TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 11:2-5

11:2 <03068> hwhy <03374> taryw <01847> ted <07307> xwr <01369> hrwbgw <06098> hue <07307> xwr <0998> hnybw <02451> hmkx <07307> xwr <03068> hwhy <07307> xwr <05921> wyle <05117> hxnw(11:2)

11:2 kai <2532> anapausetai <373> ep <1909> auton <846> pneuma <4151> tou <3588> yeou <2316> pneuma <4151> sofiav <4678> kai <2532> sunesewv <4907> pneuma <4151> boulhv <1012> kai <2532> iscuov <2479> pneuma <4151> gnwsewv <1108> kai <2532> eusebeiav <2150>

11:3 <03198> xykwy <0241> wynza <04926> emsml <03808> alw <08199> jwpsy <05869> wynye <04758> harml <03808> alw <03068> hwhy <03374> taryb <07306> wxyrhw(11:3)

11:3 emplhsei auton <846> pneuma <4151> fobou <5401> yeou <2316> ou <3364> kata <2596> thn <3588> doxan <1391> krinei <2919> oude <3761> kata <2596> thn <3588> lalian <2981> elegxei <1651>

11:4 <07563> esr <04191> tymy <08193> wytpv <07307> xwrbw <06310> wyp <07626> jbsb <0776> Ura <05221> hkhw <0776> Ura <06035> ywnel <04334> rwsymb <03198> xykwhw <01800> Myld <06664> qdub <08199> jpsw(11:4)

11:4 alla <235> krinei <2919> tapeinw <5011> krisin <2920> kai <2532> elegxei <1651> touv <3588> tapeinouv <5011> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> pataxei <3960> ghn <1065> tw <3588> logw <3056> tou <3588> stomatov <4750> autou <846> kai <2532> en <1722> pneumati <4151> dia <1223> ceilewn <5491> anelei <337> asebh <765>

11:5 <02504> wyulx <0232> rwza <0530> hnwmahw <04975> wyntm <0232> rwza <06664> qdu <01961> hyhw(11:5)

11:5 kai <2532> estai <1510> dikaiosunh <1343> ezwsmenov <2224> thn <3588> osfun <3751> autou <846> kai <2532> alhyeia <225> eilhmenov tav <3588> pleurav <4125>TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA