TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yesaya 44:1-28

Konteks
TUHAN satu-satunya Allah
44:1 "Tetapi sekarang, dengarlah, hai Yakub, hamba-Ku, n  dan hai Israel, yang telah Kupilih! o  44:2 Beginilah firman TUHAN yang menjadikan p  engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan q  dan yang menolong r  engkau: Janganlah takut, s  hai hamba-Ku t  Yakub, dan hai Yesyurun, u  yang telah Kupilih! 44:3 Sebab Aku akan mencurahkan air v  ke atas tanah w  yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan Roh-Ku x  ke atas keturunanmu 1 , dan berkat-Ku y  ke atas anak cucumu. z  44:4 Mereka akan tumbuh seperti rumput a  di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa b  di tepi sungai. c  44:5 Yang satu akan berkata: Aku kepunyaan d  TUHAN 2 , yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya: e  Kepunyaan TUHAN, f  dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel." 44:6 Beginilah firman TUHAN 3 , Raja g  dan Penebus h  Israel, TUHAN semesta alam: "Akulah yang terdahulu i  dan Akulah yang terkemudian; tidak ada Allah j  selain dari pada-Ku. 44:7 Siapakah seperti Aku? k  Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya l  dan membentangkannya kepada-Ku! Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami! 44:8 Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah Kukabarkan m  dan Kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksi-Ku! Adakah Allah n  selain dari pada-Ku? Tidak ada Gunung Batu o  yang lain, tidak ada Kukenal!"
Kebodohan pemujaan patung
44:9 Orang-orang yang membentuk patung, p  semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. q  Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat r  dan tidaklah mengetahui apa-apa; oleh karena itu mereka akan mendapat malu. s  44:10 Siapakah yang membentuk allah dan menuang patung t  yang tidak memberi faedah? u  44:11 Sesungguhnya, semua pengikutnya akan mendapat malu, v  dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri! Mereka akan gentar dan mendapat malu w  bersama-sama. 44:12 Tukang besi x  membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu, ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. y  Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya, dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. z  44:13 Tukang kayu a  merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah; ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka, lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki b  kepadanya, seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. c  44:14 Mungkin ia menebang pohon-pohon aras atau ia memilih pohon saru atau pohon tarbantin, lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan, atau ia menanam pohon salam, d  lalu hujan membuatnya besar. 44:15 Dan kayunya menjadi kayu api e  bagi manusia, yang memakainya untuk memanaskan diri; lagipula ia menyalakannya untuk membakar roti. Tetapi juga ia membuatnya menjadi allah lalu menyembah f  kepadanya; ia mengerjakannya menjadi patung lalu sujud g  kepadanya. 44:16 Setengahnya dibakarnya dalam api dan di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang; ia memanaskan diri sambil berkata: "Ha, aku sudah menjadi panas, aku telah merasakan kepanasan api. h " 44:17 Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi allah, menjadi patung sembahannya; ia sujud kepadanya, ia menyembah i  dan berdoa j  kepadanya, katanya: "Tolonglah k  aku, sebab engkaulah allahku!" 44:18 Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti l  apa-apa, sebab matanya m  melekat tertutup, sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga, sehingga tidak dapat memahami. 44:19 Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian n  untuk mengatakan: "Setengahnya sudah kubakar dalam api dan di atas baranya o  juga sudah kubakar roti, sudah kupanggang daging, lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian? p  Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering? q " 44:20 Orang yang sibuk dengan abu r  belaka, disesatkan s  oleh hatinya yang tertipu; ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan: "Bukankah dusta t  u  yang menjadi peganganku?"
TUHAN Penebus Israel
44:21 Ingatlah v  semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hamba-Ku, hai Israel. w  Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hamba-Ku; x  hai Israel, engkau tidak Kulupakan. y  44:22 Aku telah menghapus z  segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah a  kepada-Ku, sebab Aku telah menebus b  engkau! 44:23 Bersorak-sorailah, c  hai langit, sebab TUHAN telah bertindak, bertempiksoraklah, hai rahim bumi! d  Bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, e  hai hutan serta segala pohon f  di dalamnya! Sebab TUHAN telah menebus g  Yakub, dan Ia telah memperlihatkan keagungan-Nya h  dalam hal Israel. 44:24 Beginilah firman TUHAN, Penebusmu, i  yang membentuk j  engkau sejak dari kandungan; k  "Akulah TUHAN, yang menjadikan segala sesuatu 4 , yang seorang diri membentangkan langit, l  yang menghamparkan bumi m --siapakah yang mendampingi Aku? -- 44:25 Akulah yang meniadakan n  tanda-tanda peramal pembohong dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung; o  yang membuat orang-orang bijaksana p  mundur ke belakang, dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan; q  44:26 Akulah yang menguatkan perkataan r  hamba-hamba-Ku dan melaksanakan s  keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusan-Ku; yang berkata tentang Yerusalem: t  Baiklah ia didiami! dan tentang kota-kota Yehuda: Baiklah ia dibangun, Aku mau mendirikan kembali u  reruntuhannya! v  44:27 Akulah yang berkata kepada tubir lautan: Jadilah kering, Aku mau mengeringkan w  sungai-sungaimu! 44:28 Akulah yang berkata tentang Koresh: x  Dia gembala-Ku; segala kehendak-Ku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem: y  Baiklah ia dibangun! dan tentang Bait Suci 5 : z  Baiklah diletakkan dasarnya! a "

Yesaya 6:1--7:25

Konteks
Yesaya mendapat panggilan Allah
6:1 Dalam tahun matinya g  raja Uzia 6  h  aku melihat Tuhan 7  i  duduk di atas takhta j  yang tinggi dan menjulang, k  dan ujung jubah-Nya l  memenuhi Bait Suci. 6:2 Para Serafim 8  m  berdiri di sebelah atas-Nya, masing-masing mempunyai enam sayap; dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dua sayap dipakai untuk menutupi kaki n  mereka dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang. 6:3 Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya: "Kudus, kudus, o  kuduslah 9  TUHAN semesta alam, p  seluruh bumi q  penuh kemuliaan-Nya! r " 6:4 Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu dan rumah itupun penuhlah dengan asap. s  6:5 Lalu kataku: "Celakalah t  aku 10 ! aku binasa! u  Sebab aku ini seorang yang najis bibir, v  w  dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, x  namun mataku telah melihat y  Sang Raja, z  yakni TUHAN semesta alam. a " 6:6 Tetapi seorang dari pada Serafim itu terbang mendapatkan aku; di tangannya ada bara, b  yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. 6:7 Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata: "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, c  maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. d " 6:8 Lalu aku mendengar suara e  Tuhan berkata: "Siapakah yang akan Kuutus 11 , f  dan siapakah yang mau pergi untuk Aku? g " Maka sahutku: "Ini aku, h  utuslah aku!" 6:9 Kemudian firman-Nya: "Pergilah, i  dan katakanlah kepada bangsa ini 12 : Dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti: jangan! Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap: j  jangan! 6:10 Buatlah hati bangsa ini keras k  dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya l  melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya m  dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. n " 6:11 Kemudian aku bertanya: "Sampai berapa lama, ya Tuhan? o " Lalu jawab-Nya: "Sampai kota-kota telah lengang p  sunyi sepi, tidak ada lagi q  yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi sunyi dan sepi. r  6:12 TUHAN akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, s  sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. t  6:13 Dan jika di situ masih tinggal u  sepersepuluh dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan, v  namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya w  tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul x  itulah akan keluar tunas yang kudus 13 ! y "
Yesaya dan raja Ahas
7:1 Dalam zaman Ahas z  bin Yotam bin Uzia, raja Yehuda 14 , maka Rezin, a  raja Aram, b  dengan Pekah c  bin Remalya, d  raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. 7:2 Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud: e  "Aram telah berkemah di wilayah Efraim, f " maka hati Ahas dan hati rakyatnya gemetar g  ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. 7:3 Berfirmanlah TUHAN kepada Yesaya: "Baiklah engkau keluar menemui Ahas, engkau dan Syear Yasyub 15 , h  anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada Padang i  Tukang Penatu, 7:4 dan katakanlah kepadanya: Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, j  janganlah takut k  dan janganlah hatimu kecut l  karena kedua puntung m  kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah n  Rezin dengan Aram dan anak Remalya. o  7:5 Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalya p  telah merancang q  yang jahat atasmu, dengan berkata: 7:6 Marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya, 7:7 maka beginilah firman r  Tuhan ALLAH: Tidak akan sampai hal itu, dan tidak akan terjadi, s  7:8 sebab Damsyik t  ialah ibu kota Aram, dan Rezin u  ialah kepala Damsyik. Dalam enam puluh lima tahun 16  Efraim akan pecah, v  tidak menjadi bangsa lagi. 7:9 Dan Samaria w  ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalya ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, x  sungguh, y  kamu tidak teguh jaya. z "
Pemberitaan mengenai Imanuel
7:10 TUHAN melanjutkan firman-Nya kepada Ahas, kata-Nya: 7:11 "Mintalah suatu pertanda a  dari TUHAN, Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi b  yang di atas." 7:12 Tetapi Ahas menjawab: "Aku tidak mau meminta 17 , aku tidak mau mencobai c  TUHAN." 7:13 Lalu berkatalah nabi Yesaya: "Baiklah dengarkan, hai keluarga Daud! d  Belum cukupkah e  kamu melelahkan f  orang, sehingga kamu melelahkan Allahku g  juga? 7:14 Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda: h  Sesungguhnya, seorang perempuan muda i  mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, j  dan ia akan menamakan Dia Imanuel 18 . k  7:15 Ia akan makan dadih l  dan madu m  sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, 7:16 sebab sebelum anak itu tahu n  menolak yang jahat dan memilih yang baik, o  maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. p  7:17 TUHAN akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri q  dari Yehuda--yakni raja Asyur. r " 7:18 Pada hari itu s  akan terjadi: TUHAN bersuit t  memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil, dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. u  7:19 Dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal dan di celah-celah v  bukit-bukit batu, di segala pagar duri w  dan di segala tanah penggembalaan. 7:20 Pada hari itu x  dengan y  pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, z  yakni raja Asyur, a  Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan b  pisau itu akan melenyapkan janggut c  juga. 7:21 Pada hari itu d  setiap orang akan memiara seekor lembu betina yang muda dan dua ekor domba, e  7:22 dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadih; f  sungguh, dadih g  dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. 7:23 Pada hari itu h  setiap tempat, di mana biasanya tumbuh seribu pohon anggur dan yang berharga seribu syikal perak, i  akan menjadi tempat puteri malu dan rumput. j  7:24 Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur, sebab puteri malu k  dan rumput belaka seluruh negeri itu. 7:25 Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng l  gunung yang biasanya dicangkul, karena takut akan puteri malu dan rumput; m  di situ hanya lembu dan domba akan berkeliaran. n 

Yesaya 46:1-7

Konteks
Para dewa Babel tidak berdaya
46:1 Dewa Bel l  sudah ditundukkan, dewa Nebo 19  sudah direbahkan, patung-patungnya m  sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan; yang pernah kamu arak, n  sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, 46:2 yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. o  46:3 "Dengarkanlah p  Aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal q  dari keturunan Israel, hai orang-orang yang Kudukung sejak dari kandungan, r  hai orang-orang yang Kujunjung s  sejak dari rahim. t  46:4 Sampai masa tuamu Aku tetap Dia u  dan sampai masa putih rambutmu v  Aku menggendong kamu 20 . Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus; Aku mau memikul w  kamu dan menyelamatkan kamu. 46:5 Kepada siapakah kamu hendak menyamakan Aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan Aku, sehingga kami sama? x  46:6 Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing, mereka mengupah tukang emas y  untuk membuat allah dari bahan itu, lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya! z  46:7 Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, a  lalu menaruhnya di tempatnya; di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih b  dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab c  dan ia tidak menyelamatkan d  mereka dari kesesakannya.

Yesaya 46:9

Konteks
46:9 Ingatlah hal-hal g  yang dahulu dari sejak purbakala, h  bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain, Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku, i 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[44:3]  1 Full Life : AKU AKAN MENCURAHKAN ROH-KU KE ATAS KETURUNANMU.

Nas : Yes 44:3

Sekalipun sebagian besar Israel merupakan bangsa yang murtad pada zaman Yesaya, ia bernubuat bahwa akan tiba waktunya ketika Roh Kudus akan dicurahkan atas angkatan yang akan datang (bd. Yes 32:15; Yer 31:33-34; Yeh 36:26-27; 39:29; Za 12:10-13:1). Sebagian nubuat ini digenapi pada hari Pentakosta (bd. Yoel 2:25-29; Kis 2:17-18;

lihat cat. --> Kis 1:8 dan

lihat cat. --> Kis 2:4)

[atau ref. Kis 1:8; Kis 2:4]

dan menantikan penggenapan penuh bagi Israel setelah mereka menerima Kristus sebagai Mesias

(lihat cat. --> Rom 11:25;

lihat cat. --> Rom 11:26).

[atau ref. Rom 11:25-26]

Pencurahan Roh Allah atas umat-Nya dikaitkan dengan pemulihan, berkat, dan keproduktifan (ayat Yes 44:3-4).

[44:5]  2 Full Life : AKU KEPUNYAAN TUHAN.

Nas : Yes 44:5

Hasil penting dari pencurahan Roh Kudus atas kita adalah kesaksian kita bahwa kita ini milik Tuhan dan bahwa Dia itu Bapa sorgawi kita. Roh menciptakan di dalam diri kita keyakinan bahwa kita adalah milik Allah dan bahwa kita mempunyai segala hak dan wewenang selaku anak-Nya

(lihat cat. --> Rom 8:16;

lihat cat. --> Gal 4:6).

[atau ref. Rom 8:16; Gal 4:6]

[44:6]  3 Full Life : BEGINILAH FIRMAN TUHAN.

Nas : Yes 44:6-20

Allah menyingkapkan kebodohan membuat berhala dari bahan atau logam dan kemudian berdoa kepada benda itu minta tolong (ayat Yes 44:12,17); bahkan dewasa ini orang membuat berbagai patung dan berhala serta tunduk kepadanya di dalam doa dan penyembahan, sambil berharap bahwa roh yang dilambangkan patung itu akan menolong dan membebaskan mereka (ayat Yes 44:17).

[44:24]  4 Full Life : YANG MENJADIKAN SEGALA SESUATU.

Nas : Yes 44:24

Lihat art. PENCIPTAAN.

[44:28]  5 Full Life : KORESY ... BAIT SUCI.

Nas : Yes 44:28

Yesaya menyebut Koresy dengan nama sebagai tokoh yang akan memulai kelepasan orang Yahudi dari penawanan (ayat Yes 44:28). Nubuat ini disampaikan 150 tahun sebelum penggenapannya; pada tahun 538 SM, Koresy mengeluarkan ketetapan yang mengizinkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem dan membangun kembali kota dan bait suci mereka (Ezr 1:1-2). Allah mengatur peristiwa kelahiran dan kehidupan Koresy demikian rupa sehingga rencana dan maksud Allah sendiri tergenapi dengan tepat menurut perjanjian-Nya

(lihat cat. --> Yes 41:2).

[atau ref. Yes 41:2]

[6:1]  6 Full Life : DALAM TAHUN MATINYA RAJA UZIA.

Nas : Yes 6:1

Tahun itu adalah sekitar 740 SM (bd. 2Taw 26:16-21). Sekalipun Yesaya mungkin sudah bernubuat sebelumnya (pasal Yes 1:1-5:30), kini dia menerima penglihatan dari Allah, disucikan, dan diberikan perintah khusus untuk menyampaikan firman Allah kepada umat yang buta, tuli, dan tidak peka secara rohani (ayat Yes 6:9-10).

[6:1]  7 Full Life : AKU MELIHAT TUHAN.

Nas : Yes 6:1

Penglihatan ini memberikan Yesaya pemahaman yang tepat tentang amanat dan panggilannya. Penglihatan ini menyatakan salah satu pokok utama kitab ini, yaitu bahwa kemuliaan, keagungan, dan kekudusan Allah menuntut bahwa mereka yang melayani Dia juga harus kudus. Gereja-gereja dewasa ini juga memerlukan penglihatan Allah di tengah-tengah mereka sebagai Tuhan yang kudus dan Hakim segala sesuatu. Kesadaran akan perlunya pekerjaan pengudusan Allah di dalam kehidupan kita sudah pasti akan menyertai penglihatan semacam ini; hasilnya bisa menjadi mirip dengan pengalaman Yesaya -- pengakuan dosa yang sungguh-sungguh, penyucian mulia, dan penugasan berkuasa oleh Allah dalam kaitan dengan kehendak dan panggilan-Nya (ayat Yes 6:5-8; bd. Wahy 1:13-17).

[6:2]  8 Full Life : PARA SERAFIM.

Nas : Yes 6:2

Serafim adalah makhluk malaikat bertingkat tinggi; kata ini mungkin mengacu kepada makhluk-makhluk hidup yang dinyatakan juga di bagian yang lain dalam Alkitab (mis. Wahy 4:6-9). Nama mereka (harfiah -- "makhluk yang menyala") mungkin menunjukkan kemurnian mereka sebagai yang melayani Allah di sekitar takhta-Nya; mereka mencerminkan kemuliaan Allah sedemikian rupa sehingga kelihatan seperti terbakar.

[6:3]  9 Full Life : KUDUS, KUDUS, KUDUSLAH.

Nas : Yes 6:3

Sifat utama Allah yang dinyatakan kepada Yesaya adalah kekudusan-Nya. Hal ini menunjukkan kesucian watak-Nya, terpisah dari dosa dan menentang semua kejahatan

(lihat art. SIFAT-SIFAT KHAS ALLAH).

Kekudusan mutlak Allah harus diberitakan di gereja-gereja sebagaimana halnya di sorga.

[6:5]  10 Full Life : CELAKALAH AKU!

Nas : Yes 6:5

Di hadapan seluruh kekudusan Allah, Yesaya langsung menyadari ketidaksempurnaan dan kenajisannya sendiri, khususnya dalam kaitan dengan tutur katanya (bd. Yak 3:1-6). Ia juga menyadari akibat melihat Allah berhadapan muka (bd. Kel 33:20) sehingga menjadi ketakutan. Allah kemudian membersihkan mulut dan hatinya (bd. Im 16:12; Yer 1:9) dan menjadikannya layak untuk tetap berada di hadapan-Nya selaku hamba dan nabi dari Yang Mahakudus, Allah Israel. Semua orang yang menghampiri Allah harus diampuni dahulu dosa-dosanya dan hati mereka disucikan oleh Roh Kudus (bd. Ibr 10:19-22), karena hanya Allah dapat menyediakan kesucian yang dituntut-Nya

(lihat art. PEMBAHARUAN).

[6:8]  11 Full Life : SIAPAKAH YANG AKAN KUUTUS?

Nas : Yes 6:8

Hanya setelah mengalami penyucian Yesaya ditugaskan sebagai nabi

(lihat art. NABI DI DALAM PERJANJIAN LAMA).

Bagian ini mengingatkan kita akan Amanat Agung Tuhan kita yang sudah bangkit untuk menyampaikan Injil keselamatan ke seluruh dunia (Mat 28:18-20). Jikalau perintah untuk pergi itu menguasai hati kita, kita akan menanggapinya seperti Yesaya, "Ini aku, utuslah aku."

[6:9]  12 Full Life : PERGILAH, DAN KATAKANLAH KEPADA BANGSA INI.

Nas : Yes 6:9

Allah memberi tahu Yesaya bahwa umat itu akan menolak beritanya dan tetap acuh tak acuh terhadap panggilan sang nabi untuk bertobat; pemberitaan Yesaya bahkan akan membuat hati umat itu makin memberontak kepada Tuhan (ayat Yes 6:9-10; bd. Mat 13:14-15; Mr 4:12; Luk 8:10). Sekalipun demikian, Yesaya harus dengan setia memberitakan berita hukuman yang tidak populer itu (bd. Yer 1:8,19; Yeh 2:3-4). Akan tetapi, ada batas pada pelayanan ini yang meremukkan hati. Hukuman yang dilaksanakan melalui Sanherib pada tahun 701 SM (ayat Yes 6:11-12) akan membawa Yerusalem kepada iman dan ketaatan (Yes 36:21; 37:7); sebagai akibat Yesaya akan dapat mempunyai pelayanan yang baru sepanjang 15 tahun yang dianugerahkan kepada Raja Hizkia (Yes 38:5).

[6:13]  13 Full Life : TUNAS YANG KUDUS.

Nas : Yes 6:13

Allah mendorong Yesaya dengan memberitahukannya bahwa suatu kaum sisa yang sedikit akan percaya dan diselamatkan. Akan muncul Yehuda baru yang dapat disebut kudus, dan melaluinya Allah akan mengerjakan rencana keselamatan bagi dunia. Demikian pula, di bawah perjanjian yang baru Allah akan menghukum gereja yang murtad dan membangkitkan kaum sisa kudus yang akan tetap setia kepada-Nya dan Firman-Nya

(lihat art. PESAN KRISTUS KEPADA TUJUH JEMAAT).

[7:1]  14 Full Life : DALAM ZAMAN AHAS ... RAJA YEHUDA.

Nas : Yes 7:1-25

Sekitar tahun 735/734 SM raja Israel dan raja Aram menyerang Yehuda. Raja Ahas diberi tahu oleh Yesaya agar percaya Allah untuk kelepasan. Namun Ahas menolak untuk menerima tawaran Allah akan sebuah tanda ajaib, ia malah meminta bantuan Asyur (lih. 2Raj 16:5-18; 2Taw 28:16-21). Sekalipun demikian Allah tetap memberi tanda kepada seluruh rumah Daud ini -- lahirnya Imanuel (ayat Yes 7:13-17). Walaupun serbuan Aram-Israel akan gagal, Allah kelak akan mengirim orang Asyur dan Babel untuk menghancurkan negeri itu.

[7:3]  15 Full Life : SYEAR YASYUB.

Nas : Yes 7:3

Nama putra sulung Yesaya berarti "kaum sisa akan kembali." Nama ini menyoroti maksud Allah untuk memelihara kaum sisa yang setia untuk melaksanakan rencana keselamatan-Nya (bd. Yes 11:11-12,16; 37:4,31).

[7:8]  16 Full Life : DALAM ENAM PULUH LIMA TAHUN.

Nas : Yes 7:8

Israel (juga disebut Efraim) dikalahkan pada tahun 722 oleh Asyur, yang membawa orang asing ke negeri itu untuk kawin-mengawini dengan sedikit orang Israel yang tertinggal; keturunan campuran itu kemudian disebut orang Samaria (lih. 2Raj 17:24-34; bd. Yoh 4:7-42).

[7:12]  17 Full Life : AKU TIDAK MAU MEMINTA.

Nas : Yes 7:12

Ahas menolak nasihat nabi Yesaya untuk percaya Allah buat kelepasan; dia malah lebih mengandalkan akalnya yang terbatas dengan meminta pertolongan Asyur (lih. 2Raj 16:5-18; 2Taw 28:16-21).

[7:14]  18 Full Life : SEORANG PEREMPUAN MUDA MENGANDUNG ... IMANUEL.

Nas : Yes 7:14

"Perempuan muda" (juga diterjemahkan "perawan"; bah. Ibr. _almah_) dapat berarti "perawan" atau "seorang wanita muda sebelum nikah".

 1. 1) Penerapan langsung tanda ini ialah pada seorang pengantin perempuan baru yang masih perawan hingga saat pernikahannya. Sebelum anaknya cukup besar untuk mengetahui perbedaan di antara baik dengan buruk, raja-raja Aram dan Israel akan binasa (ayat Yes 7:16).
 2. 2) Penggenapan akhir nubuat ini terjadi dalam kelahiran Yesus Kristus oleh perawan Maria (Mat 1:23). Maria adalah perawan dan tetap perawan hingga Yesus lahir (Mat 1:18,25). Maria hamil secara ajaib oleh Roh Kudus dan bukan oleh seorang laki-laki

  (lihat cat. --> Mat 1:16;

  lihat cat. --> Mat 1:23;

  lihat cat. --> Luk 1:35).

  [atau ref. Mat 1:16,23; Luk 1:35]

 3. 3) Putra sang perawan akan diberi nama "Imanuel", yaitu "Allah menyertai kita" (Mat 1:23); nama tersebut memperoleh arti yang lebih dalam ketika Anak Tunggal Allah sendiri datang ke dalam dunia (bd. Yoh 3:16).

[46:1]  19 Full Life : BEL ... NEBO.

Nas : Yes 46:1

Bel, juga disebut Marduk (bd. Yer 50:2) menjadi dewa tertinggi Babel; Nebo adalah dewa pengetahuan, tulis-menulis, dan astronomi. Dewa-dewa ini tidak dapat melindungi Babel dari kebinasaan.

[46:4]  20 Full Life : AKU MENGGENDONG KAMU.

Nas : Yes 46:4

Bertentangan dengan dewa-dewa ciptaan manusia (Yes 44:12-17) yang harus diangkut oleh penciptanya (ayat Yes 46:1), Tuhan, Pencipta kita, sanggup menggendong kita. Ia telah memperhatikan kita sejak awal kehidupan kita, terus bertindak demi kepentingan kita dan akan memelihara kita sampai ke akhir sekalipun.TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA