TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amos 2:6-16

2:6 <05275> Mylen <05668> rwbeb <034> Nwybaw <06662> qydu <03701> Pokb <04376> Mrkm <05921> le <07725> wnbysa <03808> al <0702> hebra <05921> lew <03478> larvy <06588> yesp <07969> hsls <05921> le <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(2:6)

2:6 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> epi <1909> taiv <3588> trisin <5140> asebeiaiv <763> israhl <2474> kai <2532> epi <1909> taiv <3588> tessarsin <5064> ouk <3364> apostrafhsomai <654> auton <846> any <473> wn <3739> apedonto <591> arguriou <694> dikaion <1342> kai <2532> penhta <3993> eneken upodhmatwn <5266>

2:7 <06944> ysdq <08034> Ms <0853> ta <02490> llx <04616> Neml <05291> hrenh <0413> la <01980> wkly <01> wybaw <0376> syaw <05186> wjy <06035> Mywne <01870> Krdw <01800> Myld <07218> sarb <0776> Ura <06083> rpe <05921> le <07602> Mypash(2:7)

2:7 ta <3588> patounta <3961> epi <1909> ton <3588> coun thv <3588> ghv <1065> kai <2532> ekondulizon eiv <1519> kefalav <2776> ptwcwn <4434> kai <2532> odon <3598> tapeinwn <5011> exeklinan <1578> kai <2532> uiov <5207> kai <2532> pathr <3962> autou <846> eiseporeuonto <1531> prov <4314> thn <3588> authn <846> paidiskhn <3814> opwv <3704> bebhlwswsin <953> to <3588> onoma <3686> tou <3588> yeou <2316> autwn <846>

2:8 <0430> Mhyhla <01004> tyb <08354> wtsy <06064> Myswne <03196> Nyyw <04196> xbzm <03605> lk <0681> lua <05186> wjy <02254> Mylbx <0899> Mydgb <05921> lew(2:8)

2:8 kai <2532> ta <3588> imatia <2440> autwn <846> desmeuontev <1195> scoinioiv <4979> parapetasmata epoioun <4160> ecomena <2192> tou <3588> yusiasthriou <2379> kai <2532> oinon <3631> ek <1537> sukofantiwn epinon <4095> en <1722> tw <3588> oikw <3624> tou <3588> yeou <2316> autwn <846>

2:9 <08478> txtm <08328> wysrsw <04605> lemm <06529> wyrp <08045> dymsaw <0437> Mynwlak <01931> awh <02634> Noxw <01363> whbg <0730> Myzra <01363> hbgk <0834> rsa <06440> Mhynpm <0567> yrmah <0853> ta <08045> ytdmsh <0595> yknaw(2:9)

2:9 egw <1473> de <1161> exhra <1808> ton <3588> amorraion ek <1537> proswpou <4383> autwn <846> ou <3739> hn <1510> kaywv <2531> uqov <5311> kedrou to <3588> uqov <5311> autou <846> kai <2532> iscurov <2478> hn <1510> wv <3739> druv kai <2532> exhra <1808> ton <3588> karpon <2590> autou <846> epanwyen kai <2532> tav <3588> rizav autou <846> upokatwyen

2:10 <0567> yrmah <0776> Ura <0853> ta <03423> tsrl <08141> hns <0705> Myebra <04057> rbdmb <0853> Mkta <01980> Klwaw <04714> Myrum <0776> Uram <0853> Mkta <05927> ytyleh <0595> yknaw(2:10)

2:10 kai <2532> egw <1473> anhgagon <321> umav <4771> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> kai <2532> perihgagon <4013> umav <4771> en <1722> th <3588> erhmw <2048> tessarakonta <5062> eth <2094> tou <3588> kataklhronomhsai thn <3588> ghn <1065> twn <3588> amorraiwn

2:11 <03068> hwhy <05002> Man <03478> larvy <01121> ynb <02063> taz <0369> Nya <0637> Pah <05139> Myrznl <0970> Mkyrwxbmw <05030> Myaybnl <01121> Mkynbm <06965> Myqaw(2:11)

2:11 kai <2532> elabon <2983> ek <1537> twn <3588> uiwn <5207> umwn <4771> eiv <1519> profhtav <4396> kai <2532> ek <1537> twn <3588> neaniskwn <3495> umwn <4771> eiv <1519> agiasmon <38> mh <3165> ouk <3364> estin <1510> tauta <3778> uioi <5207> israhl <2474> legei <3004> kuriov <2962>

2:12 <05012> wabnt <03808> al <0559> rmal <06680> Mtywu <05030> Myaybnh <05921> lew <03196> Nyy <05139> Myrznh <0853> ta <08248> wqstw(2:12)

2:12 kai <2532> epotizete <4222> touv <3588> hgiasmenouv <37> oinon <3631> kai <2532> toiv <3588> profhtaiv <4396> enetellesye <1781> legontev <3004> ou <3364> mh <3165> profhteushte <4395>

2:13 <05995> ryme <0> hl <04395> halmh <05699> hlgeh <05781> qyet <0834> rsak <08478> Mkytxt <05781> qyem <0595> ykna <02009> hnh(2:13)

2:13 dia <1223> touto <3778> idou <2400> egw <1473> kuliw upokatw <5270> umwn <4771> on <3739> tropon <5158> kulietai h <3588> amaxa h <3588> gemousa <1073> kalamhv <2562>

2:14 <05315> wspn <04422> jlmy <03808> al <01368> rwbgw <03581> wxk <0553> Umay <03808> al <02389> qzxw <07031> lqm <04498> ownm <06> dbaw(2:14)

2:14 kai <2532> apoleitai fugh <5437> ek <1537> dromewv kai <2532> o <3588> krataiov <2900> ou <3364> mh <3165> krathsh <2902> thv <3588> iscuov <2479> autou <846> kai <2532> o <3588> machthv ou <3364> mh <3165> swsh <4982> thn <3588> quchn <5590> autou <846>

2:15 <05315> wspn <04422> jlmy <03808> al <05483> owoh <07392> bkrw <04422> jlmy <03808> al <07272> wylgrb <07031> lqw <05975> dmey <03808> al <07198> tsqh <08610> vptw(2:15)

2:15 kai <2532> o <3588> toxothv ou <3364> mh <3165> uposth kai <2532> o <3588> oxuv <3691> toiv <3588> posin <4228> autou <846> ou <3364> mh <3165> diaswyh <1295> oude <3761> o <3588> ippeuv <2460> ou <3364> mh <3165> swsh <4982> thn <3588> quchn <5590> autou <846>

2:16 P <03068> hwhy <05002> Man <01931> awhh <03117> Mwyb <05127> owny <06174> Mwre <01368> Myrwbgb <03820> wbl <0533> Uymaw(2:16)

2:16 kai <2532> eurhsei <2147> thn <3588> kardian <2588> autou <846> en <1722> dunasteiaiv o <3588> gumnov <1131> diwxetai <1377> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250> legei <3004> kuriov <2962>TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA