TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 20:3-5

20:3 <03568> swk <05921> lew <04714> Myrum <05921> le <04159> tpwmw <0226> twa <08141> Myns <07969> sls <03182> Pxyw <06174> Mwre <03470> whyesy <05650> ydbe <01980> Klh <0834> rsak <03068> hwhy <0559> rmayw(20:3)

20:3 kai <2532> eipen kuriov <2962> on <3739> tropon <5158> peporeutai <4198> hsaiav <2268> o <3588> paiv <3816> mou <1473> gumnov <1131> kai <2532> anupodetov tria <5140> eth <2094> estai <1510> shmeia <4592> kai <2532> terata <5059> toiv <3588> aiguptioiv <124> kai <2532> aiyioqin <128>

20:4 <04714> Myrum <06172> twre <08357> ts <02834> ypwvxw <03182> Pxyw <06174> Mwre <02205> Mynqzw <05288> Myren <03568> swk <01546> twlg <0853> taw <04714> Myrum <07628> ybs <0853> ta <0804> rwsa <04428> Klm <05090> ghny <03651> Nk(20:4)

20:4 oti <3754> outwv <3778> axei <71> basileuv <935> assuriwn thn <3588> aicmalwsian <161> aiguptou <125> kai <2532> aiyiopwn <128> neaniskouv <3495> kai <2532> presbutav <4246> gumnouv <1131> kai <2532> anupodetouv anakekalummenouv <343> thn <3588> aiscunhn <152> aiguptou <125>

20:5 <08597> Mtrapt <04714> Myrum <04480> Nmw <04007> Mjbm <03568> swkm <0954> wsbw <02865> wtxw(20:5)

20:5 kai <2532> aiscunyhsontai <153> htthyentev <2274> oi <3588> aiguptioi <124> epi <1909> toiv <3588> aiyioqin <128> ef <1909> oiv <3739> hsan <1510> pepoiyotev <3982> oi <3588> aiguptioi <124> hsan <1510> gar <1063> autoiv <846> doxa <1391>TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA