <2532> tosoutw <5118> mallon <3123> osw <3745> blepete <991> (5719) eggizousan <1448> (5723) thn <3588> hmeran <2250>

10:26 ekousiwv <1596> gar <1063> amartanontwn <264> (5723) hmwn <2257> meta <3326> to <3588> labein <2983> (5629) thn <3588> epignwsin <1922> thv <3588> alhyeiav <225> ouketi <3765> peri <4012> amartiwn <266> apoleipetai <620> (5743) yusia <2378>

10:27 fobera <5398> de <1161> tiv <5100> ekdoch <1561> krisewv <2920> kai <2532> purov <4442> zhlov <2205> esyiein <2068> (5721) mellontov <3195> (5723) touv <3588> upenantiouv <5227>

10:28 ayethsav <114> (5660) tiv <5100> nomon <3551> mwusewv <3475> cwriv <5565> oiktirmwn <3628> epi <1909> dusin <1417> h <2228> trisin <5140> martusin <3144> apoynhskei <599> (5719)

10:29 posw <4214> dokeite <1380> (5719) ceironov <5501> axiwyhsetai <515> (5701) timwriav <5098> o <3588> ton <3588> uion <5207> tou <3588> yeou <2316> katapathsav <2662> (5660) kai <2532> to <3588> aima <129> thv <3588> diayhkhv <1242> koinon <2839> hghsamenov <2233> (5666) en <1722> w <3739> hgiasyh <37> (5681) kai <2532> to <3588> pneuma <4151> thv <3588> caritov <5485> enubrisav <1796> (5660)

10:30 oidamen <1492> (5758) gar <1063> ton <3588> eiponta <2036> (5631) emoi <1698> ekdikhsiv <1557> egw <1473> antapodwsw <467> (5692) kai <2532> palin <3825> krinei <2919> (5692) <2919> (5719) kuriov <2962> ton <3588> laon <2992> autou <846>

10:31 foberon <5398> to <3588> empesein <1706> (5629) eiv <1519> ceirav <5495> yeou <2316> zwntov <2198> (5723)

10:32 anamimnhskesye <363> (5732) de <1161> tav <3588> proteron <4386> hmerav <2250> en <1722> aiv <3739> fwtisyentev <5461> (5685) pollhn <4183> aylhsin <119> upemeinate <5278> (5656) payhmatwn <3804>

10:33 touto <5124> men <3303> oneidismoiv <3680> te <5037> kai <2532> yliqesin <2347> yeatrizomenoi <2301> (5746) touto <5124> de <1161> koinwnoi <2844> twn <3588> outwv <3779> anastrefomenwn <390> (5746) genhyentev <1096> (5679)

10:34 kai <2532> gar <1063> toiv <3588> desmioiv <1198> sunepayhsate <4834> (5656) kai <2532> thn <3588> arpaghn <724> twn <3588> uparcontwn <5224> (5723) umwn <5216> meta <3326> carav <5479> prosedexasye <4327> (5662) ginwskontev <1097> (5723) ecein <2192> (5721) eautouv <1438> kreittona <2909> uparxin <5223> kai <2532> menousan <3306> (5723)

10:35 mh <3361> apobalhte <577> (5632) oun <3767> thn <3588> parrhsian <3954> umwn <5216> htiv <3748> ecei <2192> (5719) megalhn <3173> misyapodosian <3405>

10:36 upomonhv <5281> gar <1063> ecete <2192> (5719) creian <5532> ina <2443> to <3588> yelhma <2307> tou <3588> yeou <2316> poihsantev <4160> (5660) komishsye <2865> (5672) thn <3588> epaggelian <1860>

10:37 eti <2089> gar <1063> mikron <3397> oson <3745> oson <3745> o <3588> ercomenov <2064> (5740) hxei <2240> (5692) kai <2532> ou <3756> cronisei <5549> (5692)

10:38 o <3588> de <1161> dikaiov <1342> [mou] <3450> ek <1537> pistewv <4102> zhsetai <2198> (5695) kai <2532> ean <1437> uposteilhtai <5288> (5672) ouk <3756> eudokei <2106> (5719) h <3588> quch <5590> mou <3450> en <1722> autw <846>

10:39 hmeiv <2249> de <1161> ouk <3756> esmen <1510> (5748) upostolhv <5289> eiv <1519> apwleian <684> alla <235> pistewv <4102> eiv <1519> peripoihsin <4047> quchv <5590>TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA