TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 2:4

2:4 kai <2532> legei <3004> (5719) auth <846> o <3588> ihsouv <2424> ti <5101> emoi <1698> kai <2532> soi <4671> gunai <1135> oupw <3768> hkei <2240> (5719) h <3588> wra <5610> mou <3450>

Yohanes 2:17

2:17 emnhsyhsan <3415> (5681) oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> oti <3754> gegrammenon <1125> (5772) estin <1510> (5748) o <3588> zhlov <2205> tou <3588> oikou <3624> sou <4675> katafagetai <2719> (5695) me <3165>

Yohanes 4:32

4:32 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autoiv <846> egw <1473> brwsin <1035> ecw <2192> (5719) fagein <5315> (5629) hn <3739> umeiv <5210> ouk <3756> oidate <1492> (5758)

Yohanes 5:24

5:24 amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> o <3588> ton <3588> logon <3056> mou <3450> akouwn <191> (5723) kai <2532> pisteuwn <4100> (5723) tw <3588> pemqanti <3992> (5660) me <3165> ecei <2192> (5719) zwhn <2222> aiwnion <166> kai <2532> eiv <1519> krisin <2920> ouk <3756> ercetai <2064> (5736) alla <235> metabebhken <3327> (5758) ek <1537> tou <3588> yanatou <2288> eiv <1519> thn <3588> zwhn <2222>

Yohanes 5:30

5:30 ou <3756> dunamai <1410> (5736) egw <1473> poiein <4160> (5721) ap <575> emautou <1683> ouden <3762> kaywv <2531> akouw <191> (5719) krinw <2919> (5719) kai <2532> h <3588> krisiv <2920> h <3588> emh <1699> dikaia <1342> estin <1510> (5748) oti <3754> ou <3756> zhtw <2212> (5719) to <3588> yelhma <2307> to <3588> emon <1699> alla <235> to <3588> yelhma <2307> tou <3588> pemqantov <3992> (5660) me <3165>

Yohanes 5:47

5:47 ei <1487> de <1161> toiv <3588> ekeinou <1565> grammasin <1121> ou <3756> pisteuete <4100> (5719) pwv <4459> toiv <3588> emoiv <1699> rhmasin <4487> pisteusete <4100> (5692)

Yohanes 7:16

7:16 apekriyh <611> (5662) oun <3767> autoiv <846> ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) h <3588> emh <1699> didach <1322> ouk <3756> estin <1510> (5748) emh <1699> alla <235> tou <3588> pemqantov <3992> (5660) me <3165>

Yohanes 8:16

8:16 kai <2532> ean <1437> krinw <2919> (5725) de <1161> egw <1473> h <3588> krisiv <2920> h <3588> emh <1699> alhyinh <228> estin <1510> (5748) oti <3754> monov <3441> ouk <3756> eimi <1510> (5748) all <235> egw <1473> kai <2532> o <3588> pemqav <3992> (5660) me <3165> [pathr] <3962>

Yohanes 8:28

8:28 eipen <2036> (5627) oun <3767> o <3588> ihsouv <2424> otan <3752> uqwshte <5312> (5661) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> tote <5119> gnwsesye <1097> (5695) oti <3754> egw <1473> eimi <1510> (5748) kai <2532> ap <575> emautou <1683> poiw <4160> (5719) ouden <3762> alla <235> kaywv <2531> edidaxen <1321> (5656) me <3165> o <3588> pathr <3962> tauta <5023> lalw <2980> (5719)

Yohanes 8:31

8:31 elegen <3004> (5707) oun <3767> o <3588> ihsouv <2424> prov <4314> touv <3588> pepisteukotav <4100> (5761) autw <846> ioudaiouv <2453> ean <1437> umeiv <5210> meinhte <3306> (5661) en <1722> tw <3588> logw <3056> tw <3588> emw <1699> alhywv <230> mayhtai <3101> mou <3450> este <1510> (5748)

Yohanes 8:37

8:37 oida <1492> (5758) oti <3754> sperma <4690> abraam <11> este <1510> (5748) alla <235> zhteite <2212> (5719) me <3165> apokteinai <615> (5658) oti <3754> o <3588> logov <3056> o <3588> emov <1699> ou <3756> cwrei <5562> (5719) en <1722> umin <5213>

Yohanes 8:43

8:43 dia <1223> ti <5101> thn <3588> lalian <2981> thn <3588> emhn <1699> ou <3756> ginwskete <1097> (5719) oti <3754> ou <3756> dunasye <1410> (5736) akouein <191> (5721) ton <3588> logon <3056> ton <3588> emon <1699>

Yohanes 8:46

8:46 tiv <5101> ex <1537> umwn <5216> elegcei <1651> (5719) me <3165> peri <4012> amartiav <266> ei <1487> alhyeian <225> legw <3004> (5719) dia <1223> ti <5101> umeiv <5210> ou <3756> pisteuete <4100> (5719) moi <3427>

Yohanes 8:51-52

8:51 amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ean <1437> tiv <5100> ton <3588> emon <1699> logon <3056> thrhsh <5083> (5661) yanaton <2288> ou <3756> mh <3361> yewrhsh <2334> (5661) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

8:52 eipon <2036> (5627) autw <846> oi <3588> ioudaioi <2453> nun <3568> egnwkamen <1097> (5758) oti <3754> daimonion <1140> eceiv <2192> (5719) abraam <11> apeyanen <599> (5627) kai <2532> oi <3588> profhtai <4396> kai <2532> su <4771> legeiv <3004> (5719) ean <1437> tiv <5100> ton <3588> logon <3056> mou <3450> thrhsh <5083> (5661) ou <3756> mh <3361> geushtai <1089> (5667) yanatou <2288> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

Yohanes 10:16

10:16 kai <2532> alla <243> probata <4263> ecw <2192> (5719) a <3739> ouk <3756> estin <1510> (5748) ek <1537> thv <3588> aulhv <833> tauthv <3778> kakeina <2548> dei <1163> (5904) me <3165> agagein <71> (5629) kai <2532> thv <3588> fwnhv <5456> mou <3450> akousousin <191> (5692) kai <2532> genhsontai <1096> (5695) mia <1520> poimnh <4167> eiv <1520> poimhn <4166>

Yohanes 10:18

10:18 oudeiv <3762> hren <142> (5656) authn <846> ap <575> emou <1700> all <235> egw <1473> tiyhmi <5087> (5719) authn <846> ap <575> emautou <1683> exousian <1849> ecw <2192> (5719) yeinai <5087> (5629) authn <846> kai <2532> exousian <1849> ecw <2192> (5719) palin <3825> labein <2983> (5629) authn <846> tauthn <3778> thn <3588> entolhn <1785> elabon <2983> (5627) para <3844> tou <3588> patrov <3962> mou <3450>

Yohanes 12:7

12:7 eipen <2036> (5627) oun <3767> o <3588> ihsouv <2424> afev <863> (5628) authn <846> ina <2443> eiv <1519> thn <3588> hmeran <2250> tou <3588> entafiasmou <1780> mou <3450> thrhsh <5083> (5661) auto <846>

Yohanes 12:26

12:26 ean <1437> emoi <1698> tiv <5100> diakonh <1247> (5725) emoi <1698> akolouyeitw <190> (5720) kai <2532> opou <3699> eimi <1510> (5748) egw <1473> ekei <1563> kai <2532> o <3588> diakonov <1249> o <3588> emov <1699> estai <1510> (5704) ean <1437> tiv <5100> emoi <1698> diakonh <1247> (5725) timhsei <5091> (5692) auton <846> o <3588> pathr <3962>

Yohanes 12:47-49

12:47 kai <2532> ean <1437> tiv <5100> mou <3450> akoush <191> (5661) twn <3588> rhmatwn <4487> kai <2532> mh <3361> fulaxh <5442> (5661) egw <1473> ou <3756> krinw <2919> (5692) <2919> (5719) auton <846> ou <3756> gar <1063> hlyon <2064> (5627) ina <2443> krinw <2919> (5725) ton <3588> kosmon <2889> all <235> ina <2443> swsw <4982> (5661) ton <3588> kosmon <2889>

12:48 o <3588> ayetwn <114> (5723) eme <1691> kai <2532> mh <3361> lambanwn <2983> (5723) ta <3588> rhmata <4487> mou <3450> ecei <2192> (5719) ton <3588> krinonta <2919> (5723) auton <846> o <3588> logov <3056> on <3739> elalhsa <2980> (5656) ekeinov <1565> krinei <2919> (5692) auton <846> en <1722> th <3588> escath <2078> hmera <2250>

12:49 oti <3754> egw <1473> ex <1537> emautou <1683> ouk <3756> elalhsa <2980> (5656) all <235> o <3588> pemqav <3992> (5660) me <3165> pathr <3962> autov <846> moi <3427> entolhn <1785> dedwken <1325> (5758) ti <5101> eipw <2036> (5632) kai <2532> ti <5101> lalhsw <2980> (5661)

Yohanes 13:8

13:8 legei <3004> (5719) autw <846> petrov <4074> ou <3756> mh <3361> niqhv <3538> (5661) mou <3450> touv <3588> podav <4228> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> autw <846> ean <1437> mh <3361> niqw <3538> (5661) se <4571> ouk <3756> eceiv <2192> (5719) merov <3313> met <3326> emou <1700>

Yohanes 13:18

13:18 ou <3756> peri <4012> pantwn <3956> umwn <5216> legw <3004> (5719) egw <1473> oida <1492> (5758) tinav <5101> exelexamhn <1586> (5668) all <235> ina <2443> h <3588> grafh <1124> plhrwyh <4137> (5686) o <3588> trwgwn <5176> (5723) mou <3450> ton <3588> arton <740> ephren <1869> (5656) ep <1909> eme <1691> thn <3588> pternan <4418> autou <846>

Yohanes 13:35

13:35 en <1722> toutw <5129> gnwsontai <1097> (5695) pantev <3956> oti <3754> emoi <1698> mayhtai <3101> este <1510> (5748) ean <1437> agaphn <26> echte <2192> (5725) en <1722> allhloiv <240>

Yohanes 14:15

14:15 ean <1437> agapate <25> (5725) me <3165> tav <3588> entolav <1785> tav <3588> emav <1699> thrhsete <5083> (5692)

Yohanes 14:21

14:21 o <3588> ecwn <2192> (5723) tav <3588> entolav <1785> mou <3450> kai <2532> thrwn <5083> (5723) autav <846> ekeinov <1565> estin <1510> (5748) o <3588> agapwn <25> (5723) me <3165> o <3588> de <1161> agapwn <25> (5723) me <3165> agaphyhsetai <25> (5701) upo <5259> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> kagw <2504> agaphsw <25> (5692) auton <846> kai <2532> emfanisw <1718> (5692) autw <846> emauton <1683>

Yohanes 14:23-24

14:23 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> ean <1437> tiv <5100> agapa <25> (5725) me <3165> ton <3588> logon <3056> mou <3450> thrhsei <5083> (5692) kai <2532> o <3588> pathr <3962> mou <3450> agaphsei <25> (5692) auton <846> kai <2532> prov <4314> auton <846> eleusomeya <2064> (5695) kai <2532> monhn <3438> par <3844> autw <846> poihsomeya <4160> (5695)

14:24 o <3588> mh <3361> agapwn <25> (5723) me <3165> touv <3588> logouv <3056> mou <3450> ou <3756> threi <5083> (5719) kai <2532> o <3588> logov <3056> on <3739> akouete <191> (5719) ouk <3756> estin <1510> (5748) emov <1699> alla <235> tou <3588> pemqantov <3992> (5660) me <3165> patrov <3962>

Yohanes 14:27

14:27 eirhnhn <1515> afihmi <863> (5719) umin <5213> eirhnhn <1515> thn <3588> emhn <1699> didwmi <1325> (5719) umin <5213> ou <3756> kaywv <2531> o <3588> kosmov <2889> didwsin <1325> (5719) egw <1473> didwmi <1325> (5719) umin <5213> mh <3361> tarassesyw <5015> (5744) umwn <5216> h <3588> kardia <2588> mhde <3366> deiliatw <1168> (5720)

Yohanes 15:2

15:2 pan <3956> klhma <2814> en <1722> emoi <1698> mh <3361> feron <5342> (5723) karpon <2590> airei <142> (5719) auto <846> kai <2532> pan <3956> to <3588> karpon <2590> feron <5342> (5723) kayairei <2508> (5719) auto <846> ina <2443> karpon <2590> pleiona <4119> ferh <5342> (5725)

Yohanes 15:7-8

15:7 ean <1437> meinhte <3306> (5661) en <1722> emoi <1698> kai <2532> ta <3588> rhmata <4487> mou <3450> en <1722> umin <5213> meinh <3306> (5661) o <3739> ean <1437> yelhte <2309> (5725) aithsasye <154> (5669) kai <2532> genhsetai <1096> (5695) umin <5213>

15:8 en <1722> toutw <5129> edoxasyh <1392> (5681) o <3588> pathr <3962> mou <3450> ina <2443> karpon <2590> polun <4183> ferhte <5342> (5725) kai <2532> genhsye <1096> (5638) emoi <1698> mayhtai <3101>

Yohanes 15:10

15:10 ean <1437> tav <3588> entolav <1785> mou <3450> thrhshte <5083> (5661) meneite <3306> (5692) en <1722> th <3588> agaph <26> mou <3450> kaywv <2531> egw <1473> tou <3588> patrov <3962> tav <3588> entolav <1785> tethrhka <5083> (5758) kai <2532> menw <3306> (5719) autou <846> en <1722> th <3588> agaph <26>

Yohanes 15:12

15:12 auth <3778> estin <1510> (5748) h <3588> entolh <1785> h <3588> emh <1699> ina <2443> agapate <25> (5725) allhlouv <240> kaywv <2531> hgaphsa <25> (5656) umav <5209>

Yohanes 15:17

15:17 tauta <5023> entellomai <1781> (5736) umin <5213> ina <2443> agapate <25> (5725) allhlouv <240>

Yohanes 15:20-21

15:20 mnhmoneuete <3421> (5720) tou <3588> logou <3056> ou <3739> egw <1473> eipon <2036> (5627) umin <5213> ouk <3756> estin <1510> (5748) doulov <1401> meizwn <3187> tou <3588> kuriou <2962> autou <846> ei <1487> eme <1691> ediwxan <1377> (5656) kai <2532> umav <5209> diwxousin <1377> (5692) ei <1487> ton <3588> logon <3056> mou <3450> ethrhsan <5083> (5656) kai <2532> ton <3588> umeteron <5212> thrhsousin <5083> (5692)

15:21 alla <235> tauta <5023> panta <3956> poihsousin <4160> (5692) eiv <1519> umav <5209> dia <1223> to <3588> onoma <3686> mou <3450> oti <3754> ouk <3756> oidasin <1492> (5758) ton <3588> pemqanta <3992> (5660) me <3165>

Yohanes 16:14-15

16:14 ekeinov <1565> eme <1691> doxasei <1392> (5692) oti <3754> ek <1537> tou <3588> emou <1700> lhmqetai <2983> (5695) kai <2532> anaggelei <312> (5692) umin <5213>

16:15 panta <3956> osa <3745> ecei <2192> (5719) o <3588> pathr <3962> ema <1699> estin <1510> (5748) dia <1223> touto <5124> eipon <2036> (5627) oti <3754> ek <1537> tou <3588> emou <1700> lambanei <2983> (5719) kai <2532> anaggelei <312> (5692) umin <5213>

Yohanes 17:5

17:5 kai <2532> nun <3568> doxason <1392> (5657) me <3165> su <4771> pater <3962> para <3844> seautw <4572> th <3588> doxh <1391> h <3739> eicon <2192> (5707) pro <4253> tou <3588> ton <3588> kosmon <2889> einai <1510> (5750) para <3844> soi <4671>

Yohanes 17:9

17:9 egw <1473> peri <4012> autwn <846> erwtw <2065> (5719) ou <3756> peri <4012> tou <3588> kosmou <2889> erwtw <2065> (5719) alla <235> peri <4012> wn <3739> dedwkav <1325> (5758) moi <3427> oti <3754> soi <4671> eisin <1510> (5748)

Yohanes 18:23

18:23 apekriyh <611> (5662) autw <846> ihsouv <2424> ei <1487> kakwv <2560> elalhsa <2980> (5656) marturhson <3140> (5657) peri <4012> tou <3588> kakou <2556> ei <1487> de <1161> kalwv <2573> ti <5101> me <3165> dereiv <1194> (5719)

Yohanes 19:23-24

19:23 oi <3588> oun <3767> stratiwtai <4757> ote <3753> estaurwsan <4717> (5656) ton <3588> ihsoun <2424> elabon <2983> (5627) ta <3588> imatia <2440> autou <846> kai <2532> epoihsan <4160> (5656) tessara <5064> merh <3313> ekastw <1538> stratiwth <4757> merov <3313> kai <2532> ton <3588> citwna <5509> hn <1510> (5713) de <1161> o <3588> citwn <5509> arafov <729> ek <1537> twn <3588> anwyen <509> ufantov <5307> di <1223> olou <3650>

19:24 eipan <3004> (5627) oun <3767> prov <4314> allhlouv <240> mh <3361> sciswmen <4977> (5661) auton <846> alla <235> lacwmen <2975> (5632) peri <4012> autou <846> tinov <5101> estai <1510> (5704) ina <2443> h <3588> grafh <1124> plhrwyh <4137> (5686) diemerisanto <1266> (5668) ta <3588> imatia <2440> mou <3450> eautoiv <1438> kai <2532> epi <1909> ton <3588> imatismon <2441> mou <3450> ebalon <906> (5627) klhron <2819> oi <3588> men <3303> oun <3767> stratiwtai <4757> tauta <5023> epoihsan <4160> (5656)TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA