TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 13:23

13:23 hn <1510> (5713) anakeimenov <345> (5740) eiv <1520> ek <1537> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> en <1722> tw <3588> kolpw <2859> tou <3588> ihsou <2424> on <3739> hgapa <25> (5707) [o] <3588> ihsouv <2424>

Yohanes 20:2

20:2 trecei <5143> (5719) oun <3767> kai <2532> ercetai <2064> (5736) prov <4314> simwna <4613> petron <4074> kai <2532> prov <4314> ton <3588> allon <243> mayhthn <3101> on <3739> efilei <5368> (5707) o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> hran <142> (5656) ton <3588> kurion <2962> ek <1537> tou <3588> mnhmeiou <3419> kai <2532> ouk <3756> oidamen <1492> (5758) pou <4226> eyhkan <5087> (5656) auton <846>

Yohanes 21:7

21:7 legei <3004> (5719) oun <3767> o <3588> mayhthv <3101> ekeinov <1565> on <3739> hgapa <25> (5707) o <3588> ihsouv <2424> tw <3588> petrw <4074> o <3588> kuriov <2962> estin <1510> (5748) simwn <4613> oun <3767> petrov <4074> akousav <191> (5660) oti <3754> o <3588> kuriov <2962> estin <1510> (5748) ton <3588> ependuthn <1903> diezwsato <1241> (5668) hn <1510> (5713) gar <1063> gumnov <1131> kai <2532> ebalen <906> (5627) eauton <1438> eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281>

Yohanes 21:20

21:20 epistrafeiv <1994> (5651) o <3588> petrov <4074> blepei <991> (5719) ton <3588> mayhthn <3101> on <3739> hgapa <25> (5707) o <3588> ihsouv <2424> akolouyounta <190> (5723) ov <3739> kai <2532> anepesen <377> (5627) en <1722> tw <3588> deipnw <1173> epi <1909> to <3588> sthyov <4738> autou <846> kai <2532> eipen <2036> (5627) kurie <2962> tiv <5101> estin <1510> (5748) o <3588> paradidouv <3860> (5723) se <4571>

Yohanes 21:24

21:24 outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> mayhthv <3101> o <3588> marturwn <3140> (5723) peri <4012> toutwn <5130> kai <2532> o <3588> graqav <1125> (5660) tauta <5023> kai <2532> oidamen <1492> (5758) oti <3754> alhyhv <227> autou <846> h <3588> marturia <3141> estin <1510> (5748)TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA