TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yehezkiel 16:8-14

16:8 <0> yl <01961> yyhtw <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <0854> Kta <01285> tyrbb <0935> awbaw <0> Kl <07650> ebsaw <06172> Ktwre <03680> hokaw <05921> Kyle <03671> ypnk <06566> vrpaw <01730> Mydd <06256> te <06256> Kte <02009> hnhw <07200> Karaw <05921> Kyle <05674> rbeaw(16:8)

16:8 kai <2532> dihlyon <1330> dia <1223> sou <4771> kai <2532> eidon <3708> se <4771> kai <2532> idou <2400> kairov <2540> sou <4771> kairov <2540> kataluontwn <2647> kai <2532> diepetasa tav <3588> pterugav <4420> mou <1473> epi <1909> se <4771> kai <2532> ekaluqa <2572> thn <3588> aschmosunhn <808> sou <4771> kai <2532> wmosa soi <4771> kai <2532> eishlyon <1525> en <1722> diayhkh <1242> meta <3326> sou <4771> legei <3004> kuriov <2962> kai <2532> egenou <1096> moi <1473>

16:9 <08081> Nmsb <05480> Kkoaw <05921> Kylem <01818> Kymd <07857> Pjsaw <04325> Mymb <07364> Kuxraw(16:9)

16:9 kai <2532> elousa <3068> se <4771> en <1722> udati <5204> kai <2532> apepluna <637> to <3588> aima <129> sou <4771> apo <575> sou <4771> kai <2532> ecrisa <5548> se <4771> en <1722> elaiw <1637>

16:10 <04897> ysm <03680> Kokaw <08336> ssb <02280> Ksbxaw <08476> sxt <05274> Klenaw <07553> hmqr <03847> Ksyblaw(16:10)

16:10 kai <2532> enedusa <1746> se <4771> poikila <4164> kai <2532> upedhsa <5265> se <4771> uakinyon <5192> kai <2532> ezwsa se <4771> bussw <1040> kai <2532> periebalon <4016> se <4771> tricaptw

16:11 <01627> Knwrg <05921> le <07242> dybrw <03027> Kydy <05921> le <06781> Mydymu <05414> hntaw <05716> yde <05710> Kdeaw(16:11)

16:11 kai <2532> ekosmhsa <2885> se <4771> kosmw <2889> kai <2532> perieyhka <4060> qelia peri <4012> tav <3588> ceirav <5495> sou <4771> kai <2532> kayema peri <4012> ton <3588> trachlon <5137> sou <4771>

16:12 <07218> Ksarb <08597> trapt <05850> trjew <0241> Kynza <05921> le <05694> Mylygew <0639> Kpa <05921> le <05141> Mzn <05414> Ntaw(16:12)

16:12 kai <2532> edwka <1325> enwtion peri <4012> ton <3588> mukthra sou <4771> kai <2532> trociskouv epi <1909> ta <3588> wta <3775> sou <4771> kai <2532> stefanon <4735> kauchsewv <2746> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> sou <4771>

16:13 <04410> hkwlml <06743> yxlutw <03966> dam <03966> damb <03302> ypytw <0398> *tlka {ytlka} <08081> Nmsw <01706> sbdw <05560> tlo <07553> hmqrw <04897> ysmw <08336> *ss {yss} <04403> Kswblmw <03701> Pokw <02091> bhz <05710> ydetw(16:13)

16:13 kai <2532> ekosmhyhv <2885> crusiw <5553> kai <2532> arguriw <694> kai <2532> ta <3588> peribolaia <4018> sou <4771> bussina <1039> kai <2532> tricapta kai <2532> poikila <4164> semidalin <4585> kai <2532> elaion <1637> kai <2532> meli <3192> efagev <2068> kai <2532> egenou <1096> kalh <2570> sfodra <4970>

16:14 <03068> hwhy <0136> ynda <05002> Man <05921> Kyle <07760> ytmv <0834> rsa <01926> yrdhb <01931> awh <03632> lylk <03588> yk <03308> Kypyb <01471> Mywgb <08034> Ms <0> Kl <03318> auyw(16:14)

16:14 kai <2532> exhlyen <1831> sou <4771> onoma <3686> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> en <1722> tw <3588> kallei sou <4771> dioti <1360> suntetelesmenon <4931> hn <1510> en <1722> euprepeia <2143> en <1722> th <3588> wraiothti h <3739> etaxa <5021> epi <1909> se <4771> legei <3004> kuriov <2962>TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA