TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yehezkiel 1:1-28

Konteks
Nabi melihat kemuliaan TUHAN
1:1 Pada tahun ketiga puluh 1 , dalam bulan yang keempat, pada tanggal lima bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan a  berada di tepi sungai Kebar, b  terbukalah c  langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan d  tentang Allah. 1:2 Pada tanggal lima bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah raja Yoyakhin e  dibuang, 1:3 datanglah firman TUHAN kepada imam Yehezkiel 2 , f  anak Busi, di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan TUHAN meliputi dia. g  1:4 Lalu aku melihat 3 , sungguh, angin badai h  bertiup dari utara, i  dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat dan awan itu dikelilingi oleh sinar; di dalam, di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa j  mengkilat. 1:5 Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai empat makhluk hidup 4  k  dan beginilah kelihatannya mereka: mereka menyerupai manusia, l  1:6 tetapi masing-masing mempunyai empat muka m  dan pada masing-masing ada pula empat sayap. 1:7 Kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu; kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga n  yang baru digosok. 1:8 Pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. o  Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini: 1:9 mereka saling menyentuh dengan sayapnya; mereka tidak berbalik kalau berjalan, p  masing-masing berjalan lurus ke depan. 1:10 Muka mereka kelihatan begini 5 : Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka rajawali q  di belakang. 1:11 Sayap-sayap r  mereka dikembangkan ke atas; mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. 1:12 Masing-masing berjalan lurus ke depan; ke arah mana roh 6  itu hendak pergi, ke sanalah mereka pergi, mereka tidak berbalik kalau berjalan. s  1:13 Di tengah makhluk-makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api t  yang menyala 7 , seperti suluh, yang bergerak kian ke mari di antara makhluk-makhluk hidup itu, dan api itu bersinar sedang dari api itu kilat u  sabung-menyabung. 1:14 Makhluk-makhluk hidup itu terbang ke sana ke mari seperti kilat. v  1:15 Aku melihat, sungguh, di atas tanah di samping masing-masing dari keempat makhluk-makhluk w  hidup itu ada sebuah roda. x  1:16 Rupa roda-roda itu 8  seperti kilauan permata pirus y  dan keempatnya adalah serupa; buatannya seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. 1:17 Kalau mereka berjalan mereka dapat menuju keempat jurusan; mereka tidak berbalik z  kalau berjalan. 1:18 Mereka mempunyai lingkar dan aku melihat, bahwa sekeliling lingkar yang empat itu penuh dengan mata. a  1:19 Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka; dan kalau makhluk-makhluk hidup itu terangkat dari atas tanah, roda-roda itu turut terangkat. 1:20 Ke arah mana roh itu hendak pergi, ke sanalah mereka pergi, b  dan roda-rodanya sama-sama terangkat dengan mereka, sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. 1:21 Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu berjalan; kalau mereka berhenti, roda-roda itu berhenti; dan kalau mereka terangkat dari tanah, roda-roda itu sama-sama terangkat dengan mereka; sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. c  1:22 Di atas kepala makhluk-makhluk hidup itu ada yang menyerupai cakrawala, d  yang kelihatan seperti hablur es yang mendahsyatkan, terbentang di atas kepala mereka. 1:23 Dan di bawah cakrawala itu sayap mereka dikembangkan lurus, yang satu menyinggung yang lain; dan masing-masing mempunyai sepasang sayap yang menutupi badan mereka. 1:24 Kalau mereka berjalan, aku mendengar suara sayapnya seperti suara air terjun e  yang menderu, seperti suara f  Yang Mahakuasa, seperti keributan laskar g  yang besar; kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. 1:25 Maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka; kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. 1:26 Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai takhta h  yang kelihatannya seperti permata lazurit; i  dan di atas yang menyerupai takhta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia 9 . j  1:27 Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku lihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya; dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah aku lihat seperti api yang dikelilingi k  sinar. 1:28 Seperti busur pelangi, l  yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. m  Begitulah kelihatan gambar kemuliaan n  TUHAN 10 . Tatkala aku melihatnya aku sembah sujud, o  lalu kudengar suara Dia yang berfirman.

Hakim-hakim 1:1-36

Konteks
Keadaan orang Israel setelah Yosua mati
1:1 Sesudah Yosua mati 13 , a  orang Israel bertanya kepada TUHAN: "Siapakah dari pada kami yang harus lebih dahulu b  maju menghadapi orang Kanaan c  untuk berperang melawan mereka?" 1:2 Firman TUHAN: "Suku Yehudalah d  yang harus maju; sesungguhnya telah Kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. e " 1:3 Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu: "Majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan, maka akupun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu." Lalu Simeon f  maju bersama-sama dengan dia. 1:4 Maka majulah suku Yehuda, lalu TUHAN menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris g  ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Bezek, h  sepuluh ribu orang banyaknya. 1:5 Di Bezek mereka menjumpai Adoni-Bezek i  dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. 1:6 Tetapi Adoni-Bezek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya dan memotong ibu jari 12  dari tangannya dan dari kakinya. 1:7 Kata Adoni-Bezek: "Ada tujuh puluh raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku; sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan j  Allah kepadaku." Kemudian ia dibawa ke Yerusalem k  dan mati di sana. 1:8 Sesudah itu bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, l  merebutnya lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. 1:9 Kemudian bani Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan, yang diam di pegunungan, m  di Tanah Negeb n  dan di Daerah Bukit. 1:10 Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron o --nama Hebron dahulu adalah Kiryat-Arba p --dan memukul kalah Sesai, Ahiman dan Talmai. q  1:11 Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. r  Nama Debir dahulu adalah Kiryat-Sefer. 1:12 Berkatalah Kaleb: "Siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat-Sefer, kepadanya akan kuberikan Akhsa, anakku, menjadi isterinya." 1:13 Dan Otniel, anak Kenas adik Kaleb, merebut kota itu; lalu Kaleb memberikan Akhsa, anaknya, kepadanya menjadi isterinya. 1:14 Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta sebidang ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya: "Ada apa?" 1:15 Jawabnya kepadanya: "Berikanlah kepadaku suatu hadiah; telah kauberikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air." Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. s  1:16 Keturunan Hobab, ipar t  Musa, orang Keni u  itu, maju bersama-sama dengan bani Yehuda dari kota pohon korma v  ke padang gurun Yehuda di Tanah Negeb dekat Arad; w  lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. 1:17 Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon, x  saudaranya itu, lalu mereka memukul kalah orang Kanaan, penduduk Zefat; mereka menumpas kota itu. Sebab itu kota itu dinamai Horma. y  1:18 Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza z  dengan daerahnya, Askelon a  dengan daerahnya dan Ekron dengan daerahnya. 1:19 Dan TUHAN menyertai b  suku Yehuda, sehingga mereka menduduki pegunungan c  itu; tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. d  1:20 Kepada Kaleb telah diberikan Hebron, e  seperti yang dikatakan Musa dahulu, dan dari sana telah dihalaukannya anak Enak f  yang tiga itu. 1:21 Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, g  tidak dihalau h  oleh bani Benyamin, jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. 1:22 Keturunan Yusuf i  juga maju menyerang Betel, j  dan TUHAN menyertai mereka. 1:23 Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Betel itu--nama kota itu dahulu adalah Lus. k  1:24 Ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu, maka berkatalah mereka kepadanya: "Tolong tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini, maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat. l " 1:25 Lalu ditunjukkannyalah kepada mereka bagaimana mereka dapat memasuki kota itu, dan mereka memukul kota itu dengan mata pedang, tetapi orang itu dengan seluruh kaumnya dibiarkan m  mereka pergi. 1:26 Orang itu pergi ke negeri orang Het n  dan mendirikan di sana sebuah kota yang dinamainya Lus. o  Demikianlah nama kota itu sampai sekarang. 1:27 Suku Manasye tidak menghalau p  penduduk Bet-Sean dan penduduk segala anak kotanya, penduduk Taanakh dengan segala anak kotanya, penduduk Dor q  dengan segala anak kotanya, penduduk Yibleam r  dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido s  dengan segala anak kotanya, sebab orang Kanaan t  itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu. 1:28 Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali 13 . u  1:29 Suku Efraimpun v  tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Gezer, w  sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka x  di Gezer. 1:30 Suku Zebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka, walaupun sebagai orang rodi. 1:31 Suku Asyer y  tidak menghalau penduduk Ako, penduduk Sidon z  serta Ahlab, Akhzib, a  Helba, Afek b  dan Rehob, c  1:32 sehingga orang Asyer itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. 1:33 Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet-Semes d  dan penduduk Bet-Anat, e  sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu; tetapi penduduk Bet-Semes dan Bet-Anat itu menjadi orang rodi bagi mereka. 1:34 Orang Amori f  mendesak bani Dan g  ke sebelah pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah, h  1:35 dan orang Amori itu berkeras untuk tetap diam di Har-Heres, i  di Ayalon j  dan di Saalbim, k  walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf, sebab mereka menjadi orang rodi. 1:36 Daerah orang Amori itu mulai dari pendakian l  Akrabim, dari Sela, m  terus ke atas. n 

2 Petrus 2:1-22

Konteks
Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu
2:1 Sebagaimana nabi-nabi s  palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu t  akan ada guru-guru palsu 14 . Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal Penguasa u  yang telah menebus mereka 15  v  dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. 2:2 Banyak orang akan mengikuti cara hidup w  mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka Jalan Kebenaran akan dihujat 16 . 2:3 Dan karena serakahnya x  guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu y  dengan ceritera-ceritera isapan jempol 17  mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. 2:4 Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa z  tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka 18  dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman; a  2:5 dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, b  tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan tujuh orang c  lain, ketika Ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik; d  2:6 dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, e  dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan f  untuk mereka yang hidup fasik g  di masa-masa kemudian, 2:7 tetapi Ia menyelamatkan Lot, h  orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang i  yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja, -- 2:8 sebab orang benar ini j  tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa 19 -- 2:9 maka nyata, bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh 20  dari pencobaan k  dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, l  2:10 terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya m  karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh, sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan 21 , n  2:11 padahal malaikat-malaikat sendiri, yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa dari pada mereka, tidak memakai kata-kata hujat, kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. o  2:12 Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa p  seperti binatang liar, 2:13 dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, q  mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda, yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. r  2:14 Mata mereka penuh nafsu zinah dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat s  orang-orang yang lemah. t  Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. u  Mereka adalah orang-orang yang terkutuk! v  2:15 Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam 22 , w  anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. 2:16 Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia 23  dan mencegah kebebalan x  nabi itu. 2:17 Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, y  seperti kabut yang dihalaukan taufan; bagi mereka z  telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. 2:18 Sebab mereka mengucapkan kata-kata a  yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri b  dari mereka yang hidup dalam kesesatan. 2:19 Mereka menjanjikan kemerdekaan 24  kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, karena siapa yang dikalahkan orang, c  ia adalah hamba orang itu. 2:20 Sebab jika mereka, oleh pengenalan d  mereka akan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus, e  telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi 25  di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari pada yang semula. f  2:21 Karena itu bagi mereka adalah lebih baik, jika mereka tidak pernah mengenal Jalan Kebenaran dari pada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. g  2:22 Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: "Anjing kembali lagi ke muntahnya, h  dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:1]  1 Full Life : TAHUN KETIGA PULUH.

Nas : Yeh 1:1

Sebutan ini kemungkinan besar mengacu kepada usia Yehezkiel. Pada saat itu ia hidup di tengah-tengah para buangan di Babel, setelah dibawa ke sana pada tahun 597 SM, sembilan tahun setelah Daniel tiba dan sebelas tahun sebelum Yerusalem dibinasakan. Yehezkiel dipanggil untuk menjadi nabi sementara pembuangan, memberitahukan amanat Allah kepada para buangan pada saat yang sama dengan pemberitaan Yeremia di Yerusalem. Yehezkiel melayani sekurangnya dua puluh tujuh tahun; Yehuda tertawan di Babel kurang lebih 70 tahun (dari 605-538 SM).

[1:3]  2 Full Life : DATANGLAH FIRMAN TUHAN KEPADA IMAM YEHEZKIEL.

Nas : Yeh 1:3

Imam Yehezkiel menerima panggilan untuk menjadi nabi pada tahun 593 SM, 4 tahun setelah dia tiba di Babel. Rupanya dia tinggal dekat Sungai Kebar, mungkin di sebuah saluran pelayaran kapal di Sungai Efrat sekitar 80 kilometer sebelah tenggara Babel. Tugasnya ialah menjelaskan alasan terjadinya penawanan, menubuatkan kejatuhan Yerusalem, membawa umat yang terbuang itu kembali kepada Allah dan memberikan mereka harapan melalui janji Allah tentang pemulihan.

[1:4]  3 Full Life : AKU MELIHAT.

Nas : Yeh 1:4

Yehezkiel diberikan suatu penglihatan tentang kemuliaan dan kekudusan Allah

(lihat cat. --> Yeh 1:28).

[atau ref. Yeh 1:28]

Penglihatan adalah penting untuk pelayanan Yehezkiel kepada para buangan.

[1:5]  4 Full Life : EMPAT MAKHLUK HIDUP.

Nas : Yeh 1:5

Makhluk-makhluk ini kemudian diidentifikasikan sebagai kerub (Yeh 10:20). Kerub merupakan malaikat yang memanifestasikan kekudusan dan kemuliaan Allah kepada umat manusia (bd. 1Taw 28:18; Mazm 18:11;

lihat art. PARA MALAIKAT DAN MALAIKAT TUHAN).

Mereka dapat mendampingi Allah pada saat-saat penghukuman atau pemberkatan; mereka menjaga Taman Eden setelah kejatuhan manusia (Kej 3:22-24), dan kerub terdapat pada tutup pendamaian dari tabut perjanjian (Kel 25:18-22). Dalam penglihatan Yehezkiel para kerub sedang menyatakan kemuliaan dan kekudusan Allah kepada para buangan.

[1:10]  5 Full Life : MUKA MEREKA KELIHATAN BEGINI.

Nas : Yeh 1:10

Wajah seorang laki-laki, seekor singa, seekor lembu, dan seekor rajawali mewakili ciptaan Allah yang hidup (bd. Wahy 4:7). Di langit baru dan bumi baru seluruh ciptaan Allah, setelah tertebus sepenuhnya dari kutukan dosa, akan menunjukkan kemuliaan-Nya.

[1:12]  6 Full Life : ROH.

Nas : Yeh 1:12

Para kerub berjalan menurut pimpinan "roh" yang mungkin sekali mengacu kepada Roh Allah (bd. ayat Yeh 1:20).

[1:13]  7 Full Life : BARA API YANG MENYALA.

Nas : Yeh 1:13

Bara-bara ini menunjuk kepada kekudusan Allah (bd. Kel 3:1-5) dan kepada hukuman-Nya atas dosa (bd. Wahy 20:14-15). Bara yang bergerak kian kemari melambangkan energi dan kekuasaan Roh, yang senantiasa aktif dan tidak pernah istirahat.

[1:16]  8 Full Life : RUPA RODA-RODA ITU.

Nas : Yeh 1:16-25

Yehezkiel melihat sebuah kereta-takhta adikodrati yang bergerak terus. Allah digambarkan di atas takhta yang bergerak terus yang pergi ke mana Roh memerintah; gambaran ini melambangkan kedaulatan Allah atas segala sesuatu dan kehadiran-Nya di seluruh bagian ciptaan-Nya. Ia hadir bersama dengan para buangan di tepi Sungai Kebar.

[1:26]  9 Full Life : KELIHATAN SEPERTI RUPA MANUSIA.

Nas : Yeh 1:26

Yehezkiel melihat Allah duduk di atas takhta dalam rupa seperti manusia; penglihatan ini menunjukkan fakta bahwa bila Allah berkenan menyatakan diri-Nya secara penuh, maka itu dilakukan-Nya dalam bentuk manusia -- melalui Yesus Kristus (bd. Fili 2:5-7; Kol 2:9).

[1:28]  10 Full Life : KEMULIAAN TUHAN.

Nas : Yeh 1:28

Ayat ini memberi makna dari seluruh penglihatan: suatu penglihatan tentang kemuliaan Allah

(lihat art. KEMULIAAN ALLAH).

 1. 1) Allah menyatakan kemuliaan dan kuasa-Nya kepada Yehezkiel untuk mempersiapkan dia bagi pekerjaan sesuai dengan panggilanya. Allah akan terus menampakkan diri kepada Yehezkiel sepanjang hidupnya untuk menopang sang nabi di dalam pelayanannya itu (Yeh 3:12,23-24; 8:2-4; Yeh 9:3; 10:1-22; 11:22-23; 43:2-4).
 2. 2) Penampakan kemuliaan Allah kepada Yehezkiel menunjukkan bahwa kemuliaan itu telah meninggalkan Bait Suci di Yerusalem (bd. 1Raj 8:11; Mazm 26:8; 63:3) dan kini dinyatakan kepada para buangan. Yehezkiel kemudian bernubuat bahwa kemuliaan Allah akan kembali ke Kanaan dan Yerusalem (lih. Yeh 43:2-3,7).
 3. 3) Sebagaimana halnya Yehezkiel memerlukan penglihatan tentang kemuliaan Allah untuk mempersiapkan dirinya untuk melayani Tuhan, demikian pula kita harus mengalami kuasa kemuliaan dan kekudusan Allah (bd. pasal Yes 6:1-13) sebelum secara aktif terlibat di dalam pekerjaan-Nya. Kita menerima pemahaman tentang Allah di dalam segenap kemuliaan-Nya melalui Yesus Kristus (bd. Yoh 1:14), Roh Kudus (1Pet 4:14) dan Firman Allah (2Kor 3:7-11;

  lihat cat. --> Kis 1:8).

  [atau ref. Kis 1:8]

[1:1]  11 Full Life : SESUDAH YOSUA MATI.

Nas : Hak 1:1

Peristiwa-peristiwa yang tercatat di kitab ini mencakup waktu di antara sekitar 1375 SM hingga 1050 SM, ketika Saul ditahbiskan menjadi raja. Pada umumnya tiga belas hakim dihubungkan dengan kitab ini. Mereka itu adalah Otniel (Hak 3:7-11), Ehud (Hak 3:12-30), Samgar (Hak 3:31), Debora dan Barak (Hak 4:1-5:31), Gideon (Hak 6:1-8:35), Tola (Hak 10:1-2), Yair (Hak 10:3-5), Yefta (Hak 10:6-12:7), Ebzan (Hak 12:8-10), Elon (Hak 12:11-12), Abdon (Hak 12:13-15), dan Simson (Hak 13:1-16:31). Mereka terutama memimpin satu suku atau satu daerah dan bukan seluruh bangsa itu. Pelayanan beberapa hakim bertumpang tindih (bd. Hak 3:30-4:1).

[1:6]  12 Full Life : MEMOTONG IBU JARI.

Nas : Hak 1:6

Hal ini dilakukan untuk menjadikan raja itu cacat sehingga ia tidak mungkin lagi mengangkat senjata untuk berperang.

[1:28]  13 Full Life : TIDAK MENGHALAU MEREKA SAMA SEKALI.

Nas : Hak 1:28

Yosua sudah membinasakan sebagian besar orang Kanaan; namun sesudah kematiannya masih cukup banyak yang tinggal di negeri itu (ayat Hak 1:1,28-30,32-33,35). Allah telah memerintahkan untuk menghalau orang Kanaan sama sekali karena bentuk agama mereka yang bejat dan berhawa nafsu (Ul 7:2-4;

lihat art. PEMBINASAAN ORANG KANAAN).

Kegagalan ultima orang Israel untuk melaksanakan hal ini mengakibatkan kompromi dengan orang-orang Kanaan sehingga mendatangkan kehancuran dan kekalahan kepada umat Allah.

[2:1]  14 Full Life : DI ANTARA KAMU AKAN ADA GURU-GURU PALSU.

Nas : 2Pet 2:1

Roh Kudus berkali-kali mengingatkan bahwa akan ada banyak guru palsu dalam gereja. Peringatan mengenai guru dan pemimpin yang memperkenalkan bidat yang menghancurkan antara umat Allah ini sudah dimulai sejak Yesus sendiri (Mat 24:24-25;

lihat cat. --> Mat 24:11;

[atau ref. Mat 24:11])

dan dilanjutkan oleh Roh melalui Paulus (2Tim 3:1-5;

(lihat cat. --> 2Tes 2:7;

lihat cat. --> 1Tim 4:1;

[atau ref. 2Tes 2:7; 1Tim 4:1],

Petrus (ayat 2Pet 2:1-22), Yohanes (1Yoh 2:18; 1Yoh 4:1; 2Yoh 1:7-11), Yudas (Yud 1:3-4,12,18) dan surat Kristus kepada ketujuh jemaat

(lihat cat. --> Wahy 2:2;

lihat cat. --> Wahy 2:6;

[atau ref. Wahy 2:2,6]

lihat art. GURU-GURU PALSU).

[2:1]  15 Full Life : MENYANGKAL PENGUASA YANG TELAH MENEBUS MEREKA.

Nas : 2Pet 2:1

Menurut Petrus, para guru palsu di dalam gereja yang "menyangkal" (Yun. _arneomai_, artinya tidak mengakui atau meninggalkan) "Penguasa" telah meninggalkan jalan yang benar tersesatlah mereka (ayat 2Pet 2:15) dan menjadi "sumber air yang kering" (ayat 2Pet 2:17). Dahulu mereka lolos dari kejahatan dunia melalui Yesus Kristus, tetapi kini mereka terlibat dosa kembali (ayat 2Pet 2:20).

[2:2]  16 Full Life : JALAN KEBENARAN AKAN DIHUJAT.

Nas : 2Pet 2:2

Banyak orang yang mengaku percaya akan mengikuti para guru palsu ini bersama dengan cara hidup mereka yang "dikuasai hawa nafsu" (yaitu, kebejatan seksual). Karena gaya hidup penuh dosa dari para pemimpin dan pengikutnya, Allah dan Injil-Nya akan dipermalukan

(lihat cat. --> 2Tim 4:3-4;

lihat cat. --> 2Tim 4:4).

[atau ref. 2Tim 4:3-4]

[2:3]  17 Full Life : KARENA SERAKAHNYA ... DENGAN CERITA-CERITA ISAPAN JEMPOL.

Nas : 2Pet 2:3

Guru-guru palsu akan mengomersialkan Injil, karena mereka adalah pakar keserakahan dan ahli dalam memeras uang dari orang percaya untuk meningkatkan pelayanan dan gaya hidup mereka yang serba mewah.

 1. 1) Orang percaya harus mengetahui bahwa salah satu cara utama yang dipakai oleh para guru palsu itu ialah memakai "cerita-cerita isapan jempol", yaitu cerita-cerita yang hebat, tetapi palsu, atau statistik berlebih-lebihan untuk mendorong orang agar mempersembahkan uang. Mereka memuliakan diri mereka sendiri dan meningkatkan pelayanan mereka dengan cerita-cerita isapan jempol tersebut (bd. 2Kor 2:17). Dengan demikian, anak Tuhan yang sungguh-sungguh tetapi tidak hati-hati kini menjadi obyek pemerasan.
 2. 2) Karena mereka ini mencemarkan kebenaran dan umat Allah dengan penipuan dan keserakahan, mereka akan menerima hukuman dan kebinasaan.

[2:4]  18 Full Life : MALAIKAT-MALAIKAT ... MELEMPARKAN MEREKA KE DALAM NERAKA.

Nas : 2Pet 2:4

Ayat ini rupanya menunjuk kepada malaikat yang ikut memberontak bersama Iblis melawan Allah

(lihat cat. --> Yeh 28:12),

[atau ref. Yeh 28:12]

menjadi roh jahat yang dibicarakan dalam PB. Mengapa ada roh-roh jahat dalam gua-gua gelap, dan yang lain bebas untuk bekerja bersama dengan Iblis di bumi ini tidak dijelaskan dalam Alkitab (bd. Yud 1:6;

lihat art. KUASA ATAS IBLIS DAN SETAN-SETAN).

[2:8]  19 Full Life : JIWANYA YANG BENAR ITU TERSIKSA.

Nas : 2Pet 2:8

Ciri khas yang penting dari umat yang sungguh-sungguh benar ialah bahwa mereka mengasihi kebenaran dan membenci kejahatan

(lihat cat. --> Ibr 1:9).

[atau ref. Ibr 1:9]

Jiwa mereka susah dan tersiksa (ayat 2Pet 2:7-8) oleh dosa, kebejatan, dan kejahatan di dalam dunia

(lihat cat. --> Yeh 9:4;

[atau ref. Yeh 9:4]

Yoh 2:13-17; Kis 17:16).

[2:9]  20 Full Life : MENYELAMATKAN ORANG-ORANG SALEH.

Nas : 2Pet 2:9

Tanggapan Lot terhadap kejahatan dan kemesuman di sekitarnya (ayat 2Pet 2:8) menjadi ujian yang menentukan pembebasannya dan nasibnya dalam kekekalan.

 1. 1) Allah membebaskan Lot karena dia menolak kejahatan dan merasa muak terhadap "Cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum" (ayat 2Pet 2:7;

  lihat cat. --> 2Pet 2:8 sebelumnya).

  [atau ref. 2Pet 2:8]

 2. 2) Bila Kristus datang untuk menerima umat-Nya

  (lihat cat. --> Yoh 14:3)

  [atau ref. Yoh 14:3]

  dan mencurahkan murka-Nya atas mereka yang berbuat dosa (2Pet 3:10-12), Ia akan mengumpulkan kepada diri-Nya orang dari gereja yang kelihatan yang, oleh karena iman dan kasihnya kepada Dia, seperti Lot, menderita karena kelakuan sensual, kehidupan kotor dan dosa terang-terangan di tengah-tengah masyarakat

  (lihat art. KEANGKATAN GEREJA)

 3. 3) Kita dapat yakin bahwa Allah mengetahui bagaimana menyelamatkan orang percaya yang setia dari tengah-tengah umat yang amoral dan tercemar dalam setiap angkatan (bd. Mat 6:13; 2Tim 4:18; Wahy 3:10).

[2:10]  21 Full Life : MENGHINA PEMERINTAHAN ... MENGHUJAT KEMULIAAN.

Nas : 2Pet 2:10

Petrus berbicara tentang orang tidak benar dan amoral yang seperti golongan homoseksual di Sodom (ayat 2Pet 2:8; bd. Kej 19:4-11), membenci segala bentuk kekuasaan yang membatasi kejahatan, termasuk Kristus dan Firman-Nya.

[2:15]  22 Full Life : MENGIKUTI JALAN BILEAM.

Nas : 2Pet 2:15

Ini menunjuk kepada kecintaan akan kehormatan pribadi dan keuntungan jasmaniah yang diperoleh dengan mengorbankan umat Allah (bd. Bil 31:16; Wahy 2:14;

lihat cat. --> Bil 25:2).

[atau ref. Bil 25:2]

Petrus menekankan bahwa kebejatan seksual, menyukai kehormatan dan keserakahan akan uang merupakan ciri khas guru dan pengkhotbah palsu.

[2:16]  23 Full Life : BERBICARA DENGAN SUARA MANUSIA.

Nas : 2Pet 2:16

Jelas sekali Petrus percaya kepada mukjizat yang tercatat dalam PL. Dewasa ini orang-orang yang mengangkat diri sendiri untuk menjadi pengritik dalam gereja dengan congkak mengejek mukjizat-mukjizat yang tercatat dalam Firman Alllah dan menilai mereka yang percaya kepada mukjizat sebagai orang yang terbelakang. Akan tetapi, anak-anak Tuhan yang sejati percaya kepada Allah dan menerima semua mukjizat yang ada dalam Alkitab. Mereka juga percaya bahwa Allah masih mengadakan mukjizat dewasa ini ketika menanggapi doa dan iman umat-Nya

(lihat cat. --> Yoh 6:2).

[atau ref. Yoh 6:2]

[2:19]  24 Full Life : MEREKA MENJANJIKAN KEMERDEKAAN.

Nas : 2Pet 2:19

Roh kedurhakaan yang menjanjikan kebebasan dari pembatasan ilahi akan merata, khususnya dalam masyarakat dan gereja pada hari-hari terakhir sebelum Kristus kembali

(lihat cat. --> 1Tim 4:1;

lihat cat. --> 2Tim 3:1).

[atau ref. 1Tim 4:1; 2Tim 3:1]

Patokan moral Allah yang mutlak akan dipandang kedaluwarsa dan hanya merupakan pengekangan hukum terhadap otonomi seseorang, rasa nyaman diri, dan kebahagiaan pribadi. Pada saat manusia menjadikan diri sebagai kekuasaan tertinggi, mereka menjadi hamba kebejatan moral

(lihat cat. --> Rom 1:24;

lihat cat. --> Rom 1:27).

[atau ref. Rom 1:24; Rom 1:27]

[2:20]  25 Full Life : TELAH MELEPASKAN DIRI ... TETAPI TERLIBAT LAGI.

Nas : 2Pet 2:20

Ayat 2Pet 2:20-22 rupanya berarti bahwa beberapa guru palsu pernah ditebus dari kuasa dosa dan kemudian kehilangan keselamatannya (bd. ayat 2Pet 2:1,15)TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA