TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amsal 29:1-15

29:1 <04832> aprm <0369> Nyaw <07665> rbsy <06621> etp <06203> Pre <07185> hsqm <08433> twxkwt <0376> sya(29:1)

29:1 (36:1) kreisswn <2908> anhr <435> elegcwn <1650> androv <435> sklhrotrachlou <4644> exapinhv gar <1063> flegomenou autou <846> ouk <3364> estin <1510> iasiv <2392>

29:2 <05971> Me <0584> xnay <07563> esr <04910> lsmbw <05971> Meh <08055> xmvy <06662> Myqydu <07235> twbrb(29:2)

29:2 (36:2) egkwmiazomenwn dikaiwn <1342> eufranyhsontai <2165> laoi <2992> arcontwn <757> de <1161> asebwn <765> stenousin andrev <435>

29:3 <01952> Nwh <06> dbay <02181> twnwz <07462> herw <01> wyba <08055> xmvy <02451> hmkx <0157> bha <0376> sya(29:3)

29:3 (36:3) androv <435> filountov <5368> sofian <4678> eufrainetai <2165> pathr <3962> autou <846> ov <3739> de <1161> poimainei <4165> pornav <4204> apolei plouton <4149>

29:4 <02040> hnorhy <08641> twmwrt <0376> syaw <0776> Ura <05975> dymey <04941> jpsmb <04428> Klm(29:4)

29:4 (36:4) basileuv <935> dikaiov <1342> anisthsin <450> cwran <5561> anhr <435> de <1161> paranomov kataskaptei <2679>

29:5 <06471> wymep <05921> le <06566> vrwp <07568> tsr <07453> wher <05921> le <02505> qylxm <01397> rbg(29:5)

29:5 (36:5) ov <3739> paraskeuazetai <3903> epi <1909> proswpon <4383> tou <3588> eautou <1438> filou <5384> diktuon <1350> periballei <4016> auto <846> toiv <3588> eautou <1438> posin <4228>

29:6 <08055> xmvw <07442> Nwry <06662> qyduw <04170> sqwm <07451> er <0376> sya <06588> espb(29:6)

29:6 (36:6) amartanonti <264> andri <435> megalh <3173> pagiv <3803> dikaiov <1342> de <1161> en <1722> cara <5479> kai <2532> en <1722> eufrosunh <2167> estai <1510>

29:7 <01847> ted <0995> Nyby <03808> al <07563> esr <01800> Myld <01779> Nyd <06662> qydu <03045> edy(29:7)

29:7 (36:7) epistatai dikaiov <1342> krinein <2919> penicroiv <3998> o <3588> de <1161> asebhv <765> ou <3364> sunhsei <4920> gnwsin <1108> kai <2532> ptwcw <4434> ouc <3364> uparcei <5225> nouv <3563> epignwmwn

29:8 <0639> Pa <07725> wbysy <02450> Mymkxw <07151> hyrq <06315> wxypy <03944> Nwul <0376> ysna(29:8)

29:8 (36:8) andrev <435> loimoi <3061> exekausan polin <4172> sofoi <4680> de <1161> apestreqan <654> orghn <3709>

29:9 <05183> txn <0369> Nyaw <07832> qxvw <07264> zgrw <0191> lywa <0376> sya <0854> ta <08199> jpsn <02450> Mkx <0376> sya(29:9)

29:9 (36:9) anhr <435> sofov <4680> krinei <2919> eynh <1484> anhr <435> de <1161> faulov <5337> orgizomenov <3710> katagelatai <2606> kai <2532> ou <3364> katapthssei

29:10 <05315> wspn <01245> wsqby <03477> Myrsyw <08535> Mt <08130> wanvy <01818> Mymd <0582> ysna(29:10)

29:10 (36:10) andrev <435> aimatwn <129> metocoi <3353> mishsousin <3404> osion <3741> oi <3588> de <1161> euyeiv <2117> ekzhthsousin <1567> quchn <5590> autou <846>

29:11 <07623> hnxbsy <0268> rwxab <02450> Mkxw <03684> lyok <03318> ayuwy <07307> wxwr <03605> lk(29:11)

29:11 (36:11) olon <3650> ton <3588> yumon <2372> autou <846> ekferei <1627> afrwn <878> sofov <4680> de <1161> tamieuetai kata <2596> merov <3313>

29:12 <07563> Myesr <08334> wytrsm <03605> lk <08267> rqs <01697> rbd <05921> le <07181> bysqm <04910> lsm(29:12)

29:12 (36:12) basilewv <935> upakouontov <5219> logon <3056> adikon <94> pantev <3956> oi <3588> up <5259> auton <846> paranomoi

29:13 <03068> hwhy <08147> Mhyns <05869> ynye <0215> ryam <06298> wsgpn <08501> Mykkt <0376> syaw <07326> sr(29:13)

29:13 (36:13) danistou <1157> kai <2532> creofeiletou allhloiv sunelyontwn <4905> episkophn <1984> poieitai <4160> amfoterwn o <3588> kuriov <2962>

29:14 <03559> Nwky <05703> del <03678> waok <01800> Myld <0571> tmab <08199> jpws <04428> Klm(29:14)

29:14 (36:14) basilewv <935> en <1722> alhyeia <225> krinontov <2919> ptwcouv <4434> o <3588> yronov <2362> autou <846> eiv <1519> marturion <3142> katastayhsetai <2525>

29:15 <0517> wma <0954> sybm <07971> xlsm <05288> renw <02451> hmkx <05414> Nty <08433> txkwtw <07626> jbs(29:15)

29:15 (36:15) plhgai <4127> kai <2532> elegcoi <1650> didoasin <1325> sofian <4678> paiv <3816> de <1161> planwmenov <4105> aiscunei <153> goneiv <1118> autou <846>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA