TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yeremia 4:4

4:4 <04611> Mkyllem <07455> er <06440> ynpm <03518> hbkm <0369> Nyaw <01197> hrebw <02534> ytmx <0784> sak <03318> aut <06435> Np <03389> Mlswry <03427> ybsyw <03063> hdwhy <0376> sya <03824> Mkbbl <06190> twlre <05493> wrohw <03068> hwhyl <04135> wlmh(4:4)

4:4 peritmhyhte <4059> tw <3588> yew <2316> umwn <4771> kai <2532> peritemesye <4059> thn <3588> sklhrokardian <4641> umwn <4771> andrev <435> iouda <2448> kai <2532> oi <3588> katoikountev ierousalhm <2419> mh <3165> exelyh <1831> wv <3739> pur <4442> o <3588> yumov <2372> mou <1473> kai <2532> ekkauyhsetai <1572> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> o <3588> sbeswn <4570> apo <575> proswpou <4383> ponhriav <4189> epithdeumatwn umwn <4771>

Yeremia 9:26

9:26 o <03820> bl <06189> ylre <03478> larvy <01004> tyb <03605> lkw <06189> Mylre <01471> Mywgh <03605> lk <03588> yk <04057> rbdmb <03427> Mybsyh <06285> hap <07112> yuwuq <03605> lk <05921> lew <04124> bawm <05921> lew <05983> Nwme <01121> ynb <05921> lew <0123> Mwda <05921> lew <03063> hdwhy <05921> lew <04714> Myrum <05921> le<9:25> (9:26)

9:26 (9:25) ep <1909> aigupton <125> kai <2532> epi <1909> thn <3588> ioudaian <2449> kai <2532> epi <1909> edwm kai <2532> epi <1909> uiouv <5207> ammwn kai <2532> epi <1909> uiouv <5207> mwab kai <2532> epi <1909> panta <3956> perikeiromenon ta <3588> kata <2596> proswpon <4383> autou <846> touv <3588> katoikountav en <1722> th <3588> erhmw <2048> oti <3754> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> aperitmhta <564> sarki <4561> kai <2532> pav <3956> oikov <3624> israhl <2474> aperitmhtoi <564> kardiav <2588> autwn <846>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA