TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amsal 25:1-28

25:1 <03063> hdwhy <04428> Klm <02396> hyqzx <0376> ysna <06275> wqyteh <0834> rsa <08010> hmls <04912> ylsm <0428> hla <01571> Mg(25:1)

25:1 (32:1) autai <3778> ai <3588> paideiai <3809> salwmwntov ai <3588> adiakritoi <87> av <3739> exegraqanto oi <3588> filoi <5384> ezekiou <1478> tou <3588> basilewv <935> thv <3588> ioudaiav <2449>

25:2 <01697> rbd <02713> rqx <04428> Myklm <03519> dbkw <01697> rbd <05641> rtoh <0430> Myhla <03519> dbk(25:2)

25:2 (32:2) doxa <1391> yeou <2316> kruptei <2928> logon <3056> doxa <1391> de <1161> basilewv <935> tima <5091> pragmata <4229>

25:3 <02714> rqx <0369> Nya <04428> Myklm <03820> blw <06011> qmel <0776> Uraw <07312> Mwrl <08064> Myms(25:3)

25:3 (32:3) ouranov <3772> uqhlov <5308> gh <1065> de <1161> bayeia <901> kardia <2588> de <1161> basilewv <935> anexelegktov

25:4 <03627> ylk <06884> Prul <03318> auyw <03701> Pokm <05509> Mygyo <01898> wgh(25:4)

25:4 (32:4) tupte <5180> adokimon <96> argurion <694> kai <2532> kayarisyhsetai <2511> kayaron <2513> apan <537>

25:5 <03678> waok <06664> qdub <03559> Nwkyw <04428> Klm <06440> ynpl <07563> esr <01898> wgh(25:5)

25:5 (32:5) kteine asebeiv <765> ek <1537> proswpou <4383> basilewv <935> kai <2532> katorywsei en <1722> dikaiosunh <1343> o <3588> yronov <2362> autou <846>

25:6 <05975> dmet <0408> la <01419> Myldg <04725> Mwqmbw <04428> Klm <06440> ynpl <01921> rdhtt <0408> la(25:6)

25:6 (32:6) mh <3165> alazoneuou enwpion <1799> basilewv <935> mhde <3366> en <1722> topoiv <5117> dunastwn <1413> ufistaso

25:7 <05869> Kynye <07200> war <0834> rsa <05081> bydn <06440> ynpl <08213> Klypshm <02008> hnh <05927> hle <0> Kl <0559> rma <02896> bwj <03588> yk(25:7)

25:7 (32:7) kreisson <2908> gar <1063> soi <4771> to <3588> rhyhnai anabaine <305> prov <4314> me <1473> h <2228> tapeinwsai <5013> se <4771> en <1722> proswpw <4383> dunastou <1413> a <3739> eidon <3708> oi <3588> ofyalmoi <3788> sou <4771> lege <3004>

25:8 <07453> Ker <0853> Kta <03637> Mylkhb <0319> htyrxab <06213> hvet <04100> hm <06435> Np <04118> rhm <07378> brl <03318> aut <0408> la(25:8)

25:8 (32:8) mh <3165> prospipte <4363> eiv <1519> machn <3163> tacewv <5030> ina <2443> mh <3165> metamelhyhv ep <1909> escatwn <2078> hnika <2259> an <302> se <4771> oneidish <3679> o <3588> sov <4674> filov <5384>

25:9 <01540> lgt <0408> la <0312> rxa <05475> dwow <07453> Ker <0854> ta <07379> byr <07378> Kbyr(25:9)

25:9 (32:9) anacwrei <402> eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> mh <3165> katafronei <2706>

25:10 <07725> bwst <03808> al <01681> Ktbdw <08085> ems <02616> Kdoxy <06435> Np(25:10)

25:10 (32:10) mh <3165> se <4771> oneidish <3679> men <3303> o <3588> filov <5384> h <3588> de <1161> mach <3163> sou <4771> kai <2532> h <3588> ecyra <2189> ouk <3364> apestai <548> all <235> estai <1510> soi <4771> ish <2470> yanatw <2288> (32:10a) cariv <5485> kai <2532> filia <5373> eleuyeroi <1659> av <3739> thrhson <5083> seautw <4572> ina <2443> mh <3165> eponeidistov genh <1096> alla <235> fulaxon <5442> tav <3588> odouv <3598> sou <4771> eusunallaktwv

25:11 <0655> wynpa <05921> le <01696> rbd <01697> rbd <03701> Pok <04906> twykvmb <02091> bhz <08598> yxwpt(25:11)

25:11 (32:11) mhlon crusoun en <1722> ormiskw sardiou outwv <3778> eipein logon <3056>

25:12 <08085> tems <0241> Nza <05921> le <02450> Mkx <03198> xykwm <03800> Mtk <02481> ylxw <02091> bhz <05141> Mzn(25:12)

25:12 (32:12) eiv <1519> enwtion crusoun sardion polutelev <4185> dedetai <1210> logov <3056> sofov <4680> eiv <1519> euhkoon ouv <3775>

25:13 P <07725> bysy <0113> wynda <05315> spnw <07971> wyxlsl <0539> Nman <06735> ryu <07105> ryuq <03117> Mwyb <07950> gls <06793> tnuk(25:13)

25:13 (32:13) wsper <3746> exodov <1841> cionov <5510> en <1722> amhtw kata <2596> kauma <2738> wfelei <5623> outwv <3778> aggelov <32> pistov <4103> touv <3588> aposteilantav <649> auton <846> qucav <5590> gar <1063> twn <3588> autw <846> crwmenwn <5530> wfelei <5623>

25:14 <08267> rqs <04991> ttmb <01984> llhtm <0376> sya <0369> Nya <01653> Msgw <07307> xwrw <05387> Myayvn(25:14)

25:14 (32:14) wsper <3746> anemoi <417> kai <2532> nefh <3509> kai <2532> uetoi <5205> epifanestatoi <2016> outwv <3778> oi <3588> kaucwmenoi <2744> epi <1909> dosei <1394> qeudei <5571>

25:15 <01634> Mrg <07665> rbst <07390> hkr <03956> Nwslw <07101> Nyuq <06601> htpy <0639> Mypa <0753> Krab(25:15)

25:15 (32:15) en <1722> makroyumia <3115> euodia <2136> basileusin <935> glwssa <1100> de <1161> malakh <3120> suntribei <4937> osta <3747>

25:16 <06958> wtaqhw <07646> wnebvt <06435> Np <01767> Kyd <0398> lka <04672> taum <01706> sbd(25:16)

25:16 (32:16) meli <3192> eurwn <2147> fage <2068> to <3588> ikanon <2425> mhpote <3379> plhsyeiv exemeshv

25:17 <08130> Kanvw <07646> Kebvy <06435> Np <07453> Ker <01004> tybm <07272> Klgr <03365> rqh(25:17)

25:17 (32:17) spanion eisage <1521> son <4674> poda <4228> prov <4314> ton <3588> seautou <4572> filon <5384> mhpote <3379> plhsyeiv sou <4771> mishsh <3404> se <4771>

25:18 <08267> rqs <05707> de <07453> wherb <06030> hne <0376> sya <08150> Nwns <02671> Uxw <02719> brxw <04650> Uypm(25:18)

25:18 (32:18) ropalon kai <2532> macaira <3162> kai <2532> toxeuma akidwton outwv <3778> kai <2532> anhr <435> o <3588> katamarturwn <2649> tou <3588> filou <5384> autou <846> marturian <3141> qeudh <5571>

25:19 <06869> hru <03117> Mwyb <0898> dgwb <04009> xjbm <04154> tdewm <07272> lgrw <07465> her <08127> Ns(25:19)

25:19 (32:19) odouv <3599> kakou <2556> kai <2532> pouv <4228> paranomou oleitai en <1722> hmera <2250> kakh <2556>

25:20 P <07451> er <03820> bl <05921> le <07892> Myrsb <07891> rsw <05427> rtn <05921> le <02558> Umx <07135> hrq <03117> Mwyb <0899> dgb <05710> hdem(25:20)

25:20 (32:20) wsper <3746> oxov <3690> elkei asumforon outwv <3778> prospeson <4363> payov <3806> en <1722> swmati <4983> kardian <2588> lupei <3076> (32:20a) wsper <3746> shv <4674> imatiw <2440> kai <2532> skwlhx <4663> xulw <3586> outwv <3778> luph <3077> androv <435> blaptei <984> kardian <2588>

25:21 <04325> Mym <08248> whqsh <06771> amu <0518> Maw <03899> Mxl <0398> whlkah <08130> Kanv <07456> ber <0518> Ma(25:21)

25:21 (32:21) ean <1437> peina <3983> o <3588> ecyrov <2190> sou <4771> trefe <5142> auton <846> ean <1437> diqa <1372> potize <4222> auton <846>

25:22 <0> Kl <07999> Mlsy <03069> hwhyw <07218> wsar <05921> le <02846> htx <0859> hta <01513> Mylxg <03588> yk(25:22)

25:22 (32:22) touto <3778> gar <1063> poiwn <4160> anyrakav <440> purov <4442> swreuseiv <4987> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> autou <846> o <3588> de <1161> kuriov <2962> antapodwsei <467> soi <4771> agaya <18>

25:23 <05643> rto <03956> Nwsl <02194> Mymezn <06440> Mynpw <01653> Msg <02342> llwxt <06828> Nwpu <07307> xwr(25:23)

25:23 (32:23) anemov <417> boreav exegeirei <1825> nefh <3509> proswpon <4383> de <1161> anaidev glwssan <1100> ereyizei <2042>

25:24 <02267> rbx <01004> tybw <04066> *Mynydm {Mynwdm} <0802> tsam <01406> gg <06438> tnp <05921> le <03427> tbs <02896> bwj(25:24)

25:24 (32:24) kreitton <2908> oikein <3611> epi <1909> gwniav <1137> dwmatov <1390> h <2228> meta <3326> gunaikov <1135> loidorou <3058> en <1722> oikia <3614> koinh <2839>

25:25 <04801> qxrm <0776> Uram <02896> hbwj <08052> hewmsw <05889> hpye <05315> spn <05921> le <07119> Myrq <04325> Mym(25:25)

25:25 (32:25) wsper <3746> udwr <5204> qucron <5593> quch <5590> diqwsh <1372> proshnev outwv <3778> aggelia <31> agayh <18> ek <1537> ghv <1065> makroyen <3113>

25:26 <07563> esr <06440> ynpl <04131> jm <06662> qydu <07843> txsm <04726> rwqmw <07515> vprn <04599> Nyem(25:26)

25:26 (32:26) wsper <3746> ei <1487> tiv <5100> phghn <4077> frassoi <5420> kai <2532> udatov <5204> exodon <1841> lumainoito outwv <3778> akosmon dikaion <1342> peptwkenai <4098> enwpion <1799> asebouv <765>

25:27 <03519> dwbk <03519> Mdbk <02714> rqxw <02896> bwj <03808> al <07235> twbrh <01706> sbd <0398> lka(25:27)

25:27 (32:27) esyiein <2068> meli <3192> polu <4183> ou <3364> kalon <2570> timan <5091> de <1161> crh <5534> logouv <3056> endoxouv <1741>

25:28 <07307> wxwrl <04623> ruem <0369> Nya <0834> rsa <0376> sya <02346> hmwx <0369> Nya <06555> huwrp <05892> rye(25:28)

25:28 (32:28) wsper <3746> poliv <4172> ta <3588> teich <5038> katabeblhmenh <2598> kai <2532> ateicistov outwv <3778> anhr <435> ov <3739> ou <3364> meta <3326> boulhv <1012> ti <5100> prassei <4238>TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA