TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Galatia 3:15-29

3:15 adelfoi <80> kata <2596> anyrwpon <444> legw <3004> (5719) omwv <3676> anyrwpou <444> kekurwmenhn <2964> (5772) diayhkhn <1242> oudeiv <3762> ayetei <114> (5719) h <2228> epidiatassetai <1928> (5736)

3:16 tw <3588> de <1161> abraam <11> erreyhsan <4482> (5681) ai <3588> epaggeliai <1860> kai <2532> tw <3588> spermati <4690> autou <846> ou <3756> legei <3004> (5719) kai <2532> toiv <3588> spermasin <4690> wv <5613> epi <1909> pollwn <4183> all <235> wv <5613> ef <1909> enov <1520> kai <2532> tw <3588> spermati <4690> sou <4675> ov <3739> estin <1510> (5748) cristov <5547>

3:17 touto <5124> de <1161> legw <3004> (5719) diayhkhn <1242> prokekurwmenhn <4300> (5772) upo <5259> tou <3588> yeou <2316> o <3588> meta <3326> tetrakosia <5071> kai <2532> triakonta <5144> eth <2094> gegonwv <1096> (5756) nomov <3551> ouk <3756> akuroi <208> (5719) eiv <1519> to <3588> katarghsai <2673> (5658) thn <3588> epaggelian <1860>

3:18 ei <1487> gar <1063> ek <1537> nomou <3551> h <3588> klhronomia <2817> ouketi <3765> ex <1537> epaggeliav <1860> tw <3588> de <1161> abraam <11> di <1223> epaggeliav <1860> kecaristai <5483> (5766) o <3588> yeov <2316>

3:19 ti <5101> oun <3767> o <3588> nomov <3551> twn <3588> parabasewn <3847> carin <5484> proseteyh <4369> (5681) acriv <891> an <302> elyh <2064> (5632) to <3588> sperma <4690> w <3739> ephggeltai <1861> (5766) diatageiv <1299> (5651) di <1223> aggelwn <32> en <1722> ceiri <5495> mesitou <3316>

3:20 o <3588> de <1161> mesithv <3316> enov <1520> ouk <3756> estin <1510> (5748) o <3588> de <1161> yeov <2316> eiv <1520> estin <1510> (5748)

3:21 o <3588> oun <3767> nomov <3551> kata <2596> twn <3588> epaggeliwn <1860> [tou <3588> yeou] <2316> mh <3361> genoito <1096> (5636) ei <1487> gar <1063> edoyh <1325> (5681) nomov <3551> o <3588> dunamenov <1410> (5740) zwopoihsai <2227> (5658) ontwv <3689> en <1722> nomw <3551> an <302> hn <1510> (5713) h <3588> dikaiosunh <1343>

3:22 alla <235> sunekleisen <4788> (5656) h <3588> grafh <1124> ta <3588> panta <3956> upo <5259> amartian <266> ina <2443> h <3588> epaggelia <1860> ek <1537> pistewv <4102> ihsou <2424> cristou <5547> doyh <1325> (5686) toiv <3588> pisteuousin <4100> (5723)

3:23 pro <4253> tou <3588> de <1161> elyein <2064> (5629) thn <3588> pistin <4102> upo <5259> nomon <3551> efrouroumeya <5432> (5712) sugkleiomenoi <4788> (5746) eiv <1519> thn <3588> mellousan <3195> (5723) pistin <4102> apokalufyhnai <601> (5683)

3:24 wste <5620> o <3588> nomov <3551> paidagwgov <3807> hmwn <2257> gegonen <1096> (5754) eiv <1519> criston <5547> ina <2443> ek <1537> pistewv <4102> dikaiwywmen <1344> (5686)

3:25 elyoushv <2064> (5631) de <1161> thv <3588> pistewv <4102> ouketi <3765> upo <5259> paidagwgon <3807> esmen <1510> (5748)

3:26 pantev <3956> gar <1063> uioi <5207> yeou <2316> este <1510> (5748) dia <1223> thv <3588> pistewv <4102> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

3:27 osoi <3745> gar <1063> eiv <1519> criston <5547> ebaptisyhte <907> (5681) criston <5547> enedusasye <1746> (5668)

3:28 ouk <3756> eni <1762> (5748) ioudaiov <2453> oude <3761> ellhn <1672> ouk <3756> eni <1762> (5748) doulov <1401> oude <3761> eleuyerov <1658> ouk <3756> eni <1762> (5748) arsen <730> kai <2532> yhlu <2338> pantev <3956> gar <1063> umeiv <5210> eiv <1520> este <1510> (5748) en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

3:29 ei <1487> de <1161> umeiv <5210> cristou <5547> ara <686> tou <3588> abraam <11> sperma <4690> este <1510> (5748) kat <2596> epaggelian <1860> klhronomoi <2818>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA