TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 10:9-11

10:9 <08111> Nwrms <01834> qvmdk <03808> al <0518> Ma <02574> tmx <0774> dprak <03808> al <0518> Ma <03641> wnlk <03751> symkrkk <03808> alh(10:9)

10:9 kai <2532> erei ouk <3364> elabon <2983> thn <3588> cwran <5561> thn <3588> epanw <1883> babulwnov <897> kai <2532> calannh ou <3364> o <3588> purgov <4444> wkodomhyh <3618> kai <2532> elabon <2983> arabian <688> kai <2532> damaskon <1154> kai <2532> samareian <4540>

10:10 <08111> Nwrmsmw <03389> Mlswrym <06456> Mhylyopw <0457> lylah <04467> tklmml <03027> ydy <04672> haum <0834> rsak(10:10)

10:10 on <3739> tropon <5158> tautav <3778> elabon <2983> en <1722> th <3588> ceiri <5495> mou <1473> kai <2532> pasav <3956> tav <3588> arcav <746> lhmqomai <2983> ololuxate <3649> ta <3588> glupta en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> en <1722> samareia <4540>

10:11 o <06091> hybuelw <03389> Mlswryl <06213> hvea <03651> Nk <0457> hylylalw <08111> Nwrmsl <06213> ytyve <0834> rsak <03808> alh(10:11)

10:11 on <3739> tropon <5158> gar <1063> epoihsa <4160> samareia <4540> kai <2532> toiv <3588> ceiropoihtoiv <5499> authv <846> outwv <3778> poihsw <4160> kai <2532> ierousalhm <2419> kai <2532> toiv <3588> eidwloiv <1497> authv <846>

Yesaya 36:18-20

36:18 <0804> rwsa <04428> Klm <03027> dym <0776> wura <0853> ta <0376> sya <01471> Mywgh <0430> yhla <05337> wlyuhh <05337> wnlyuy <03068> hwhy <0559> rmal <02396> whyqzx <0853> Mkta <05496> tyoy <06435> Np(36:18)

36:18 mh <3165> umav <4771> apatatw <538> ezekiav <1478> legwn <3004> o <3588> yeov <2316> umwn <4771> rusetai umav <4771> mh <3165> errusanto oi <3588> yeoi <2316> twn <3588> eynwn <1484> ekastov <1538> thn <3588> eautou <1438> cwran <5561> ek <1537> ceirov <5495> basilewv <935> assuriwn

36:19 <03027> ydym <08111> Nwrms <0853> ta <05337> wlyuh <03588> ykw <05617> Mywrpo <0430> yhla <0346> hya <0774> dpraw <02574> tmx <0430> yhla <0346> hya(36:19)

36:19 pou <4225> estin <1510> o <3588> yeov <2316> aimay kai <2532> arfay kai <2532> pou <4225> o <3588> yeov <2316> thv <3588> polewv <4172> sepfarim mh <3165> edunanto <1410> rusasyai samareian <4540> ek <1537> ceirov <5495> mou <1473>

36:20 <03027> ydym <03389> Mlswry <0853> ta <03068> hwhy <05337> lyuy <03588> yk <03027> ydym <0776> Mura <0853> ta <05337> wlyuh <0834> rsa <0428> hlah <0776> twurah <0430> yhla <03605> lkb <04310> ym(36:20)

36:20 tiv <5100> twn <3588> yewn <2316> pantwn <3956> twn <3588> eynwn <1484> toutwn <3778> errusato thn <3588> ghn <1065> autou <846> ek <1537> thv <3588> ceirov <5495> mou <1473> oti <3754> rusetai o <3588> yeov <2316> ierousalhm <2419> ek <1537> ceirov <5495> mou <1473>

Yesaya 46:1-2

46:1 <05889> hpyel <04853> avm <06006> twowme <05385> Mkytavn <0929> hmhblw <02416> hyxl <06091> Mhybue <01961> wyh <05015> wbn <07164> orq <01078> lb <03766> erk(46:1)

46:1 epese <4098> bhl sunetribh <4937> dagwn egeneto <1096> ta <3588> glupta autwn <846> eiv <1519> yhria <2342> kai <2532> kthnh <2934> airete <142> auta <846> katadedemena <2611> wv <3739> fortion <5413> kopiwnti <2872>

46:2 o <01980> hklh <07628> ybsb <05315> Mspnw <04853> avm <04422> jlm <03201> wlky <03808> al <03162> wdxy <03766> werk <07164> worq(46:2)

46:2 kai <2532> peinwnti <3983> kai <2532> eklelumenw <1590> ouk <3364> iscuonti <2480> ama <260> oi <3739> ou <3364> dunhsontai <1410> swyhnai <4982> apo <575> polemou <4171> autoi <846> de <1161> aicmalwtoi <164> hcyhsan <71>TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA