TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 10:15

10:15 kaywv <2531> ginwskei <1097> (5719) me <3165> o <3588> pathr <3962> kagw <2504> ginwskw <1097> (5719) ton <3588> patera <3962> kai <2532> thn <3588> quchn <5590> mou <3450> tiyhmi <5087> (5719) uper <5228> twn <3588> probatwn <4263>

Yohanes 11:27

11:27 legei <3004> (5719) autw <846> nai <3483> kurie <2962> egw <1473> pepisteuka <4100> (5758) oti <3754> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316> o <3588> eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> ercomenov <2064> (5740)

Yohanes 17:24

17:24 pathr <3962> o <3739> dedwkav <1325> (5758) moi <3427> yelw <2309> (5719) ina <2443> opou <3699> eimi <1510> (5748) egw <1473> kakeinoi <2548> wsin <1510> (5753) met <3326> emou <1700> ina <2443> yewrwsin <2334> (5725) thn <3588> doxan <1391> thn <3588> emhn <1699> hn <3739> dedwkav <1325> (5758) moi <3427> oti <3754> hgaphsav <25> (5656) me <3165> pro <4253> katabolhv <2602> kosmou <2889>TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA