TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yeremia 21:1--22:30

Konteks
Pembuangan raja Zedekia diberitahukan
21:1 Firman yang datang dari TUHAN kepada Yeremia, ketika raja Zedekia 1  s  mengutus Pasyhur t  bin Malkia dan imam Zefanya u  bin Maaseya kepadanya dengan pesan: 21:2 "Tanyakanlah v  kiranya petunjuk TUHAN untuk kami, sebab Nebukadnezar, w  raja Babel, x  memerangi kami! Barangkali TUHAN mau melakukan kepada kami tepat seperti perbuatan-perbuatan-Nya y  yang ajaib, sehingga Nebukadnezar mundur meninggalkan kami." 21:3 Kata Yeremia kepada mereka: "Beginilah kamu katakan kepada Zedekia: 21:4 Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Sesungguhnya, Aku akan membalikkan z  senjata perang yang kamu pegang, yang kamu pakai berperang melawan raja Babel dan melawan orang-orang Kasdim yang mengepung a  kamu dari luar tembok; Aku akan mengumpulkannya ke dalam kota ini. 21:5 Aku sendiri akan berperang b  melawan kamu 2  dengan tangan c  yang teracung, dengan lengan d  yang kuat, dengan murka, dengan kehangatan amarah dan dengan kegusaran yang besar. 21:6 Aku akan memukul e  penduduk kota ini, baik manusia maupun binatang; mereka akan mati oleh penyakit sampar f  yang hebat. 21:7 Sesudah itu, demikianlah firman TUHAN, maka Zedekia, g  raja Yehuda, dan pegawai-pegawainya dan rakyat di kota ini, yang masih tinggal hidup dari penyakit sampar, h  dari pedang dan dari kelaparan, akan Kuserahkan ke dalam tangan Nebukadnezar 3 , raja Babel, i  yaitu ke dalam tangan musuh j  mereka yang berusaha mencabut nyawa k  mereka; orang akan memukul mati mereka dengan mata pedang l  tanpa merasa sayang, tanpa belas kasihan m  dan tanpa ampun. 21:8 Tetapi kepada bangsa ini haruslah kaukatakan: Beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan n  dan jalan kematian 4 . 21:9 Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan dan karena penyakit sampar; o  tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri p  kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup; nyawanya q  akan menjadi jarahan baginya. 21:10 Sebab Aku telah menentang kota ini untuk mendatangkan kecelakaan r  dan bukan untuk mendatangkan keberuntungannya, demikianlah firman TUHAN. Kota ini akan diserahkan ke dalam tangan s  raja Babel yang akan membakarnya habis dengan api. t "
Nubuat melawan raja Yehuda
21:11 Kepada keluarga u  raja Yehuda 5 . Dengarlah firman TUHAN: 21:12 "Beginilah firman TUHAN, hai keturunan Daud: Jatuhkanlah hukum yang adil v  setiap pagi dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya w  orang yang dirampas haknya, supaya kehangatan murka-Ku jangan menyambar seperti api x  dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya, y  oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat! z  21:13 Sesungguhnya, Aku akan menjadi lawanmu, a  hai kota yang di atas lembah, b  gunung batu di dataran, demikianlah firman TUHAN, hai kamu yang berkata: Siapakah yang berani turun kepada kami dan siapakah yang berani masuk ke tempat perteduhan c  kami? 21:14 Aku akan melakukan pembalasan kepadamu sesuai dengan hasil perbuatanmu, d  demikianlah firman TUHAN. Aku akan menyalakan api e  di hutannya f  yang akan memakan habis segala sesuatu yang di sekitarnya." 22:1 6 Beginilah firman TUHAN: "Pergilah ke istana raja 7  g  Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini! 22:2 Katakanlah: Dengarlah h  firman TUHAN, hai raja Yehuda yang duduk di atas takhta i  Daud, engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang j  ini! 22:3 Beginilah firman TUHAN: Lakukanlah keadilan k  dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya l  orang yang dirampas haknya, janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda m  dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah n  orang yang tak bersalah di tempat ini! 22:4 Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja o  yang akan duduk di atas takhta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda: mereka itu, pegawai-pegawainya dan rakyatnya. 22:5 Tetapi jika kamu tidak mendengarkan p  perkataan-perkataan ini, maka Aku sudah bersumpah q  demi diri-Ku, demikianlah firman TUHAN, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. 22:6 Sebab beginilah firman TUHAN mengenai keluarga raja Yehuda: Engkau seperti Gilead r  bagi-Ku, seperti puncak gunung Libanon! s  Namun pastilah Aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, t  menjadi kota yang tidak didiami orang. 22:7 Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah u  terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya; mereka akan menebang v  pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. w  22:8 Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain: Mengapakah TUHAN melakukan seperti itu kepada kota x  yang besar ini? 22:9 Orang akan menjawab: Oleh karena mereka telah melupakan perjanjian TUHAN, Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada allah lain y  dan beribadah kepadanya."
Nubuat melawan raja Salum
22:10 Janganlah kamu menangisi orang mati z  dan janganlah turut berdukacita a  karena dia. Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan kembali b  lagi, ia tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya. 22:11 Sebab beginilah firman TUHAN mengenai Salum 8  c  bin Yosia, raja Yehuda, yang telah menjadi raja menggantikan Yosia, ayahnya, dan yang telah meninggalkan tempat ini: "Ia tidak lagi akan kembali ke sini, 22:12 tetapi ia akan mati d  di tempat pembuangannya, dan tidak lagi akan melihat negeri ini."
Nubuat melawan raja Yoyakim
22:13 Celakalah e  dia 9  yang membangun f  istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya g  kepadanya; 22:14 yang berkata: "Aku mau mendirikan istana h  yang besar lebar dan anjung yang lapang luas!", lalu menetas dinding istana membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras i  dan mencatnya merah. j  22:15 Sangkamu rajakah engkau, jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, k  l  22:16 serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin 10  m  dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal n  Aku? demikianlah firman TUHAN. 22:17 Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, o  kepada penumpahan darah p  orang yang tak bersalah, kepada pemerasan q  dan kepada penganiayaan! 22:18 Sebab itu beginilah firman TUHAN mengenai Yoyakim bin Yosia, raja Yehuda: "Orang tidak akan meratapi r  dia: Aduhai abangku! Aduhai kakakku! Orang tidak akan menangisi dia: Aduhai tuan! Aduhai Seri Paduka! 22:19 Ia akan dikubur secara penguburan s  keledai, diseret dan dilemparkan t  ke luar pintu-pintu gerbang Yerusalem."
Nubuat melawan raja Konya
22:20 Naiklah ke gunung Libanon dan berteriaklah! u  Perdengarkanlah suaramu di pegunungan Basan! v  Berteriaklah dari pegunungan Abarim, w  sebab semua kekasihmu x  sudah hancur! 22:21 Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, y  tetapi engkau berkata: "Aku tidak mau mendengarkan!" Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu, z  sebab engkau tidak mau mendengarkan a  suara-Ku! 22:22 Semua orang yang menggembalakan b  kamu akan dihalau angin ribut, c  dan para kekasihmu d  akan diangkut tertawan. Pada waktu itu engkau akan menjadi malu dan bernoda e  dari sebab segala kejahatanmu. 22:23 Hai engkau yang diam di gunung Libanon, f  dan yang bersarang di pohon-pohon aras! Betapa engkau akan mengeluh ketika kesakitan menimpa engkau, kesakitan g  seperti yang ditanggung perempuan yang melahirkan! 22:24 "Demi Aku yang hidup, demikianlah firman TUHAN, bahkan sekalipun Konya 11  bin Yoyakim, h  raja Yehuda, adalah sebagai cincin meterai i  pada tangan kanan-Ku, namun Aku akan mencabut engkau! 22:25 Aku akan menyerahkan j  engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu, ke dalam tangan orang-orang yang engkau takuti, ke dalam tangan Nebukadnezar, raja Babel, dan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. 22:26 Aku akan melemparkan k  engkau serta ibumu l  yang melahirkan engkau ke negeri lain, yang bukan tempat kelahiranmu; di sanalah kamu akan mati. 22:27 Tetapi ke negeri yang mereka rindukan untuk kembali m  ke situ, mereka tidak akan kembali!" 22:28 Adakah Konya n  ini suatu benda o  yang hina, yang akan dipecahkan orang, atau suatu periuk yang tidak disukai orang? Mengapakah ia dicampakkan p  dan dilemparkan ke negeri q  yang tidak dikenalnya? 22:29 Hai negeri, r  negeri, negeri! Dengarlah firman TUHAN! 22:30 Beginilah firman TUHAN: "Catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, s  sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil t  dalam hidupnya; sebab seorangpun dari keturunannya u  tidak akan berhasil duduk di atas takhta v  Daud dan memerintah kembali di Yehuda."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[21:1]  1 Full Life : ZEDEKIA.

Nas : Yer 21:1

Zedekia, raja Yehuda yang terakhir, masih memerintah ketika Yerusalem runtuh. Pemberontakan terhadap Babel mengakibatkan Yehuda diserbu dan Yerusalem dihancurkan; tetapi, penyebab rohani yang mendasari kejatuhan negeri itu ialah ketetapan Allah terhadap umat-Nya karena dosa Manasye dan kemurtadan Yehuda itu (Yer 15:4).

[21:5]  2 Full Life : AKU SENDIRI AKAN BERPERANG MELAWAN KAMU.

Nas : Yer 21:5

Zedekia mengutus dua imam kepada Yeremia untuk bertanya apakah Allah akan membuat Nebukadnezar mundur (ayat Yer 21:1-3). Melalui nabi itu Allah menyatakan, "Tidak," dengan tegas. Sesungguhnya, Allah sendiri akan bertempur melawan Yehuda dan menyerahkan umat-Nya itu ke tangan musuh. Semua perlawanan mereka akan terbukti sia-sia.

[21:7]  3 Full Life : ZEDEKIA ... KE DALAM TANGAN NEBUKADNEZAR.

Nas : Yer 21:7

Nubuat Yeremia benar-benar digenapi pada tahun 586 SM (bd. Yer 52:9-11,24-27). Semua putra Zedekia dibunuh di depan matanya oleh raja Babel; kemudian mata Zedekia sendiri dibutakan, dan dalam keadaan hina mengenaskan ia dibawa dengan terbelenggu ke Babel, di mana ia mati dalam pembuangan (Yer 39:5-7).

[21:8]  4 Full Life : JALAN KEHIDUPAN DAN JALAN KEMATIAN.

Nas : Yer 21:8-10

Yeremia bernubuat kepada bangsa itu bahwa jikalau mereka tidak tunduk kepada hukuman yang telah ditetapkan Allah dan menyerah kepada pasukan Babel, mereka akan mati di dalam kota.

[21:11]  5 Full Life : KELUARGA RAJA YEHUDA.

Nas : Yer 21:11-14

Yeremia bernubuat kepada keluarga raja Yehuda bahwa Allah mengharapkan mereka menjalankan keadilan atas bangsa itu. Tetapi karena mereka mendukung dosa dan tidak melakukan apa-apa bagi orang tertindas, maka murka Allah akan menyala-nyala terhadap mereka bagaikan api.

[22:1]  6 Full Life : RAJA YEHUDA.

Nas : Yer 22:1-30

Nubuat-nubuat Yeremia tidak tersusun secara teliti menurut urutan kronologi. Dalam pasal ini ia bernubuat kepada tiga raja yang mendahului Raja Zedekia

(lihat cat. --> Yer 21:1)

[atau ref. Yer 21:1]

tentang hukuman Allah atas mereka. Ia bernubuat bahwa Allah akan menghukum keturunan Daud (Yer 21:12) dan menghukum raja-raja berikut: Salum (ayat Yer 22:1-12), Yoyakim (ayat Yer 22:13-23), dan Konya (ayat Yer 22:24-30).

[22:1]  7 Full Life : PERGILAH KE ISTANA RAJA.

Nas : Yer 22:1-6

Yeremia menasihatkan Raja Salum di Yehuda (ayat Yer 22:11;

lihat cat. --> Yer 22:11 berikut)

[atau ref. Yer 22:11]

untuk melakukan yang benar dan adil serta membantu kaum yang tertindas dan kekurangan. Jikalau saja raja melakukan hal ini, ia tidak akan mengalami penghancuran yang dilukiskan dalam ayat Yer 22:6-9.

[22:11]  8 Full Life : SALUM.

Nas : Yer 22:11-12

Salum, juga disebut Yoahas (lih. 2Raj 23:31; 2Taw 36:1-4) adalah putra keempat Yosia (1Taw 3:15); ia menjadi raja selama tiga bulan sebelum dibawa ke Mesir di mana ia wafat.

[22:13]  9 Full Life : CELAKALAH DIA.

Nas : Yer 22:13-19

Nubuat ini secara tajam mengutuk Raja Yoyakim (ayat Yer 22:18) atas dosa ketidakadilan dan penindasan. Ketika serbuan pertama Nebukadnezar ke Yerusalem, Yoyakim dibawa tertawan ke Babel (lih. 2Taw 36:5-8); ia kemudian dibebaskan dan dikuburkan secara tidak hormat di luar kota Yerusalem (ayat Yer 22:18-19).

[22:16]  10 Full Life : ORANG SENGSARA DAN ORANG MISKIN.

Nas : Yer 22:16

Rasul Yakobus menekankan kebenaran yang sama: iman yang diperkenan Allah ialah iman yang terungkap dalam perhatian yang sungguh-sungguh kepada mereka yang berkekurangan

(lihat cat. --> Yak 1:27).

[atau ref. Yak 1:27]

Apabila kita membantu orang kekurangan dan tertindas, kita akan menerima berkat dan pujian Allah (bd. Gal 6:10;

lihat art. PEMELIHARAAN ORANG MISKIN DAN MELARAT).

[22:24]  11 Full Life : KONYA.

Nas : Yer 22:24-30

Konya hanya memerintah selama tiga bulan sebelum dibawa ke Babel pada saat serbuan kedua Nebukadnezar ke Yerusalem (bd. Yer 24:1; 29:2).TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA