TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Galatia 2:15-21

2:15 hmeiv <2249> fusei <5449> ioudaioi <2453> kai <2532> ouk <3756> ex <1537> eynwn <1484> amartwloi <268>

2:16 eidotev <1492> (5761) de <1161> oti <3754> ou <3756> dikaioutai <1344> (5743) anyrwpov <444> ex <1537> ergwn <2041> nomou <3551> ean <1437> mh <3361> dia <1223> pistewv <4102> cristou <5547> ihsou <2424> kai <2532> hmeiv <2249> eiv <1519> criston <5547> ihsoun <2424> episteusamen <4100> (5656) ina <2443> dikaiwywmen <1344> (5686) ek <1537> pistewv <4102> cristou <5547> kai <2532> ouk <3756> ex <1537> ergwn <2041> nomou <3551> oti <3754> ex <1537> ergwn <2041> nomou <3551> ou <3756> dikaiwyhsetai <1344> (5701) pasa <3956> sarx <4561>

2:17 ei <1487> de <1161> zhtountev <2212> (5723) dikaiwyhnai <1344> (5683) en <1722> cristw <5547> eureyhmen <2147> (5681) kai <2532> autoi <846> amartwloi <268> ara <687> cristov <5547> amartiav <266> diakonov <1249> mh <3361> genoito <1096> (5636)

2:18 ei <1487> gar <1063> a <3739> katelusa <2647> (5656) tauta <5023> palin <3825> oikodomw <3618> (5719) parabathn <3848> emauton <1683> sunistanw <4921> (5719)

2:19 egw <1473> gar <1063> dia <1223> nomou <3551> nomw <3551> apeyanon <599> (5627) ina <2443> yew <2316> zhsw <2198> (5661)

2:20 cristw <5547> sunestaurwmai <4957> (5769) zw <2198> (5719) de <1161> ouketi <3765> egw <1473> zh <2198> (5719) de <1161> en <1722> emoi <1698> cristov <5547> o <3739> de <1161> nun <3568> zw <2198> (5719) en <1722> sarki <4561> en <1722> pistei <4102> zw <2198> (5719) th <3588> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> agaphsantov <25> (5660) me <3165> kai <2532> paradontov <3860> (5631) eauton <1438> uper <5228> emou <1700>

2:21 ouk <3756> ayetw <114> (5719) thn <3588> carin <5485> tou <3588> yeou <2316> ei <1487> gar <1063> dia <1223> nomou <3551> dikaiosunh <1343> ara <686> cristov <5547> dwrean <1432> apeyanen <599> (5627)TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA