TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yeremia 18:1--19:13

Konteks
Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk
18:1 Firman yang datang dari TUHAN kepada Yeremia, bunyinya: 18:2 "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk 1 ! Di sana Aku akan memperdengarkan perkataan-perkataan-Ku kepadamu." 18:3 Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. 18:4 Apabila bejana, yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu, rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. 18:5 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku, bunyinya: 18:6 "Masakan Aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel!, demikianlah firman TUHAN. Sungguh, seperti tanah liat q  di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tangan-Ku, r  hai kaum Israel! 18:7 Ada kalanya Aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa Aku akan mencabut, s  merobohkan dan membinasakannya. 18:8 Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa Aku berkata demikian telah bertobat t  dari kejahatannya, maka menyesallah Aku 2 , bahwa Aku hendak menjatuhkan malapetaka u  yang Kurancangkan itu terhadap mereka. 18:9 Ada kalanya Aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa Aku akan membangun v  dan menanam mereka. 18:10 Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat w  di depan mata-Ku dan tidak mendengarkan suara-Ku, maka menyesallah x  Aku, bahwa Aku hendak mendatangkan keberuntungan yang Kujanjikan itu kepada mereka. y  18:11 Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem: Beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku ini sedang menyiapkan malapetaka z  terhadap kamu dan merancangkan rencana a  terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat b  dari tingkah langkahmu c  yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu! d  18:12 Tetapi mereka berkata: Tidak ada gunanya! e  Sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya f  yang jahat." 18:13 Sebab itu beginilah firman TUHAN: "Cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa: siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? g  Anak dara h  Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri! i  18:14 Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Siryon? Masakan air gunung akan habis; air yang sejuk dan mengalir? 18:15 Tetapi umat-Ku telah melupakan j  Aku, mereka telah membakar korban k  kepada dewa kesia-siaan; l  mereka telah tersandung m  jatuh di jalan-jalan n  mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. o  18:16 Maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian p  menjadi sasaran suitan q  untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri, r  dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. s  18:17 Seperti angin timur t  Aku akan menyerakkan mereka di depan musuhnya. Belakang-Ku akan Kuperlihatkan kepada mereka dan bukan muka-Ku u  pada hari bencana mereka."
Doa Yeremia minta pembalasan terhadap musuhnya
18:18 Berkatalah mereka: "Marilah kita mengadakan persepakatan v  terhadap Yeremia, sebab imam w  tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana x  tidak akan kehabisan nasihat dan nabi y  tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya z  sendiri dan jangan memperhatikan setiap perkataannya!" 18:19 Perhatikanlah aku, ya TUHAN, dan dengarkanlah suara pengaduanku! a  18:20 Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? b  Namun mereka telah menggali pelubang c  untuk aku! Ingatlah bahwa aku telah berdiri d  di hadapan-Mu, dan telah berbicara membela e  mereka, supaya amarah-Mu disurutkan dari mereka. 18:21 Sebab itu serahkanlah anak-anak mereka kepada kelaparan, f  dan biarkanlah mereka dipancung pedang! g  Biarlah isteri-isteri mereka kehilangan anak dan suami; h  biarlah laki-laki mereka mati oleh sampar, dan pemuda-pemuda i  mereka mati karena pedang di pertempuran! 18:22 Biarlah kedengaran jeritan j  dari rumah-rumah mereka, apabila Engkau dengan tiba-tiba mendatangkan gerombolan perampok kepada mereka! Sebab mereka telah menggali pelubang k  untuk menangkap aku, dan telah memasang jerat l  untuk kakiku. 18:23 Tetapi Engkau, ya TUHAN, Engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh m  aku. Janganlah ampuni n  kesalahan mereka, dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapan-Mu, tetapi biarlah mereka tersandung di hadapan mata-Mu; bertindaklah pada hari murka-Mu o  terhadap mereka!
Pelajaran dari buli-buli yang pecah
19:1 Beginilah pula firman TUHAN kepadaku: "Pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah 3 , p  lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua q  bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua, 19:2 kemudian berangkatlah ke Lembah Ben-Hinom 4  r  yang di depan pintu gerbang Beling! Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan Kusampaikan kepadamu! 19:3 Katakanlah: Dengarlah firman TUHAN, hai raja-raja s  Yehuda dan penduduk Yerusalem! Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Sesungguhnya, Aku akan mendatangkan malapetaka t  kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya, mendenging! u  19:4 Sebab mereka telah meninggalkan v  Aku, telah memberikan tempat ini kepada allah asing w  dan telah membakar korban x  di sini kepada allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. y  19:5 Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak z  mereka sebagai korban bakaran kepada Baal, suatu hal yang tidak pernah Kuperintahkan atau Kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hati-Ku. a  19:6 Sebab itu, sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi: Tofet b  dan Lembah Ben-Hinom, c  melainkan Lembah Pembunuhan. d  19:7 Aku akan menggagalkan rancangan e  Yehuda dan Yerusalem di tempat ini dan Aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh f  mereka dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat g  mereka dimakan h  oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. 19:8 Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran suitan. i  Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri j  dan bersuit karena segala pukulan k  yang dideritanya. 19:9 Aku akan membuat mereka memakan l  daging anak-anaknya laki-laki 5  dan daging anak-anaknya perempuan, dan setiap orang memakan daging temannya, dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya m  kepada mereka dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. 19:10 Selanjutnya pecahkanlah buli-buli n  itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. 19:11 Katakanlah kepada mereka: Beginilah firman TUHAN semesta alam: Demikianlah akan Kupecahkan o  bangsa ini dan kota ini, seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat penguburan, p  karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. 19:12 Begitulah akan Kulakukan kepada tempat ini, demikianlah firman TUHAN, dan kepada penduduknya. Aku akan membuat kota ini seperti Tofet: 19:13 rumah-rumah q  Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis r  seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang di atas sotohnya s  orang membakar korban kepada segala tentara langit t  dan mempersembahkan korban curahan u  kepada allah lain."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[18:2]  1 Full Life : RUMAH TUKANG PERIUK.

Nas : Yer 18:2

Yeremia diperintahkan untuk pergi ke rumah tukang periuk untuk menyaksikan pembuatan sebuah periuk dari tanah liat. Karena periuk itu tidak sesuai dengan maksud tukangnya, maka ia harus membentuknya kembali menjadi sesuatu yang lain daripada yang semula direncanakannya. Perumpamaan ini mengandung beberapa prinsip penting untuk pekerjaan Allah dalam kehidupan kita.

  1. 1) Penyerahan kita kepada Allah selaku Yang membentuk baik watak maupun pelayanan kita kepada-Nya untuk sebagian besar menentukan apa yang dapat dibuat-Nya dengan kita.
  2. 2) Kurangnya komitmen yang sungguh-sungguh kepada Allah dapat menghalangi maksud semula Allah bagi kita (bd. ayat Yer 18:10).
  3. 3) Allah tetap bebas untuk mengubah rencana-rencana-Nya bagi kehidupan kita. Jikalau Ia telah merencanakan kebaikan dan berkat bagi kita dan kita memberontak kepada-Nya, maka Ia dapat membentuk kita menjadi periuk untuk dibinasakan (ayat Yer 18:7-11; bd. Yer 19:10-11; Rom 9:22); pada pihak lain, jikalau kita, karena keras kepala kita sendiri, menjadi periuk untuk dibinasakan, tetapi kemudian bertobat, Allah akan mulai membentuk kita menjadi perabot untuk kehormatan dan berkat (bd. 2Tim 2:20-21).

[18:8]  2 Full Life : MENYESALLAH AKU.

Nas : Yer 18:8

Allah tetap bebas untuk mengubah keputusan-Nya yang sudah diumumkan dan mengatur tindakan-tindakan-Nya terhadap kita sesuai dengan tanggapan kita kepada tawaran pengampunan atau ancaman hukuman dari-Nya. Hal-hal tidak ditentukan sebelumnya dan bukannya tidak dapat diubah, bahkan di dalam pikiran Allah; Ia senantiasa mempertimbangkan perubahan-perubahan rohani di dalam orang. Sekalipun Allah sendiri tidak berubah (Bil 23:19; Yak 1:17), Ia tetap berhak untuk mengubah pikiran-Nya dan janji-janji serta ancaman yang telah dinyatakan-Nya. Jangan sekali-kali kita menerima teologi yang menyangkal kebebasan ilahi Allah ini (bd. Yeh 18:21-28; 33:13-16).

[19:1]  3 Full Life : BULI-BULI YANG DIBUAT DARI TANAH.

Nas : Yer 19:1-15

Melalui sebuah perumpamaan yang dramatis, Yeremia menyatakan bahwa Yerusalem dan Yehuda akan mengalami hukuman yang demikian menghancurkan sehingga mereka akan pecah berantakan tanpa dapat diperbaiki lagi.

[19:2]  4 Full Life : LEMBAH BEN-HINOM.

Nas : Yer 19:2

Allah memerintahkan Yeremia untuk membawa beberapa orang pemimpin (ayat Yer 19:1) ke tempat mereka membakar ukupan kepada dewa-dewa dan mempersembahkan anak-anak mereka dalam api

(lihat cat. --> Yer 7:31);

[atau ref. Yer 7:31]

di sana ia memberitakan firman Tuhan mengenai malapetaka yang mendatang (ayat Yer 19:3).

[19:9]  5 Full Life : MEMAKAN DAGING ANAK-ANAKNYA LAKI-LAKI.

Nas : Yer 19:9

Sementara pengepungan oleh Babel pada tahun 586 SM, beberapa orang menjadi pemakan daging manusia, yang menunjukkan betapa hebatnya pengepungan yang ditimpakan Allah atas mereka dan betapa dalamnya kebobrokan moral mereka (lih. Rat 2:20; 4:10; Yeh 5:10).TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA