TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amsal 1:20-33

1:20 <06963> hlwq <05414> Ntt <07339> twbxrb <07442> hnrt <02351> Uwxb <02454> twmkx(1:20)

1:20 sofia <4678> en <1722> exodoiv <1841> umneitai <5214> en <1722> de <1161> plateiaiv <4116> parrhsian agei <71>

1:21 <0559> rmat <0561> hyrma <05892> ryeb <08179> Myres <06607> yxtpb <07121> arqt <01993> twymh <07218> sarb(1:21)

1:21 ep <1909> akrwn de <1161> teicewn <5038> khrussetai <2784> epi <1909> de <1161> pulaiv <4439> dunastwn <1413> paredreuei epi <1909> de <1161> pulaiv <4439> polewv <4172> yarrousa <2293> legei <3004>

1:22 <01847> ted <08130> wanvy <03684> Mylyokw <01992> Mhl <02530> wdmx <03944> Nwul <03887> Myulw <06612> ytp <0157> wbhat <06612> Mytp <04970> ytm <05704> de(1:22)

1:22 oson <3745> an <302> cronon <5550> akakoi <172> ecwntai <2192> thv <3588> dikaiosunhv <1343> ouk <3364> aiscunyhsontai <153> oi <3588> de <1161> afronev <878> thv <3588> ubrewv <5196> ontev <1510> epiyumhtai <1938> asebeiv <765> genomenoi <1096> emishsan <3404> aisyhsin <144>

1:23 <0853> Mkta <01697> yrbd <03045> heydwa <07307> yxwr <0> Mkl <05042> heyba <02009> hnh <08433> ytxkwtl <07725> wbwst(1:23)

1:23 kai <2532> upeuyunoi egenonto <1096> elegcoiv <1650> idou <2400> prohsomai umin <4771> emhv <1699> pnohv <4157> rhsin didaxw <1321> de <1161> umav <4771> ton <3588> emon <1699> logon <3056>

1:24 <07181> bysqm <0369> Nyaw <03027> ydy <05186> ytyjn <03985> wnamtw <07121> ytarq <03282> Ney(1:24)

1:24 epeidh <1894> ekaloun <2564> kai <2532> ouc <3364> uphkousate <5219> kai <2532> exeteinon <1614> logouv <3056> kai <2532> ou <3364> proseicete <4337>

1:25 <014> Mtyba <03808> al <08433> ytxkwtw <06098> ytue <03605> lk <06544> werptw(1:25)

1:25 alla <235> akurouv epoieite <4160> emav <1699> boulav <1012> toiv <3588> de <1161> emoiv <1699> elegcoiv <1650> hpeiyhsate <544>

1:26 <06343> Mkdxp <0935> abb <03932> gela <07832> qxva <0343> Mkdyab <0589> yna <01571> Mg(1:26)

1:26 toigaroun <5105> kagw th <3588> umetera <5212> apwleia <684> epigelasomai katacaroumai de <1161> hnika <2259> an <302> erchtai <2064> umin <4771> oleyrov <3639>

1:27 <06695> hqwuw <06869> hru <05921> Mkyle <0935> abb <0857> htay <05492> hpwok <0343> Mkdyaw <06343> Mkdxp <07584> *hawsk {hwask} <0935> abb(1:27)

1:27 kai <2532> wv <3739> an <302> afikhtai umin <4771> afnw <869> yorubov <2351> h <3588> de <1161> katastrofh <2692> omoiwv <3664> kataigidi parh <3918> kai <2532> otan <3752> erchtai <2064> umin <4771> yliqiv <2347> kai <2532> poliorkia h <2228> otan <3752> erchtai <2064> umin <4771> oleyrov <3639>

1:28 <04672> ynnaumy <03808> alw <07836> ynnrxsy <06030> hnea <03808> alw <07121> ynnarqy <0227> za(1:28)

1:28 estai <1510> gar <1063> otan <3752> epikaleshsye me <1473> egw <1473> de <1161> ouk <3364> eisakousomai <1522> umwn <4771> zhthsousin <2212> me <1473> kakoi <2556> kai <2532> ouc <3364> eurhsousin <2147>

1:29 <0977> wrxb <03808> al <03068> hwhy <03374> taryw <01847> ted <08130> wanv <03588> yk <08478> txt(1:29)

1:29 emishsan <3404> gar <1063> sofian <4678> ton <3588> de <1161> fobon <5401> tou <3588> kuriou <2962> ou <3364> proeilanto

1:30 <08433> ytxkwt <03605> lk <05006> wuan <06098> ytuel <014> wba <03808> al(1:30)

1:30 oude <3761> hyelon emaiv <1699> prosecein <4337> boulaiv <1012> emukthrizon <3456> de <1161> emouv <1699> elegcouv <1650>

1:31 <07646> webvy <04156> Mhytuemmw <01870> Mkrd <06529> yrpm <0398> wlkayw(1:31)

1:31 toigaroun <5105> edontai <2068> thv <3588> eautwn <1438> odou <3598> touv <3588> karpouv <2590> kai <2532> thv <3588> eautwn <1438> asebeiav <763> plhsyhsontai

1:32 <06> Mdbat <03684> Mylyok <07962> twlsw <02026> Mgrht <06612> Mytp <04878> tbwsm <03588> yk(1:32)

1:32 any <473> wn <3739> gar <1063> hdikoun <91> nhpiouv <3516> foneuyhsontai <5407> kai <2532> exetasmov asebeiv <765> olei

1:33 P <07451> her <06343> dxpm <07599> Nnasw <0983> xjb <07931> Nksy <0> yl <08085> emsw(1:33)

1:33 o <3588> de <1161> emou <1473> akouwn <191> kataskhnwsei <2681> ep <1909> elpidi <1680> kai <2532> hsucasei <2270> afobwv <870> apo <575> pantov <3956> kakou <2556>TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA