TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amsal 30:1-33

30:1 <0401> lkaw <0384> laytyal <0384> laytyal <01397> rbgh <05002> Man <04853> avmh <03348> hqy <01121> Nb <094> rwga <01697> yrbd(30:1)

30:1 touv <3588> emouv <1699> logouv <3056> uie <5207> fobhyhti <5399> kai <2532> dexamenov <1209> autouv <846> metanoei <3340> tade <3592> legei <3004> o <3588> anhr <435> toiv <3588> pisteuousin <4100> yew <2316> kai <2532> pauomai <3973>

30:2 <0> yl <0120> Mda <0998> tnyb <03808> alw <0376> syam <0595> ykna <01198> reb <03588> yk(30:2)

30:2 afronestatov <878> gar <1063> eimi <1510> pantwn <3956> anyrwpwn <444> kai <2532> fronhsiv <5428> anyrwpwn <444> ouk <3364> estin <1510> en <1722> emoi <1473>

30:3 <03045> eda <06918> Mysdq <01847> tedw <02451> hmkx <03925> ytdml <03808> alw(30:3)

30:3 yeov <2316> dedidacen <1321> me <1473> sofian <4678> kai <2532> gnwsin <1108> agiwn <40> egnwka <1097>

30:4 <03045> edt <03588> yk <01121> wnb <08034> Ms <04100> hmw <08034> wms <04100> hm <0776> Ura <0657> yopa <03605> lk <06965> Myqh <04310> ym <08071> hlmvb <04325> Mym <06887> rru <04310> ym <02651> wynpxb <07307> xwr <0622> Poa <04310> ym <03381> dryw <08064> Myms <05927> hle <04310> ym(30:4)

30:4 tiv <5100> anebh <305> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> katebh <2597> tiv <5100> sunhgagen <4863> anemouv <417> en <1722> kolpw <2859> tiv <5100> sunestreqen udwr <5204> en <1722> imatiw <2440> tiv <5100> ekrathsen <2902> pantwn <3956> twn <3588> akrwn thv <3588> ghv <1065> ti <5100> onoma <3686> autw <846> h <2228> ti <5100> onoma <3686> toiv <3588> teknoiv <5043> autou <846> ina <2443> gnwv <1097>

30:5 <0> wb <02620> Myoxl <01931> awh <04043> Ngm <06884> hpwru <0433> hwla <0565> trma <03605> lk(30:5)

30:5 pantev <3956> logoi <3056> yeou <2316> pepurwmenoi <4448> uperaspizei de <1161> autov <846> twn <3588> eulaboumenwn <2125> auton <846>

30:6 P <03576> tbzknw <0> Kb <03198> xykwy <06435> Np <01697> wyrbd <05921> le <03254> Powt <0408> la(30:6)

30:6 mh <3165> prosyhv toiv <3588> logoiv <3056> autou <846> ina <2443> mh <3165> elegxh <1651> se <4771> kai <2532> qeudhv <5571> genh <1096>

30:7 <04191> twma <02962> Mrjb <04480> ynmm <04513> enmt <0408> la <0853> Ktam <07592> ytlas <08147> Myts(30:7)

30:7 duo <1417> aitoumai <154> para <3844> sou <4771> mh <3165> afelhv mou <1473> carin <5485> pro <4253> tou <3588> apoyanein <599> me <1473>

30:8 <02706> yqx <03899> Mxl <02963> ynpyrjh <0> yl <05414> Ntt <0408> la <06239> rsew <07389> sar <04480> ynmm <07368> qxrh <03577> bzk <01697> rbdw <07723> aws(30:8)

30:8 mataion <3152> logon <3056> kai <2532> qeudh <5571> makran <3112> mou <1473> poihson <4160> plouton <4149> de <1161> kai <2532> penian mh <3165> moi <1473> dwv <1325> suntaxon <4929> de <1161> moi <1473> ta <3588> deonta <1210> kai <2532> ta <3588> autarkh <842>

30:9 P <0430> yhla <08034> Ms <08610> ytvptw <01589> ytbngw <03423> srwa <06435> Npw <03069> hwhy <04310> ym <0559> ytrmaw <03584> ytsxkw <07646> ebva <06435> Np(30:9)

30:9 ina <2443> mh <3165> plhsyeiv qeudhv <5571> genwmai <1096> kai <2532> eipw tiv <5100> me <1473> ora <3708> h <2228> penhyeiv kleqw <2813> kai <2532> omosw to <3588> onoma <3686> tou <3588> yeou <2316>

30:10 <0816> tmsaw <07043> Kllqy <06435> Np <0113> *wynda {wnda} <0413> la <05650> dbe <03960> Nslt <0408> la(30:10)

30:10 mh <3165> paradwv <3860> oikethn <3610> eiv <1519> ceirav <5495> despotou <1203> mhpote <3379> katarashtai se <4771> kai <2532> afanisyhv

30:11 <01288> Krby <03808> al <0517> wma <0853> taw <07043> llqy <01> wyba <01755> rwd(30:11)

30:11 ekgonon kakon <2556> patera <3962> kataratai thn <3588> de <1161> mhtera <3384> ouk <3364> eulogei <2127>

30:12 <07364> Uxr <03808> al <06675> wtaumw <05869> wynyeb <02889> rwhj <01755> rwd(30:12)

30:12 ekgonon kakon <2556> dikaion <1342> eauton <1438> krinei <2919> thn <3588> de <1161> exodon <1841> autou <846> ouk <3364> apeniqen <633>

30:13 <05375> wavny <06079> wypepew <05869> wynye <07311> wmr <04100> hm <01755> rwd(30:13)

30:13 ekgonon kakon <2556> uqhlouv <5308> ofyalmouv <3788> ecei <2192> toiv <3588> de <1161> blefaroiv autou <846> epairetai

30:14 P <0120> Mdam <034> Mynwybaw <0776> Uram <06041> Myyne <0398> lkal <04973> wyteltm <03979> twlkamw <08127> wyns <02719> twbrx <01755> rwd(30:14)

30:14 ekgonon kakon <2556> macairav <3162> touv <3588> odontav <3599> ecei <2192> kai <2532> tav <3588> mulav tomidav wste <5620> analiskein <355> kai <2532> katesyiein <2719> touv <3588> tapeinouv <5011> apo <575> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> touv <3588> penhtav <3993> autwn <846> ex <1537> anyrwpwn <444>

30:15 <01952> Nwh <0559> wrma <03808> al <0702> ebra <07646> hnebvt <03808> al <02007> hnh <07969> swls <03051> bh <03051> bh <01323> twnb <08147> yts <05936> hqwlel(30:15)

30:15 th <3588> bdellh treiv <5140> yugaterev <2364> hsan <1510> agaphsei <25> agapwmenai <25> kai <2532> ai <3588> treiv <5140> autai <1438> ouk <3364> enepimplasan authn <846> kai <2532> h <3588> tetarth <5067> ouk <3364> hrkesyh <714> eipein ikanon <2425>

30:16 <01952> Nwh <0559> hrma <03808> al <0784> saw <04325> Mym <07646> hebv <03808> al <0776> Ura <07356> Mxr <06115> ruew <07585> lwas(30:16)

30:16 adhv <86> kai <2532> erwv gunaikov <1135> kai <2532> tartarov kai <2532> gh <1065> ouk <3364> empiplamenh udatov <5204> kai <2532> udwr <5204> kai <2532> pur <4442> ou <3364> mh <3165> eipwsin arkei <714>

30:17 P <05404> rsn <01121> ynb <0398> hwlkayw <05158> lxn <06158> ybre <05365> hwrqy <0517> Ma <03349> thqyl <0936> zwbtw <01> bal <03932> gelt <05869> Nye(30:17)

30:17 ofyalmon <3788> katagelwnta <2606> patrov <3962> kai <2532> atimazonta <818> ghrav <1094> mhtrov <3384> ekkoqaisan <1581> auton <846> korakev <2876> ek <1537> twn <3588> faraggwn <5327> kai <2532> katafagoisan <2719> auton <846> neossoi <3502> aetwn <105>

30:18 <03045> Mytedy <03808> al <0702> *hebraw {ebraw} <04480> ynmm <06381> walpn <01992> hmh <07969> hsls(30:18)

30:18 tria <5140> de <1161> estin <1510> adunata <102> moi <1473> nohsai <3539> kai <2532> to <3588> tetarton <5067> ouk <3364> epiginwskw <1921>

30:19 <05959> hmleb <01397> rbg <01870> Krdw <03220> My <03820> blb <0591> hyna <01870> Krd <06697> rwu <05921> yle <05175> sxn <01870> Krd <08064> Mymsb <05404> rsnh <01870> Krd(30:19)

30:19 icnh aetou <105> petomenou <4072> kai <2532> odouv <3598> ofewv <3789> epi <1909> petrav <4073> kai <2532> tribouv <5147> nhov <3491> pontoporoushv kai <2532> odouv <3598> androv <435> en <1722> neothti <3503>

30:20 P <0205> Nwa <06466> ytlep <03808> al <0559> hrmaw <06310> hyp <04229> htxmw <0398> hlka <05003> tpanm <0802> hsa <01870> Krd <03651> Nk(30:20)

30:20 toiauth <5108> odov <3598> gunaikov <1135> moicalidov <3428> h <3739> otan <3752> praxh <4238> aponiqamenh <633> ouden <3762> fhsin <5346> pepracenai <4238> atopon <824>

30:21 <05375> tav <03201> lkwt <03808> al <0702> ebra <08478> txtw <0776> Ura <07264> hzgr <07969> swls <08478> txt(30:21)

30:21 dia <1223> triwn <5140> seietai <4579> h <3588> gh <1065> to <3588> de <1161> tetarton <5067> ou <3364> dunatai <1410> ferein <5342>

30:22 <03899> Mxl <07646> ebvy <03588> yk <05036> lbnw <04427> Kwlmy <03588> yk <05650> dbe <08478> txt(30:22)

30:22 ean <1437> oikethv <3610> basileush <936> kai <2532> afrwn <878> plhsyh sitiwn

30:23 P <01404> htrbg <03423> sryt <03588> yk <08198> hxpsw <01166> lebt <03588> yk <08130> hawnv <08478> txt(30:23)

30:23 kai <2532> oiketiv ean <1437> ekbalh <1544> thn <3588> eauthv <1438> kurian <2959> kai <2532> mishth gunh <1135> ean <1437> tuch <5177> androv <435> agayou <18>

30:24 <02449> Mymkxm <02450> Mymkx <01992> hmhw <0776> Ura <06996> ynjq <01992> Mh <0702> hebra(30:24)

30:24 tessara <5064> de <1161> estin <1510> elacista epi <1909> thv <3588> ghv <1065> tauta <3778> de <1161> estin <1510> sofwtera <4680> twn <3588> sofwn <4680>

30:25 <03899> Mmxl <07019> Uyqb <03559> wnykyw <05794> ze <03808> al <05971> Me <05244> Mylmnh(30:25)

30:25 oi <3588> murmhkev oiv <3739> mh <3165> estin <1510> iscuv <2479> kai <2532> etoimazontai <2090> yerouv <2330> thn <3588> trofhn <5160>

30:26 <01004> Mtyb <05553> elob <07760> wmyvyw <06099> Mwue <03808> al <05971> Me <08227> Mynps(30:26)

30:26 kai <2532> oi <3588> coirogrullioi eynov <1484> ouk <3364> iscuron <2478> oi <3739> epoihsanto <4160> en <1722> petraiv <4073> touv <3588> eautwn <1438> oikouv <3624>

30:27 <03605> wlk <02686> Uux <03318> auyw <0697> hbral <0369> Nya <04428> Klm(30:27)

30:27 abasileuton estin <1510> h <3588> akriv <200> kai <2532> ekstrateuei af <575> enov <1519> keleusmatov eutaktwv

30:28 P <04428> Klm <01964> ylkyhb <01931> ayhw <08610> vptt <03027> Mydyb <08079> tymmv(30:28)

30:28 kai <2532> kalabwthv cersin <5495> ereidomenov kai <2532> eualwtov wn <1510> katoikei en <1722> ocurwmasin <3794> basilewv <935>

30:29 <01980> tkl <03190> ybjym <0702> hebraw <06806> deu <03190> ybyjym <01992> hmh <07969> hsls(30:29)

30:29 tria <5140> de <1161> estin <1510> a <3739> euodwv poreuetai <4198> kai <2532> to <3588> tetarton <5067> o <3739> kalwv <2570> diabainei <1224>

30:30 <03605> lk <06440> ynpm <07725> bwsy <03808> alw <0929> hmhbb <01368> rwbg <03918> syl(30:30)

30:30 skumnov leontov <3023> iscuroterov <2478> kthnwn <2934> ov <3739> ouk <3364> apostrefetai <654> oude <3761> katapthssei kthnov <2934>

30:31 <05973> wme <0510> Mwqla <04428> Klmw <08495> syt <0176> wa <04975> Myntm <02223> ryzrz(30:31)

30:31 kai <2532> alektwr <220> emperipatwn <1704> yhleiaiv <2338> euqucov kai <2532> tragov <5131> hgoumenov <2233> aipoliou kai <2532> basileuv <935> dhmhgorwn <1215> en <1722> eynei <1484>

30:32 <06310> hpl <03027> dy <02161> twmz <0518> Maw <05375> avnthb <05034> tlbn <0518> Ma(30:32)

30:32 ean <1437> proh seauton <4572> eiv <1519> eufrosunhn <2167> kai <2532> ekteinhv <1614> thn <3588> ceira <5495> sou <4771> meta <3326> machv <3163> atimasyhsh <818>

30:33 P <07379> byr <03318> ayuwy <0639> Mypa <04330> Uymw <01818> Md <03318> ayuwy <0639> Pa <04330> Uymw <02529> hamx <03318> ayuwy <02461> blx <04330> Uym <03588> yk(30:33)

30:33 amelge gala <1051> kai <2532> estai <1510> bouturon ean <1437> de <1161> ekpiezhv mukthrav exeleusetai <1831> aima <129> ean <1437> de <1161> exelkhv <1828> logouv <3056> exeleusontai <1831> kriseiv <2920> kai <2532> macai <3163>TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA