TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 40:12-31

40:12 <03976> Mynzamb <01389> twebgw <02022> Myrh <06425> olpb <08254> lqsw <0776> Urah <06083> rpe <07991> slsb <03557> lkw <08505> Nkt <02239> trzb <08064> Mymsw <04325> Mym <08168> wlesb <04058> ddm <04310> ym(40:12)

40:12 tiv <5100> emetrhsen <3354> th <3588> ceiri <5495> to <3588> udwr <5204> kai <2532> ton <3588> ouranon <3772> spiyamh kai <2532> pasan <3956> thn <3588> ghn <1065> draki tiv <5100> esthsen <2476> ta <3588> orh <3735> staymw kai <2532> tav <3588> napav zugw <2218>

40:13 <03045> wneydwy <06098> wtue <0376> syaw <03068> hwhy <07307> xwr <0853> ta <08505> Nkt <04310> ym(40:13)

40:13 tiv <5100> egnw <1097> noun <3563> kuriou <2962> kai <2532> tiv <5100> autou <846> sumboulov <4825> egeneto <1096> ov <3739> sumbiba <4822> auton <846>

40:14 <03045> wneydwy <08394> twnwbt <01870> Krdw <01847> ted <03925> whdmlyw <04941> jpsm <0734> xrab <03925> whdmlyw <0995> whnybyw <03289> Uewn <04310> ym <0854> ta(40:14)

40:14 h <2228> prov <4314> tina <5100> sunebouleusato <4823> kai <2532> sunebibasen <4822> auton <846> h <2228> tiv <5100> edeixen <1166> autw <846> krisin <2920> h <2228> odon <3598> sunesewv <4907> tiv <5100> edeixen <1166> autw <846>

40:15 <05190> lwjy <01851> qdk <0339> Myya <02005> Nh <02803> wbsxn <03976> Mynzam <07834> qxskw <01805> yldm <04752> rmk <01471> Mywg <02005> Nh(40:15)

40:15 ei <1487> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> wv <3739> stagwn apo <575> kadou kai <2532> wv <3739> roph zugou <2218> elogisyhsan <3049> kai <2532> wv <3739> sielov logisyhsontai <3049>

40:16 o <05930> hlwe <01767> yd <0369> Nya <02416> wtyxw <01197> reb <01767> yd <0369> Nya <03844> Nwnblw(40:16)

40:16 o <3588> de <1161> libanov <3030> ouc <3364> ikanov <2425> eiv <1519> kausin <2740> kai <2532> panta <3956> ta <3588> tetrapoda ouc <3364> ikana <2425> eiv <1519> olokarpwsin

40:17 <0> wl <02803> wbsxn <08414> whtw <0657> opam <05048> wdgn <0369> Nyak <01471> Mywgh <03605> lk(40:17)

40:17 kai <2532> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> wv <3739> ouden <3762> eisi <1510> kai <2532> eiv <1519> ouyen <3762> elogisyhsan <3049>

40:18 <0> wl <06186> wkret <01823> twmd <04100> hmw <0410> la <01819> Nwymdt <04310> ym <0413> law(40:18)

40:18 tini <5100> wmoiwsate <3666> kurion <2962> kai <2532> tini <5100> omoiwmati <3667> wmoiwsate <3666> auton <846>

40:19 <06884> Prwu <03701> Pok <07577> twqtrw <07554> wneqry <02091> bhzb <06884> Pruw <02796> srx <05258> Kon <06459> loph(40:19)

40:19 mh <3165> eikona <1504> epoihsen <4160> tektwn <5045> h <2228> crusocoov cwneusav crusion <5553> periecruswsen auton <846> omoiwma <3667> kateskeuasen <2680> auton <846>

40:20 <04131> jwmy <03808> al <06459> lop <03559> Nykhl <0> wl <01245> sqby <02450> Mkx <02796> srx <0977> rxby <07537> bqry <03808> al <06086> Ue <08641> hmwrt <05533> Nkomh(40:20)

40:20 xulon <3586> gar <1063> ashpton eklegetai tektwn <5045> kai <2532> sofwv <4680> zhtei <2212> pwv <4459> sthsei <2476> autou <846> eikona <1504> kai <2532> ina <2443> mh <3165> saleuhtai <4531>

40:21 <0776> Urah <04146> twdowm <0995> Mtnybh <03808> awlh <0> Mkl <07218> sarm <05046> dgh <03808> awlh <08085> wemst <03808> awlh <03045> wedt <03808> awlh(40:21)

40:21 ou <3364> gnwsesye <1097> ouk <3364> akousesye <191> ouk <3364> anhggelh <312> ex <1537> archv <746> umin <4771> ouk <3364> egnwte <1097> ta <3588> yemelia thv <3588> ghv <1065>

40:22 <03427> tbsl <0168> lhak <04969> Mxtmyw <08064> Myms <01852> qdk <05186> hjwnh <02284> Mybgxk <03427> hybsyw <0776> Urah <02329> gwx <05921> le <03427> bsyh(40:22)

40:22 o <3588> katecwn <2722> ton <3588> guron thv <3588> ghv <1065> kai <2532> oi <3588> enoikountev <1774> en <1722> auth <846> wv <3739> akridev <200> o <3588> sthsav <2476> wv <3739> kamaran ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> diateinav wv <3739> skhnhn <4633> katoikein

40:23 <06213> hve <08414> whtk <0776> Ura <08199> yjps <0369> Nyal <07336> Mynzwr <05414> Ntwnh(40:23)

40:23 o <3588> didouv <1325> arcontav <758> eiv <1519> ouden <3762> arcein <757> thn <3588> de <1161> ghn <1065> wv <3739> ouden <3762> epoihsen <4160>

40:24 o <05375> Mavt <07179> sqk <05591> hreow <03001> wsbyw <0> Mhb <05398> Psn <01571> Mgw <01503> Mezg <0776> Urab <08327> srs <01077> lb <0637> Pa <02232> werz <01077> lb <0637> Pa <05193> wejn <01077> lb <0637> Pa(40:24)

40:24 ou <3364> gar <1063> mh <3165> speirwsin <4687> oude <3761> mh <3165> futeuswsin <5452> oude <3761> mh <3165> rizwyh eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> h <3588> riza autwn <846> epneusen <4154> ep <1909> autouv <846> kai <2532> exhranyhsan <3583> kai <2532> kataigiv wv <3739> frugana <5434> analhmqetai <353> autouv <846>

40:25 <06918> swdq <0559> rmay <07737> hwsaw <01819> ynwymdt <04310> ym <0413> law(40:25)

40:25 nun <3568> oun <3767> tini <5100> me <1473> wmoiwsate <3666> kai <2532> uqwyhsomai <5312> eipen o <3588> agiov <40>

40:26 o <05737> rden <03808> al <0376> sya <03581> xk <0533> Uymaw <0202> Mynwa <07230> brm <07121> arqy <08034> Msb <03605> Mlkl <06635> Mabu <04557> rpomb <03318> ayuwmh <0428> hla <01254> arb <04310> ym <07200> warw <05869> Mkynye <04791> Mwrm <05375> wav(40:26)

40:26 anableqate <308> eiv <1519> uqov <5311> touv <3588> ofyalmouv <3788> umwn <4771> kai <2532> idete <3708> tiv <5100> katedeixen panta <3956> tauta <3778> o <3588> ekferwn <1627> kata <2596> ariymon <706> ton <3588> kosmon <2889> autou <846> pantav <3956> ep <1909> onomati <3686> kalesei <2564> apo <575> pollhv <4183> doxhv <1391> kai <2532> en <1722> kratei <2904> iscuov <2479> ouden <3762> se <4771> elayen <2990>

40:27 <05674> rwbey <04941> yjpsm <0430> yhlamw <03068> hwhym <01870> ykrd <05641> hrton <03478> larvy <01696> rbdtw <03290> bqey <0559> rmat <04100> hml(40:27)

40:27 mh <3165> gar <1063> eiphv iakwb <2384> kai <2532> ti <5100> elalhsav <2980> israhl <2474> apekrubh <613> h <3588> odov <3598> mou <1473> apo <575> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> o <3588> yeov <2316> mou <1473> thn <3588> krisin <2920> afeilen kai <2532> apesth

40:28 <08394> wtnwbtl <02714> rqx <0369> Nya <03021> egyy <03808> alw <03286> Peyy <03808> al <0776> Urah <07098> twuq <01254> arwb <03068> hwhy <05769> Mlwe <0430> yhla <08085> tems <03808> al <0518> Ma <03045> tedy <03808> awlh(40:28)

40:28 kai <2532> nun <3568> ouk <3364> egnwv <1097> ei <1487> mh <3165> hkousav <191> yeov <2316> aiwniov <166> o <3588> yeov <2316> o <3588> kataskeuasav <2680> ta <3588> akra thv <3588> ghv <1065> ou <3364> peinasei <3983> oude <3761> kopiasei <2872> oude <3761> estin <1510> exeuresiv thv <3588> fronhsewv <5428> autou <846>

40:29 <07235> hbry <06109> hmue <0202> Mynwa <0369> Nyalw <03581> xk <03287> Peyl <05414> Ntn(40:29)

40:29 didouv <1325> toiv <3588> peinwsin <3983> iscun <2479> kai <2532> toiv <3588> mh <3165> odunwmenoiv <3600> luphn <3077>

40:30 <03782> wlsky <03782> lwsk <0970> Myrwxbw <03021> wegyw <05288> Myren <03286> wpeyw(40:30)

40:30 peinasousin <3983> gar <1063> newteroi <3501> kai <2532> kopiasousin <2872> neaniskoi <3495> kai <2532> eklektoi <1588> aniscuev esontai <1510>

40:31 P <03286> wpeyy <03808> alw <01980> wkly <03021> wegyy <03808> alw <07323> wuwry <05404> Myrsnk <083> rba <05927> wley <03581> xk <02498> wpylxy <03068> hwhy <06960> ywqw(40:31)

40:31 oi <3588> de <1161> upomenontev <5278> ton <3588> yeon <2316> allaxousin <236> iscun <2479> pterofuhsousin wv <3739> aetoi <105> dramountai <5143> kai <2532> ou <3364> kopiasousin <2872> badiountai kai <2532> ou <3364> peinasousin <3983>TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA